Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Blok specjalizacyjny - Nowoczesny (elastyczny) stosunek pracy

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2200-PRSIA01 Kod Erasmus / ISCED: 10.0 / (0421) Prawo
Nazwa przedmiotu: Blok specjalizacyjny - Nowoczesny (elastyczny) stosunek pracy
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Przedmioty specjalizacyjne dla studiów prawniczych (nowy program)
Punkty ECTS i inne: 12.00
Język prowadzenia: polski
Założenia (opisowo):

Jednym z najbardziej widocznych tendencji rozwoju prawa pracy ostatnich dwudziesty lat jest dążenie do unowocześnienia i uelastycznienia stosunku pracy. Warunki silnej, zglobalizowanej gospodarki w której działają przedsiębiorcy, konieczność dostosowywania się do zmieniających się uwarunkowań zewnętrznych prowadzonej działalności jak również dążenie ustawodawców do stymulowania powstawania nowych miejsc pracy sprawiły, że tradycyjny, typowy stosunek pracy stał się dla pracodawców wielu sytuacjach nieadekwatny i łączący się z nadmiernymi utrudnieniami. Skłoniło to ustawodawcę do poszukiwania sposobów uelastyczniania i unowocześniania stosunku pracy w sposób, który z jednej strony uczyni go bardziej adekwatnym do realiów w których funkcjonują pracodawcy, zwłaszcza prowadzący działalność gospodarczą, z drugiej zaś zachowana zostanie zasadnicza, ochronna funkcja prawa pracy.

Tendencja ta w ostatnim dwudziestoleciu bardzo silnie oddziaływała na rozwój prawa pracy, wywierając zasadniczy wpływ na kształt wielu instytucji prawa pracy. Uelastycznianie stosunku pracy wywarło głęboki wpływ na przeobrażenie regulacji czasu pracy i wynagrodzeń za pracę oraz na problematykę rozwiązywania stosunku pracy (zwłaszcza z przyczyn niedotyczących pracowników) oraz przekształceń jego treści. Obok instytucji już od dawna znanych prawu pracy, które pod wpływem tych zmian nabrały nowego kształtu i znaczenia (takich jak na przykład umowa o pracę na czas określony czy praca nie niepełnym wymiarze czasu pracy) pojawiły się nowe, wcześniej nieznane instytucje takie jak telepraca czy praca tymczasowa. Moduł "Elastyczny stosunek pracy" ma za zadanie dokładne i kompleksowe zapoznanie uczestników z tymi instytucjami prawa pracy, które w następstwie trendu do uelastyczniania prawa pracy uległy najgłębszym przeobrażeniom i najdalej idącym zmianom. W wyniku uczestnictwa w tym module uczestnik powinien posiąść umiejętność praktycznego wykorzystania możliwości, jakie stwarza elastyczny stosunek pracy.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Moduł "Nowoczesny (elastyczny) stosunek pracy składa się z 6 przedmiotów prowadzonych przez wybitnych specjalistów (teoretyków i praktyków) prawa pracy" prof. dr hab Łukasza Pisarczyka, dr hab. Monikę Latos - Miłkowską, dr Annę Dubowik i dr Agnieszkę Zwolińską:

- Przemiany stosunku pracy

- Elastyczne (nietypowe) formy zatrudnienia

- Nowoczesna umowa o pracę

- Elastyczność warunków pracy i płacy

- Zmiany i ustanie stosunku pracy

- Zbiorowe prawo pracy

Zajęcia te obejmują całość problematyki elastycznego stosunku pracy. Prowadzone są metodą wykładów z elementami warsztatów. Mieszana formuła zajęć ma za zadanie dokładne zapoznanie uczestników z poszczególnymi regulacjami, ich wykładnią i dotyczących ich dorobkiem judykatury, ale także zapoznanie uczestników z możliwościami ich praktycznego stosowania. Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest uzyskanie pozytywnej oceny z testu kończącego dany przedmiot, bądź aktywne uczestnictwo w zajęciach.

Pełny opis:

I. Przemiany stosunku pracy

Tradycyjny model stosunku pracy

Prawo pracy wobec przemian społecznych, gospodarczych i technologicznych

Prawne uwarunkowania elastyczności prawa pracy (standardy międzynarodowe i konstytucyjne)

Flexicurity – jak godzić elastyczność z bezpieczeństwem socjalnym?

Sposoby uelastycznienia stosunku pracy (dostosowania stosunku pracy do zmieniającego się otoczenia społeczno-gospodarczego)

II. Elastyczne (nietypowe) formy zatrudnienia

Terminowe umowy o pracę

Zatrudnienie tymczasowe i tzw. outsourcing pracowniczy

Telepraca

Zatrudnienie w niepełnym wymiarze czasu pracy

Zatrudnienie za pośrednictwem platform cyfrowych

III. Nowoczesna umowa o pracę – 20 godzin

Ograniczenia w kształtowaniu treści umowy o pracę

Uelastycznienie treści stosunku pracy

Obligatoryjne elementy umowy o pracę

Rodzaj pracy

Miejsce wykonywania pracy

Delegowanie pracowników

Dodatkowe elementy umowy o pracę

Ochrona interesów pracodawcy

Klauzule autonomiczne

Umowy o zakazie konkurencji

Umowy w sprawie podnoszenia kwalifikacji zawodowych

IV. Elastyczność warunków pracy i płacy

1. Elastyczność czasu pracy

Czas pracy jako podstawowy instrument uelastycznienia stosunku pracy

Równoważenie norm czasu pracy i okresy rozliczeniowe

Systemy i rozkłady czasu pracy

Stosowanie przerw w ciągu dnia pracy

Zadaniowy czas pracy

Praca nadliczbowa i ponadwymiarowa

Praca w porze nocnej

Praca w niedziele i święta

2. Dostosowanie wynagrodzenia za pracę do sytuacji przedsiębiorstwa

Kształtowanie wynagrodzenia za pracę

Składniki wynagrodzenia za pracę

Udział pracowników w wynikach finansowych przedsiębiorstwa

V. Zmiany i ustanie stosunku pracy

1. Dostosowywanie treści stosunku pracy do zmieniającej się sytuacji pracodawcy

Zbiorowe zmiany treści stosunku pracy

Uprawnienia kierownicze pracodawcy

Wypowiedzenie warunków pracy i płacy

Przejście zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę

2. Ustanie stosunku pracy

Uelastycznienie ochrony przed zwolnieniem z pracy

Powszechna ochrona trwałości stosunku pracy

Przyczyny uzasadniające wypowiedzenie umowy o pracę

Szczególna ochrona trwałości stosunku pracy

Zwolnienia z przyczyn niedotyczących pracownika

Zwolnienia grupowe

VI. Zbiorowe prawo pracy

Rola zbiorowego prawa pracy w uelastycznieniu stosunku pracy

Układy zbiorowe pracy

Regulaminy zakładowe

Porozumienia uelastyczniające stosunek pracy

Porozumienia kryzysowe (zawieszenie, pogorszenie warunków zatrudnienia)

Spory zbiorowe

Zaangażowanie pracowników w sprawy przedsiębiorstwa (zakładu pracy)

Literatura:

1. A. Miętek, Swoboda umów i jej ograniczenia przy kształtowaniu treści stosunku pracy, Warszawa 2019

2. K. Stefański, Elastyczny czas pracy, Warszawa 2016

3. M. Raczkowski, Ustawa o zatrudnianiu pracowników tymczasowych. Komentarz, Warszawa 2013

4. M. Rycak, A. Reda - Ciszewska, Zatrudnianie pracowników tymczasowych. Komentarz. Warszawa 2017

6. M. Latos - Miłkowska, Ł. Pisarczyk, Zwolnienia z przyczyn niedotyczących pracownika, Warszawa 2005

7. Ł. Pisarczyk, Porozumienia kryzysowe jako instrument dostosowania przedmiotu świadczenia stron stosunku pracy do zmieniających się okoliczności, w: Indywidualne a zbiorowe prawo pracy, Warszawa 2007

8. Elastyczne formy zatrudnienia i organizacji czasu pracy, red. A. Bieliński, A. Giedrewicz - Niewińska, M. Szabłowska - Juckiewicz, Warszawa 2015

9. M. Latos - Miłkowska, Ochrona interesu pracodawcy, Warszawa 2014

10. M. Nowak, Wynagrodzenie za prace, Warszawa 2014

11. A. Sobczyk, Telepraca w polskim prawie pracy, Warszawa 2009

12. L. Mitrus, Wypowiedzenie umowy o pracę z przyczyn dotyczących pracownika, Warszawa 2018.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

1) znajomość uwarunkowań i metod uelastyczniania stosunku pracy

2)znajomość regulacji prawnych w zakresie objętym przedmiotami modułu.

3)znajomość wykładni i judykatury w zakresie objętym przedmiotami modułu

Umiejętności:

1) umiejętność zidentyfikowania i zastosowania adekwatnej dla danego pracodawcy formy elastycznego zatrudnienia lub elastycznego czasu pracy, 2) 2) umiejętność zastosowania odpowiedniego trybu jej wprowadzenia i ukształtowania w tym zakresie źródeł prawa pracy

3) umiejętność ukształtowania treści umowy o pracę w sposób dostosowany do zindywidualizowanych potrzeb stron umowy o pracę

4) umiejętność opracowania i wprowadzenia elastycznych form wynagradzania za pracę, sformułowania w tym zakresie treści umowy o pracę i treści zakładowych źródeł prawa pracy

5) umiejętność przeprowadzenia konsultacji zwolnień grupowych i przygotowania projektów porozumienia / regulaminu w sprawie zwolnień grupowych

6) umiejętność przygotowania i wprowadzenia porozumień zawieszających

Kompetencje społeczne:

1) przygotowanie do prowadzenia dialogu z partnerem społecznych - zakładowymi organizacjami związkowymi lub przedstawicielami pracowników wyłanianymi w trybie przyjętym u danego pracodawcy w celu zawierania porozumień lub dokonywania uzgodnień w zakresie objętym przedmiotami modułu.

2) przygotowanie do prowadzenia procesu informowania i konsultacji z radą pracowników w zakresie objętym przedmiotami modułu.

Metody i kryteria oceniania:

Test zaliczeniowy bądź aktywna obecność w zależności od przedmiotu.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-17 - 2020-08-02
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład specjalizacyjny, 120 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Monika Latos-Miłkowska
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie lub ocena
Uwagi:

Przedmioty wchodzące w skład bloku:

- Przemiany stosunku pracy (sem. letni 2200-1S075)

- Elastyczne (nietypowe) formy zatrudnienia (sem. letni 2200-1S076)

- Nowoczesna umowa o pracę (sem. letni 2200-1S077)

- Elastyczność warunków pracy i płacy (sem. letni 2200-1S078)

- Zmiany i ustanie stosunku pracy (sem. letni 2200-1S079)

- Zbiorowe prawo pracy (sem. letni 2200-1S080)

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-02-22 - 2021-06-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład specjalizacyjny, 120 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Łukasz Pisarczyk
Prowadzący grup: Łukasz Pisarczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie lub ocena
Uwagi:

Przedmioty wchodzące w skład bloku:

- Przemiany stosunku pracy (sem. letni 2200-1S075)

- Elastyczne (nietypowe) formy zatrudnienia (sem. letni 2200-1S076)

- Nowoczesna umowa o pracę (sem. letni 2200-1S077)

- Elastyczność warunków pracy i płacy (sem. letni 2200-1S078)

- Zmiany i ustanie stosunku pracy (sem. letni 2200-1S079)

- Zbiorowe prawo pracy (sem. letni 2200-1S080)

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.