Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Elementy ochrony własności intelektualnej dla studentów pedagogiki

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2300-EOWI
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Elementy ochrony własności intelektualnej dla studentów pedagogiki
Jednostka: Wydział Pedagogiczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0.50 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Celem kursu jesy zapozannie studentów z problemami ochrony własności intelektualnej w zakresie przydatnym dla humanistów i przedstawicieli nauk spolecznych

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Tematyka zajęć obejmuje podstawowe zagadnienia związane z ochroną własności intelektualnej w zakresie interesującym dla studentów różnych specjalności, zarówno nauczycielskich jak i nienauczycielskich studiów pedagogicznych. Podczas wykładu prezentowane są akty prawne dotyczące ochrony własności intelektualnej, omawiane są podstawowe pojęcia z tego zakresu. Nacisk położony jest na zasady korzystania z utworów chronionych przez prawa autorskie przez szkoły, uczelnie i biblioteki, a także zakres dozwolonego użytku osobistego utworu objętego ochroną. Poruszana jest także problematyka plagiatu

Pełny opis:

Tematyka zajęć obejmuje podstawowe zagadnienia związane z ochroną własności intelektualnej w zakresie interesującym dla studentów kierunków pedagogicznych. Podczas wykładu prezentowane są akty prawne dotyczące ochrony własności intelektualnej oraz omawiana różnica między zasadami ochrony wynikającej z ustawy Prawo własności przemysłowej a zasadami wynikającymi z Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Podczas wykładu omawiane są następujące zagadnienia :

- co to jest „utwór”, rodzaje utworów, warunki i zakres ochrony twórcy w świetle Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych;

- prawa osobiste i majątkowe twórcy, prawa współtwórców;

- zakres dozwolonego użytku osobistego utworu objętego ochroną;

- zakres korzystania z utworów objętych ochroną przez szkoły, uczelnie, biblioteki;

- zasady korzystania z utworów chronionych dla potrzeb osób niepełnosprawnych;

- zasady korzystania z upowszechnionych utworów przez studentów i pracowników uczelni;

- Problem plagiatu.

Efekty uczenia się:

Student:

1. wie jakie akty prawne chronią własność intelektualną i rozumie różnicę w ochronie przewidzianą w przepisach prawa autorskiego i Ustawie Prawo własności przemysłowej ;

2. zna warunki i zakres ochrony twórcy w naszym kraju;

3. rozumie znaczenie podstawowych pojęć z zakresu ochrony własności intelektualnej, rozumie różnice między prawami osobistymi a majątkowymi twórcy;

4. rozumie zasady korzystania z utworów w ramach dozwolonego użytku osobistego;

5. zna zasady korzystania z prawnie chronionych utworów przez szkoły, uczelnie, biblioteki

6. zna zasady legalnego kopiowania, korzystania z wyników prac badawczych, publikacji;

7. rozumie czym jest plagiat i jak postępować żeby nie popełnić plagiatu

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na podstawie odpowiedzi na pytania na piśmie po wysłuchaniu wykładu.

Zagadnienia do zaliczenia.

Dobra niematerialne

Przedmiot prawa autorskiego

Podmiot prawa autorskiego

Ustalenie, rozpowszechnienie, opublikowanie utworu;

Opracowanie cudzego utworu

Utwory , które podlegają ochronie w Polsce

Autorskie prawa osobiste

Autorskie prawa majątkowe

Prawa współtwórców

Dozwolony użytek z chronionych utworów:

- w zakresie własnego użytku osobistego,

- bibliotek, archiwów , szkół,

- podczas ceremonii religijnych, imprez szkolnych i akademickich, uroczystości państwowych,

- dla celów bezpieczeństwa publicznego, na potrzeby postępowań administracyjnych, sądowych, prawodawczych,

Przedruk, wykorzystywanie cudzych tekstów,

Prawo cytatu.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 4 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Kociszewska
Prowadzący grup: Magdalena Kociszewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Uwagi:

Zajecia obowiązkowe dla licencjatu, uzupełniające dla studiów magisterskich (jesli ktoś nie miał).

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-01-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 4 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Kociszewska
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Uwagi:

Zajecia obowiązkowe dla licencjatu, uzupełniające dla studiów magisterskich (jesli ktoś nie miał).

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)