Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Introduction to Polish Private International Law

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2200-FOR39
Kod Erasmus / ISCED: 10.1 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0421) Prawo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Introduction to Polish Private International Law
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Erasmus+
Strona przedmiotu: http://www.pil.mateuszpilich.edh.pl/
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

nieobowiązkowe

Założenia (opisowo):

Studenci uczestniczący w zajęciach znają i rozumieją podstawowe pojęcia prawa cywilnego (np. umowa, czyn niedozwolony) oraz niektóre instytucje międzynarodowego postępowania cywilnego (jurysdykcja krajowa, wykonywanie i uznawanie zagranicznych orzeczeń), jakie obowiązują w państwach ich pochodzenia. Są świadomi istnienia różnic pomiędzy systemami prawnymi różnych państw. Ukończyli kurs podstawowy prawa Unii Europejskiej, jest im znana ogólna struktura systemu prawnego UE, pozycja rozporządzeń, a także wpływ orzecznictwa ETS na prawo państw członkowskich.

Tryb prowadzenia:

mieszany: w sali i zdalnie
w sali

Skrócony opis:

Wprowadzenie do zasad i norm polskiego prawa prywatnego międzynarodowego, wskazujacych sądowi, jakie prawo jest właściwe dla stosunku z zakresu prawa prywatnego

Pełny opis:

Podczas zajęć studenci są zaznajamiani głównie z polskim prawem prywatnym międzynarodowym w znaczeniu ścisłym (prawo kolizyjne). Głównie poruszane zagadnienia: część ogólna ppm (cele i funkcje, kwalifikacja pojęć prawnych, struktura norm kolizyjnych, typy łączników, obywatelstwo, odesłanie, niejednolite prawo, porządek publiczny, zastosowanie obcego prawa przez sąd polski), część szczegółowa (prawo właściwe dla: zdolności osób fizycznych, osób prawnych, zobowiązań umownych i pozaumownych, praw bezwzględnych na dobrach materialnych i niematerialnych, stosunków rodzinnych, spadków). Międzynarodowe postępowanie cywilne — zwłaszcza jurysdykcja krajowa oraz uznawanie i wykonywanie zagranicznych orzeczeń — w zasadzie nie należy do zakresu przedmiotu.

Literatura:

- ustawa z 4.2.2011 – Prawo prywatne międzynarodowe (tłumaczenie nieoficjalne na język angielski przygotowane przez prowadzących)

- A. Wysocka-Bar, E. Kamarad, Private International Law in Poland, Alphen aan den Rijn 2020

- M. Pilich, Private international law: Collected Lectures, dostępne na platformie e-learningowej Kampus

- D. Lasok, The Polish System of Private International Law, Amer. J. Comp. Law. 1966-67, 330-351

- A. Mączyński, Polish Private International Law, Yb. Priv. Int'l Law 2004, 203-220

- J. Rajski, The New Polish Private International Law, Int'l & Comp. L. Quart. 1966, s. 457-469

- angielskie streszczenia orzeczeń Sądu Najwyższego (według wyboru i tłumaczenia prowadzącego)

Efekty uczenia się:

Studenci znają i rozumieją pojęcia prawa prywatnego międzynarodowego; wykazują gotowość do praktycznej nauki stosowania jego norm.

Metody i kryteria oceniania:

Studenci zdają egzamin końcowy w formie testowej (test zamknięty z pytaniami jednokrotnego wyboru) na platformie e-learningowej. Zaliczenie kursu według standardowej skali ocen UW (dla studentów zagranicznych przeliczane później na system ocen międzynarodowych programu Erasmus). Ocen bieżących nie przewiduje się.

Praktyki zawodowe:

Nie są przewidziane.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-20 - 2023-06-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mateusz Pilich
Prowadzący grup: Mateusz Pilich
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16

Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mateusz Pilich
Prowadzący grup: Mateusz Pilich
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)