Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Blok specjalizacyjny - Międzynarodowe prawo handlowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2200-PRSM44 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Blok specjalizacyjny - Międzynarodowe prawo handlowe
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Przedmioty specjalizacyjne dla studiów prawniczych (nowy program)
Punkty ECTS i inne: 12.00
Język prowadzenia: polski
Założenia (opisowo):

Blok „Międzynarodowe prawo handlowe” stanowi odpowiedź na zjawisko stałego rozwoju transgranicznych inwestycji kapitałowych, międzynarodowego obrotu handlowego i świadczenia usług ponad granicami państw. Napływ do Polski zagranicznych inwestycji oraz rosnące zaangażowanie kapitałowe krajowych przedsiębiorców za granicą rodzą potrzebę znajomości prawnych zagadnień transakcji fuzji i przejęć (mergers & acquisitions). Operacje te, przyjmujące zróżnicowaną postać, są podstawowym sposobem dokonywania inwestycji kapitałowych w przedsięwzięcia gospodarcze w wymiarze międzynarodowym i krajowym. Uczestnictwo w krajowych spółkach giełdowych zagranicznych inwestorów kapitałowych i branżowych oraz szczególnie silny wpływ na te spółki prawa unijnego oraz wzorców zagranicznych wpłynęły natomiast na rozwinięcie się specjalizacji poświęconej odrębnie regułom zarządzania spółkami giełdowymi i nadzoru nad tym procesem, współtworzącym tzw. ład korporacyjny tych spółek (corporate covernance). Polscy przedsiębiorcy, eksportując i importując towary oraz świadcząc i zlecając usługi za granicą, zawierają kontrakty handlowe z partnerami zagranicznymi. Rodzi to problem wyboru (ustalenia) prawa właściwego dla stosunków umownych oraz odpowiedniego ukształtowania treści tych stosunków. Dochodzenie roszczeń wynikających z tego tytułu następuje w znacznej części nie przed sądami państwowymi, lecz w międzynarodowym arbitrażu handlowym.

Skrócony opis:

Założeniem Bloku „Międzynarodowe prawo handlowe” jest powiązanie trzech, dotychczas traktowanych odrębnie płaszczyzn refleksji z obszaru prawa prywatnego, to znaczy elementów:

1) materialnego prawa handlowego i prawa rynku kapitałowego;

2) prawa międzynarodowego i prawa unijnego z zakresu stosunków handlowych; a także

3) prawa międzynarodowego arbitrażu.

Dzięki zajęciom absolwent Bloku „Międzynarodowe prawo handlowe” będzie miał szansę zrozumieć założenia systemu międzynarodowego obrotu handlowego oraz z łatwością poruszać się po złożonych źródłach prawa tworzących ten system. Będzie zdolny samodzielnie rozwiązywać problemy z zakresu współpracy międzynarodowej w sprawach handlowych, dzięki czemu stanie się bardziej konkurencyjny na rynku pracy, a zwłaszcza będzie wartościowym pracownikiem dla kancelarii adwokacko-radcowskich obsługujących obrót gospodarczy a także kancelarii notarialnych.

Pełny opis:

Wykład: Transakcje fuzji i przejęć (mergers & acquisitions) w praktyce międzynarodowej i krajowej

Celem wykładu jest ukazanie prawnych mechanizmów rządzących zróżnicowanymi operacjami, zbiorczo określanymi przez praktykę mianem „transakcji fuzji i przejęć” (mergers & acquisitions, M&A). Transakcje M&A są podstawowym sposobem dokonywania inwestycji kapitałowych w przedsięwzięcia gospodarcze tak w wymiarze międzynarodowym (transgranicznym), jak i krajowym. W transakcjach M&A mających za przedmiot spółki polskie wzorce zaczerpnięte z praktyki zagranicznej, najczęściej anglo-amerykańskiej, są stosowane w uwarunkowaniach polskiego prawa spółek, prawa rynku kapitałowego i prawa zobowiązań, przy czym istotny wpływ na prawo krajowe ma obecnie prawo unijne. Dlatego wykład ma na celu ukazanie, z jednej strony, sposobów przeprowadzania inwestycji kapitałowych w spółki, mających charakter uniwersalny z perspektywy międzynarodowej, z drugiej zaś reżimu prawnego determinującego te inwestycje, o cechach specyficznych wynikających z otoczenia polskiego prawa spółek, prawa rynku kapitałowego i prawa zobowiązań. Zajęcia są kierowane do studentów zainteresowanych nabyciem wiedzy z zakresu prawa handlowego, prawa spółek i prawa rynku kapitałowego o wymiarze praktycznym. Mają pierwszorzędne znaczenie dla przyszłych adeptów prawa planujących podjęcie pracy w kancelariach obsługujących duże podmioty gospodarcze, zwłaszcza o zasięgu międzynarodowym.

Wykład: Ład korporacyjny spółek akcyjnych – perspektywa prawno-porównawcza

Wykład ma na celu kompleksowe przedstawienie, w ujęciu prawno-porównawczym, problematyki prawnej organizacji spółek akcyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem spółek publicznych. Ład korporacyjny, czyli system mechanizmów, za pomocą których spółki są zarządzane i nadzorowane, jest jednym z centralnych obszarów zainteresowania nowoczesnego prawa handlowego. Organizację spółek publicznych determinują nie tylko regulacje kodeksów i ustaw, ale także zbiory dobrych praktyk korporacyjnych oraz praktyka kształtowania statutów i innych aktów wewnętrznych. Istotny wpływ na kształt ładu korporacyjnego ma prawo unijne a także wzorce czerpane z obcych porządków prawnych, przenoszone na grunt polski przez zagranicznych inwestorów. Przedstawienie w sposób systematyczny najważniejszych problemów ładu korporacyjnego jest jednocześnie przyczynkiem do ukazania węzłowych dylematów współczesnego prawa spółek.

Wykład: Międzynarodowy arbitraż handlowy

Wykład ma na celu całościowe przedstawienie, w ujęciu prawno-porównawczym i z uwzględnieniem międzynarodowej praktyki, problematyki międzynarodowego arbitrażu handlowego. Międzynarodowy arbitraż handlowy jest kompleksową dziedziną prawa, a źródła jego regulacji stanowią konwencje międzynarodowe, prawo arbitrażowe i procesowe cywilne poszczególnych państw oraz reguły tworzone przez międzynarodowe organizacje i stowarzyszenia, stosowane z uwagi na ich autorytet merytoryczny (tzw. soft law). W wypadku sporów na tle transakcji gospodarczych o charakterze międzynarodowym żaden sąd państwowy nie ma naturalnej i wyłącznej jurysdykcji, natomiast wybór sądu w kraju jednej ze stron lub nawet w kraju neutralnym obciążony jest dodatkowym ryzykiem prawnym. W tej sytuacji umowa o arbitraż stanowi typowy, a często wręcz konieczny element takiej transakcji. Znajomość tej instytucji jest więc niezbędna prawnikom, którzy w swojej praktyce będą stykali się z międzynarodowym obrotem gospodarczym.

Wykład: Prawo kontraktów w handlu międzynarodowym

Zajęcia mają na celu przedstawienie wybranych zagadnień praktyki kontraktowej w handlu międzynarodowym. Ich celem jest przekazanie studentom wiedzy i umiejętności z zakresu tzw. nowej lex mercatoria. Częścią zajęć będą warsztaty dające studentom sposobność do ich aktywnego wykorzystania oraz dostosowywania rozwiązań kontraktowych do zróżnicowanych potrzeb uczestników transgranicznego obrotu handlowego.

Literatura:

Zobacz literaturę do poszczególnych wykładów w ramach Bloku.

Efekty uczenia się:

Blok „Międzynarodowe prawo handlowe” ma na celu przekazanie studentom podstawowego kanonu wiedzy ze sfery szeroko pojętego międzynarodowego obrotu handlowego. Wypełnia lukę w edukacji w sferze prawa prywatnego postrzeganego w wymiarze międzynarodowym i porównawczym. Luka ta zaznacza się zarówno w toku studiów prawniczych, jak i aplikacji prawniczych, gdzie wskazana problematyka jest dotąd uwzględniana w marginalnym stopniu.

O ile w ramach studiów prawniczych od lat istnieją przedmioty „Prawo handlowe” oraz „Prawo prywatne międzynarodowe”, o tyle w ich ramach nie istnieje szansa przedstawienia wiedzy na temat prawa międzynarodowych stosunków handlowych. Przeznaczone na te przedmioty godziny wykładowe wystarczają ledwie na zarysowanie podstaw krajowych kodyfikacji prawa handlowego i prawa prywatnego międzynarodowego. O innych źródłach prawa, w szczególności istotnych z perspektywy transgranicznych inwestycji kapitałowych i międzynarodowego obrotu handlowego, wspomina się tylko hasłowo, w ogóle nie tłumacząc ich treści i otoczenia normatywnego. Równie niewiele mówi się w ogóle o styku tej dziedziny z zagadnieniami rozstrzygania sporów handlowych w stosunkach międzynarodowych.

Blok „Międzynarodowe prawo handlowe” – oprócz przekazania szczegółowej wiedzy z wybranej tematyki prawnej – daje absolwentowi umiejętność dalszego rozwijania swoich zainteresowań zawodowych i pokazuje kierunek, który może on wykorzystać przy samodzielnym wyborze nowych specjalizacji w swojej pracy zawodowej i dalszym szkoleniu zawodowym. Proponowany blok specjalizacyjny rozwija umiejętność elastycznego myślenia a także niezbędną w dzisiejszych czasach możliwość dostosowywania się do zmieniającego się otoczenia zewnętrznego i realiów rynkowych.

Metody i kryteria oceniania:

Uczestnictwo w zajęciach i aktywność podczas prowadzonej dyskusji.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-08-02
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład specjalizacyjny, 120 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Adam Opalski
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie lub ocena
Uwagi:

Przedmioty wchodzące w skład bloku:

- Transakcje fuzji i przejęć (mergers & acquisitions) w praktyce międzynarodowej i krajowej (sem. zimowy 2200-1S393)

- Ład korporacyjny spółek akcyjnych - perspektywa prawno-porównawcza (sem. zimowy 2200-1S394)

- Międzynarodowy arbitraż handlowy (sem. letni 2200-1S395)

- Prawo kontraktów w handlu międzynarodowym (sem. letni 2200-1S396)

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2020-10-15 - 2021-06-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład specjalizacyjny, 120 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Adam Opalski
Prowadzący grup: Adam Opalski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie lub ocena
Uwagi:

Przedmioty wchodzące w skład bloku:

- Transakcje fuzji i przejęć (mergers & acquisitions) w praktyce międzynarodowej i krajowej (sem. zimowy 2200-1S393)

- Ład korporacyjny spółek akcyjnych - perspektywa prawno-porównawcza (sem. zimowy 2200-1S394)

- Międzynarodowy arbitraż handlowy (sem. letni 2200-1S395)

- Prawo kontraktów w handlu międzynarodowym (sem. letni 2200-1S396)

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.