Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Podstawy prawa karnego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2200-8P023 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Podstawy prawa karnego
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Przedmioty podstawowe dla studiów administracyjnych I stopnia (nowy program)
Punkty ECTS i inne: 5.00
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Wykład 30 godz.

Celem wykładu jest omówienie podstawowych pojęć i instytucji prawa karnego materialnego z zakresu nauki o przestępstwie, nauki o karach, środkach karnych, przepadku, środkach kompensacyjnych, środkach probacyjnych i środkach zabezpieczających oraz określenie podstaw odpowiedzialności karnej za tzw. przestępstwa urzędnicze oraz zasad prawnokarnej ochrony funkcjonariusza publicznego.

Tryb prowadzenia:

w sali
zdalnie

Skrócony opis:

Wykład poświęcony jest prawu karnemu, tj. dziedzinie prawa określającej zasady odpowiedzialności karnej, czyny będące przestępstwami, kary grożące za popełnienie przestępstw, środki karne, przepadek, środki kompensacyjne, środki probacyjne i środki zabezpieczające stosowane w związku z naruszeniem prawa karnego.

Przedmiot obejmuje podstawowe pojęcia i instytucje prawa karnego oraz określenie podstaw odpowiedzialności karnej za tzw. przestępstwa urzędnicze oraz zasady prawnokarnej ochrony funkcjonariusza publicznego.

Wykłady są realizowane - zgodnie z przepisami: w sali wykładowej albo zdalnie przy użyciu narzędzia określonego zgodnie z przepisami - z użyciem prezentacji multimedialnej

Pełny opis:

Wykład poświęcony jest prawu karnemu, tj. dziedzinie prawa określającej zasady odpowiedzialności karnej, czyny będące przestępstwami, kary grożące za popełnienie przestępstw, środki karne, przepadek, środki kompensacyjne i środki zabezpieczające stosowane w związku z naruszeniem prawa karnego.

W szczególności wykład obejmuje podstawowe zagadnienia prawa karnego materialnego, takie jak podstawowe wiadomości o ustawie karnej (w tym m.in. problematykę źródeł prawa i zasad obowiązywania prawa karnego pod względem czasu, miejsca i osób), z zakresu nauki o przestępstwie (pojęcie przestępstwa i różne klasyfikacje przestępstw, zagadnienia dotyczące struktury przestępstwa, form zjawiskowych i stadialnych popełnienia przestępstwa, okoliczności wyłączających odpowiedzialność karną oraz zbiegu przestępstw i przepisów ustawy).

Zagadnienia te są omawiane z uwzględnieniem przykładów poszczególnych przestępstw, w szczególności tzw. przestępstw urzędniczych oraz przestępstw, których penalizacja służy prawnokarnej ochronie funkcjonariuszy publicznych.

Podczas wykładu omawiane są również uregulowania z art. 76 ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2.

Wykład obejmuje także podstawowe zagadnienia prawa karnego materialnego z zakresu nauki o karze, środkach karnych, przepadku, środkach kompensacyjnych i środkach zabezpieczających. Omawiane są poszczególne rodzaje kar i środków karnych, a także zasady wymiaru kary oraz zagadnienia dotyczące przedawnienia i zatarcia skazania. Zagadnienie środków karnych omawiane jest ze szczególnym uwzględnieniem zakazu zajmowania stanowiska albo wykonywania zawodu (z art. 39 pkt 2 oraz art. 41 § 1 kk).

Wykład obejmuje określenie podstaw odpowiedzialności karnej za tzw. przestępstwa urzędnicze. Omawiane jest pojęcie tzw. przestępstw urzędniczych i relacja pomiędzy pojęciem "urzędnika", "osoby zajmującej stanowisko urzędnicze" w relacji do pojęcia "funkcjonariusza publicznego" i osoby pełniącej funkcję publiczną". Omawiane są wybrane tzw. przestępstwa urzędnicze, które mogą być penalizowane na podstawie przepisów rozdziału XXIX kk, w którym są stypizowane przestępstwa przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego (takie przestępstwa, jak nadużycie służbowe, przekupstwo, sprzedajność, płatna protekcja).

Wykład obejmuje także wybrane typy innych przestępstw: np. przestępstwo fałszu intelektualnego (z rozdziału XXXIV obejmującego przestępstwa przeciwko wiarygodności dokumentów) oraz przestępstwa polegające na ujawnieniu ujawnienia tajemnicy państwowej, a także służbowej (z rozdziału XXIII obejmującego przestępstwa przeciwko ochronie informacji).

Wykład obejmuje również zasady prawnokarnej ochrony funkcjonariusza publicznego (zagadnienie to jest omawiane w szczególności na przykładzie takich przestępstw jak: naruszenie nietykalności funkcjonariusza publicznego, czynna napaść na funkcjonariusza publicznego, znieważenie funkcjonariusza publicznego. Zasady ochrony prawnokarnej funkcjonariuszy publicznych omawiane są z uwzględnieniem uregulowania zawartego w art. 231a kk.

Literatura:

Literatura podstawowa:

Gardocki L., Prawo Karne, wyd. 22, Warszawa 2021

Gardocki L. (red.), Przestępstwa przeciwko państwu i dobrom zbiorowym.

System Prawa Karnego. Tom 8 (2018)

Literatura uzupełniająca:

Brzostek A., Taczkowska-Olszewska J., Walczuk K., Status prawny

funkcjonariusza publicznego. Ochrona - obowiązki - odpowiedzialność,

Warszawa 2020

Konarska-Wrzosek V., Lachowski J., Instytucja przepadku w polskim prawie

karnym, Warszawa 2020

Krajewski R., Funkcjonariusz publiczny i osoba pełniąca funkcję publiczną jako

kategorie prawa karnego istotne z perspektywy funkcjonowania

administracji publicznej, Studia z zakresu prawa, Administracji i Zarządzania

2012, tom I

Molińska A., Kontrowersje wokół pojęcia funkcjonariusza publicznego w

polskim prawie karnym, Państwo i Prawo 2010, nr 10

Nowak C., Korupcja w polskim prawie karnym na tle uregulowań

międzynarodowych, Warszawa 2008

Nowak P. O zakresie normatywnym podmiotu przestępstwa nadużycia władzy,

Studia Prawnicze 1 (61) 2015

Tyszkiewicz L., O sposobach przeciwdziałania solidarności między biorącym i

dającym łapówkę w obronie przed odpowiedzialnością karną, Prokuratura i

Prawo, 11-12/2004

Podręczniki i komentarze:

Bojarski M. (red.), Giezek J., Sienkiewicz Z., Prawo karne materialne. Część

ogólna i szczególna, wyd. 8, Warszawa 2020

Dukiet-Nagórska T. (red.), Sitarz O. (red.), Prawo karne. Część ogólna,

szczególna i wojskowa wyd. 3, Warszawa 2020

Grześkowiak A., Wiak K., (red.) Kodeks karny. Komentarz, wyd. 7, Warszawa

2021

Konarska-Wrzosek V. (red.), Kodeks karny. Komentarz, wyd. 3, Warszawa

2020

Konarska-Wrzosek V. Marek A., Prawo Karne, wyd. 12, Warszawa 2019

Królikowski M., Zawłocki R., Kodeks karny. Część ogólna. Komentarz, wyd. 4,

Warszawa 2017

Królikowski M., Zawłocki R., Kodeks karny. Część szczególna. Tom II.

Komentarz do artykułów 222–316, wyd. 4, Warszawa 2017

Marek A., Konarska-Wrzosek V., Prawo karne, wyd. 12, Warszawa 2019

Mozgawa M. (red.), Budyn-Kulik M., Kozłowska-Kalisz, P., Kulik M., Kodeks

karny. Komentarz, wyd. 9, Warszawa 2019

Pływaczewski E., Przestępstwo czynnej napaści na funkcjonariusza

publicznego, Toruń 1995

Pohl Ł., Prawo karne. Wykład części ogólnej, wyd. 4, Warszawa 2018

Stefański R., Kodeks karny Komentarz, wyd. 5, Warszawa 2020

Warylewski J., Prawo karne. Część ogólna, wyd.8 Warszawa 2020

Wróbel W., Zoll A., Polskie prawo karne. Część ogólna, wyd. 3, 2014

Wróbel W., Zoll A., Część szczególna. Tom II. Komentarz. 2017 Komentarz do

art. 117-211a (cz. 1). Komentarz do art. 212-277d (cz. 2)

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu zajęć student:

- definiuje i opisuje podstawowe instytucje prawa karnego materialnego oraz

powiązania tego prawa z tzw. przestępstwami urzędniczymi oraz z

uregulowaniami służącymi prawnokarnej ochronie funkcjonariuszy

publicznych

- kwalifikuje prawnokarnie określone stany faktyczne

- uzasadnia zastosowanie określonych instytucji prawa karnego

- ocenia zasadność istnienia określonych instytucji prawa karnego

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin. Wymagania: znajomość zagadnień przedmiotu.

Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest uzyskanie zaliczenia ćwiczeń.

Egzamin może odbyć się zdalnie w formie pisemnej na Platformie Kampus.

Praktyki zawodowe:

Nie są przewidziane

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Kładoczny, Małgorzata Król-Bogomilska
Prowadzący grup: Piotr Kładoczny
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-29
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Kładoczny, Małgorzata Król-Bogomilska
Prowadzący grup: Piotr Kładoczny
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.