Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Blok specjalizacyjny - Archiwum X

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2200-PRSIK02 Kod Erasmus / ISCED: 10.4 / (0421) Prawo
Nazwa przedmiotu: Blok specjalizacyjny - Archiwum X
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Przedmioty specjalizacyjne dla studiów prawniczych (nowy program)
Punkty ECTS i inne: 12.00 LUB 9.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne
nieobowiązkowe

Wymagania (lista przedmiotów):

Kryminalistyka 2200-1K006
Kryminalistyka ogólna 2200-1CWPK21

Założenia (opisowo):

Blok Archiwa X ma formę dydaktyczną z pogranicza kryminalistyki i procesu karnego. Polega na przełożeniu wiedzy teoretycznej na praktykę pracy wykrywczej w najpoważniejszych zdarzeniach o charakterze krymianalnym.

Blok przeznaczony w szczególności dla studentów zainteresowanych kryminalistyką lub planujących związać swoją przyszłość zawodową z pracą w organach ścigania lub wymiarze sprawiedliwości.


***UWAGA***

Ze względu na specyfikę Bloku jest on objęty szczególną procedurą rekrutacyjną:

A. Wymóg podstawowy: pomyślne ukończenie przedmiotu Kryminalistyka ogólna albo Kryminalistyka (od roku akademickiego 2019_20).

B. Krótkie CV oraz list motywacyjny

C. Ew. rozmowa z koordynatorem


Tryb prowadzenia:

mieszany: w sali i zdalnie
w sali i w terenie

Skrócony opis:

Studenci uczestniczący w Bloku uczą się specyfiki pracy śledczej poprzez lekturę, analizę studiów przypadków oraz analizę akt śledztw i akt sądowych.

***UWAGA***

Ze względu na specyfikę Bloku jest on objęty szczególną procedurą rekrutacyjną:

A. Wymóg podstawowy: pomyślne ukończenie przedmiotu Kryminalistyka ogólna albo Kryminalistyka (od roku akademickiego 2019_20).

B. Krótkie CV oraz list motywacyjny

C. Ew. rozmowa z koordynatorem

Pełny opis:

Blok składa się z dwóch przedmiotów:

1. Archiwa X a.k.a Cold Cases. Śledztwa w sprawach zakończonych ze względu na nie wykrycie rzeczywistych sprawców 90 godzin

2. Wstęp do taktyki kryminalistycznej 30 godzin

Każdy z ww przedmiotów ma charakter warsztatowy co pozwala uczestnikom pogłębić wiedzę i zdobyć lub rozwinąć posiadane umiejętności kryminalistyczne

(obowiązkowy wymóg zaliczenia przedmiotu Kryminalistyka ogólna albo Kryminalistyka)

Ad 1 Kurs Archiwa X a.k.a Cold Cases. Śledztwa w sprawach zakończonych ze względu na nie wykrycie rzeczywistych sprawców bazuje na pracy na podstawie akt śledztw w sprawach karnych, które nie zakończyły się wniesieniem aktu oskarżenia z powodu niewykrycia sprawców lub zebrania nie wystarczającego materiału dowodowego uzasadniającego przygotowanie aktu oskarżenia wobec zidentyfikowanych podejrzanych.

Ad 2 Kurs Wstęp do taktyki kryminalistycznej pozwala lepiej zrozumieć specyfikę pracy śledczej w tym najczęstsze problemy z jakimi stykają się śledczy, psychologię procesów decyzyjnych oraz źródła błędów poznawczych prowadzące do niewykrycia faktycznych sprawców.

Szczegółowy opis każdego z przedmiotów - zob. sylabusy

Literatura:

1. T. Hanausek: Zarys taktyki kryminalistycznej, Warszawa 1994;

2. D.K.Rosmo (red.), Criminal Investigative Failures, CRC Press, 2009;

3. P. White (red.) Crime Scene to Court: The Essentials of Forensic Science, Royal Society of Chemistry 2004;

4. H.C. Lee, E.M.Pagliaro, K.Ramsland, The Real World of a Forensic Scientist, Prometheus Books 2009.

5. Walton, R. H. (2006). Cold case homicides: Practical investigative techniques. CRC Press.

6. Pettem, S. (2012). Cold case research resources for unidentified, missing, and cold homicide cases. CRC Press.

7. Adcock, J. M., & Stein, S. L. (2014) Cold Cases: Evaluation Models with Follow-up Strategies for Investigators.

oraz dodatkowe materiały przekazywane przez prowadzącego w toku zajęć w tym obowiązujące akty prawne

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu Bloku student:

Wiedza:

1. Zna podstawowe pojęcia z poszczególnych dziedzin taktyki kryminalistycznej

2. Poznaje poszczególne czynności procesowe.

3. Zna sposoby krytycznej analizy akt śledztwa i akt sądowych.

4. Rozumie znaczenie kryminalistyki i nauk przyrodniczych dla organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości.

5. Ma świadomość pułapek związanych z ograniczaniem się do jednej wersji zdarzeń, syndromu myślenia grupowego i innych zagrożeń związanych z prowadzeniem śledztwa.

6. Rozumie konieczność interdyscyplinarnego podejścia do spraw kryminalnych.

Umiejętności:

1. Umie krytycznie zapoznać się z aktami sprawy i wskazać popełnione błędy lub zaniedbania.

2. Potrafi na podstawie dostępnych informacji stworzyć i zaprezentować spójne wersje kryminalistyczne.

3. Umie pracować w grupie i korzystać z płynących z tego korzyści będąc świadomym zagrożeń i ograniczeń takiej formy pracy.

4. Potrafi zaplanować czynności uzupełniające dotychczasowe śledztwo.

5. Umie ocenić jakość prowadzonych czynności kryminalistycznych.

6. Umie dokonać analizy poprawności oględzin miejsca zdarzenia.

7. Umie przeanalizować przydatność poszczególnych czynności procesowych w praktyce śledczo-sądowej.

8. Umie oceniać wartość dowodową uzyskanych środków dowodowych.

Metody i kryteria oceniania:

1. Aktywne uczestnictwo w zajęciach wymagające obecności na zajęciach w sali i poza nią (ćwiczenia, wizje lokalne) jak i systematycznego zapoznawania się z materiałami (lektury, materiały wideo lub audio, akta spraw)

2. Przygotowanie i przedstawienie pracy grupowej na przedmioty wchodzące w skład bloku.

***UWAGA***

Blok jest wymagający dla uczestniczących w nim studentów. Wymaga przygotowania przed każdymi zajęciami, aktywnej pracy w ich toku oraz pracy w grupach.

Koordynator nie posiada umiejętności zrealizowania zakładanych Efektów kształcenia bez aktywnego udziału samych zainteresowanych.

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-08-02
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład specjalizacyjny, 120 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Waszkiewicz
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie lub ocena
Uwagi:

Przedmioty wchodzące w skład bloku:

- Wstęp do taktyki kryminalistycznej (sem. zimowy 2200-1S009)

- Archiwa X a.k.a Cold Cases. Śledztwa w sprawach zakończonych ze względu na nie wykrycie rzeczywistych sprawców (całoroczny 2200-1S010)

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2020-10-15 - 2021-06-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład specjalizacyjny, 90 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Waszkiewicz
Prowadzący grup: Paweł Waszkiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie lub ocena
Uwagi:

Przedmioty wchodzące w skład bloku:

- Wstęp do taktyki kryminalistycznej (sem. zimowy 2200-1S009)

- Archiwa X a.k.a Cold Cases. Śledztwa w sprawach zakończonych ze względu na nie wykrycie rzeczywistych sprawców (całoroczny 2200-1S010)

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.