Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium doktoranckie 4

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2300-DD-SD4
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium doktoranckie 4
Jednostka: Wydział Pedagogiczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Praca doktorantów pod kierunkiem opiekuna naukowego dotyczy: ustalenia tematu pracy, sformułowania problemów badawczych, dostosowywania znanych doktorantom metod do własnych problemów badawczych, prawidłowości przeprowadzania procedury badawczej, umiejętności analizy i syntezy materiału badawczego oraz prawidłowego pod względem treści i formy opracowania dysertacji.

Pełny opis:

Celem seminarium jest opieka naukowa nad wieloetapowym procesem działań doktorantów prowadzącym do napisania pracy dyplomowej, w tym przede wszystkim ukierunkowanie doktorantów na niezbędną wiedzę oraz wyposażenie ich w umiejętności konieczne do prowadzenia samodzielnych badań, których efektem jest obrona rozprawy doktorskiej.

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM ZAJĘĆ

związany jest z poszczególnymi etapami realizacji badań naukowych i pisania pracy doktorskiej. Są to:

1.Etap wyboru tematu pracy dyplomowej, w tym określenie przedmiotu i celu badań.

2.Etap ustalania podstaw teoretycznych dysertacji.

3.Etap tworzenia siatki pojęć.

4.Etap ustalania stanu dotychczasowych badań.

5.Etap formułowania problemów badawczych.

6.Etap opracowania procedury badawczej.

7.Etap analizy i syntezy materiału badawczego oraz wnioskowania.

Literatura:

do uzgodnienia (zgodna z zainteresowaniami badawczymi doktorantów i prowadzącego seminarium)

Efekty uczenia się:

Doktorant zyskuje kompetencje do podejmowanych badań naukowych dotyczących problemów edukacji, w tym przede wszystkim potrafi:

1.analizować rzeczywistość edukacyjną i formułować problemy badawcze,

2.uzyskiwać i stosować niezbędną do prowadzenia badań wiedzę teoretyczną,

3.prawidłowo przeprowadzać badania naukowe,

4.nadawać wyżej wymienionym doświadczeniom i efektom badawczym formę rozprawy.

Metody i kryteria oceniania:

Podstawą do oceny będzie realizowanie poszczególnych etapów programowych dokumentowanych postępami w pisaniu rozprawy doktorskiej.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-2 (2023-01-24)