Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

MBH - Współczesne kierunki pedagogiczne - konwersatorium

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2300-MBH-WKP-K Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: MBH - Współczesne kierunki pedagogiczne - konwersatorium
Jednostka: Wydział Pedagogiczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Celem kursu jest przedstawienie założeń teoretycznych oraz nakreślenie profilu wybranych stanowisk we współczesnej pedagogice, z uwzględnieniem wybranych kategorii, łączących je zależności, różnic w ich interpretacji zależnych od teoretycznego kontekstu.

Pełny opis:

Konwersatorium ma za zadanie:

- uzupełnić wiedzę wyniesioną z wykładu;

- uczyć krytycznej analizy tekstów pedagogicznych;

- uczyć dyskusji dotyczącej prezentowanych tekstów.

- uczyć porównywania różnych stanowisk;

- uczyć współpracy i szacunku dla poglądów innych osób.

Literatura:

1. Bauman Z. Globalizacja,, Warszawa 2000. s.92 – 120, ;

2. Bauman Z.: Ponowoczesność jako źródło cierpień, rozdział:

W kwestii ponowoczesnej szkoły życia ,s. 225 – 252 :

3. Czerepaniak – Walczak M.: Desocjalizacja: w poszukiwaniu nowego dyskursu szkoły i edukacji, Forum Oświatowe Nr 1, 2005, s. 5 21;

4. Gadacz T. , Wychowanie jako spotkanie osób, w: Wychowanie personalistyczne, (red.): Adamski Fr. Kraków 2005, s. 213 – 221

5. Foucalt M. Nadzorować i karać, Warszawa 1998,rozdział :Panoptyczność, s. 191 – 220;

6. Frankl V., Pluralizm nauk a jedność człowieka, W: V.Frankl, Homo patiens, Warszawa1984.

7. Giroux H,A., Wobec wyzwań tożsamości i różnicy, w: Edukacja wobec zmiany społecznej (red.): Brzeziński J., Witkowski L. , Poznań Toruń, s.413 – 434;

8. Hessen S., Podstawy pedagogiki, tłum. Adam Zieleńczyk, Wyd. „Żak”, Warszawa 1997, s.100-124

9. Kopcińska L. Męski habitus w kulturze współczesnej – interpretacja nie pesymistyczna, w: Teraźniejszość – Człowiek – Edukacja Nr 2 (26) , 2004, s.85 – 103

10. Mead M., Płeć i charakter, W: Źródła do dziejów wychowania i myśli pedagogicznej, red. S. Wołoszyn, Kielce 1998, tom III, ks.2, s.715-723.

11. Maslow A. Motywacja i osobowość, Warszawa 2006, rozdz.: Normalność, zdrowie, wartości

12. Melosik Z., Szkudlarek T., Kultura, tożsamość, edukacja. Migotanie znaczeń, Kraków 1998, s.13-31.

13. Melosik Z., Uniwersytet i społeczeństwo. Dyskursy wolności, wiedzy i władzy, Poznań 2002, s.97-137.

14. Melosik Z., Ciało i zdrowie w społeczeństwie konsumpcji , rozdziały: Tyrania szczupłego ciała i jej konsekwencje, Chirurgia plastyczna, ciało i tożsamość. Poznań-Toruń1999, s. 138 - 190.

15. Mounier E., Wolność, komunikacja, W: T. Płużański, Mounier, Warszawa 1967

16. Ortega y Gasset J., Bunt mas, tłum. P. Niklewicz, Warszawskie Wydawnictwo Literackie MUZA SA, Warszawa 2002, s.55-70.

17. Reich Ch., Zieleni się Ameryka, Warszawa 1976, rozdz. Tożsamość utracona.

18. Rotkiewicz H. , Wartości i elity – perspektywa zobowiązania, w: (red.); Nowicka _ Kozioł M. , Człowiek. Wartosci. Pedagogika, Kraków 2007

19. Skolimowski H., Wizje nowego Millenium, Kraków 1999, rozdział 25.

20. Włodarczyk R., Ideologia, teoria, edukacja. Myśl Ericha Fromma jako inspiracja dla pedagogiki współczesnej, IMPULS, Kraków 2016 (Rozdz. 3: O stawaniu się człowiekiem – zagadnienia antropologii filozoficznej i pedagogicznej w myśli Ericha Fromma , s. 93-128; Rozdz. 6: Wybrane aplikacje myśli Ericha Fromma do krytycznej teorii edukacji, 227-276)

21. Milerski B. i Karwowski M., Racjonalność procesu kształcenia. Teoria i badanie, IMPULS, Kraków 2016 (Rozdz. 3: Racjonalność kształcenia w dyskursie pedagogicznym, s. 121-144; Rozdz. 4: Model teoretyczny: tetragonalna koncepcja racjonalności kształcenia, s. 145-152; Rozdz. 10: Rekapitulacja wyników badań, s. 295-303)

22. Maliszewski K., Pedagogika na pograniczu światów. Eseje z cyklu Medium Mundi, Wyd. Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2015 (wybór).

23. Reut M. (1992), Pytanie – nauczanie problemowe – dialog, [w:] (red.) J. Rutkowiak, Pytanie, dialog, wychowanie, Warszawa, s.155-201.

24. Louis J.Ph, Louis K.M., Mały człowiek, wielkie potrzeby. Jak zadbać o prawidłowy rozwój emocjonalny dziecka, tłum. A. Cioch, GWP, Sopot 2017.

25. Gadamer H.-G., Prawda i metoda. Zarys hermeneutyki filozoficznej, PWN, Warszawa 2004, s.35-47 podrozdz. Kształcenie (lub ten sam podrozdział w wydaniu wcześniejszym: wyd. inter esse, Kraków 1993, s. 42-50)

26. Klichowski M., Narodziny cybergizacji: nowa eugenika, transhumanizm i zmierzch edukacji, 2014, r. III, s.99-147.

Efekty uczenia się:

WIEDZA

Student :

- zna teorie, pojęcia, kategorie z zakresu współczesnej pedagogiki;

- posiada wiedzę dotyczącą zróżnicowania myśli pedagogicznej;

- posiada podstawową wiedzę dotyczącą pedagogiki w kontekście zjawisk i

prądów kulturowych;

UMIEJĘTNOŚCI

Student:

- dokonuje analizy i syntezy treści lektur;

- wyjaśnia zależność między różnymi stanowiskami teoretycznymi;

- rozumie kontekst teoretyczny myśli pedagogicznej;

- rozpoznaje podstawowe nurty pedagogiczne;

- posiada umiejętność krytycznej, wnikliwej analizy tekstów oraz

argumentowania poglądów

- umie pytać o założenia stanowisk pedagogicznych.

POSTAWY

Student:

- dostrzega złożoność myśli pedagogicznej;

- otwiera się poznawczo na różnorodność podejść do wychowania i

ważnych kwestii pedagogicznych;

- interesuje się rozumieniem relacji między szerszym horyzontem

kulturowym i jego wpływem na wychowanie.

-otwiera się na współpracę z innymi i poszanowanie ich poglądów.

Metody i kryteria oceniania:

Metody zróżnicowane, dostosowane do omawianych tekstów i potrzeb studentów, m.in. dyskusja, wspólna analiza tekstów, praca w grupach i w parach, krótkie prezentacje, itp.

Obecność (możliwe dwie nieobecnosci w semestrze) oraz aktywność wynikająca z przygotowania do zajęć.

Zaliczenie dostosowane do potrzeb i specyfiki danej grupy - szczegóły zostaną podane na pierwszych zajęciach, dlatego obecność na nich jest obowiązkowa.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Rafał Godoń, Małgorzata Przanowska
Prowadzący grup: Małgorzata Przanowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Konwersatorium - Zaliczenie
Literatura:

WSPÓŁCZESNE KIERUNKI PEDAGOGICZNE

konwersatorium, studia stacjonarne

LISTA LEKTUR r.ak.2020/21 semestr zimowy

dr hab. Małgorzata Przanowska

- Wprowadzenie, omówienie lektur oraz najważniejsze sprawy organizacyjne - spotkanie obowiązkowe

- Fromm E., Ucieczka od wolności, tłum. O. i A. Ziemilscy, Czytelnik, Warszawa 2001 (oryg. 1941; I wyd. pl. 1970), rozdz. IV „Dwa aspekty wolności człowieka współczesnego”, s. 109-136.

- Bauman Z., Ponowoczesność jako źródło cierpień, Warszawa 2000, s.181-198 (rozdz. „Kultura jako spółdzielnia spożywców”).

- Reich Ch., Zieleni się Ameryka, Warszawa 1976 (oryg. Greening of America, 1970), rozdz. „Utracona tożsamość”.

- Rogers C.R., Sposób bycia, tłum. Maciek Karpiński, Dom Wydawniczy REBIS, Poznań 2002 (oryg. 1980 A Way of Being), rozdz. 12: „Czy nauczanie może obejmować zarówno idee jak i uczucia?” s. 275-33.

- Schoenebeck von H., Po tamtej stronie wychowania. Życie w wolności od psychicznej przemocy, IMPULS 1997 (lub dowolne inne wydanie)

- Louis J. Ph, Louis K. M., Mały człowiek, wielkie potrzeby. Jak zadbać o prawidłowy rozwój emocjonalny dziecka, tłum. A. Cioch, GWP, Sopot 2017.

- Czerepaniak – Walczak M., Desocjalizacja: w poszukiwaniu nowego dyskursu szkoły i edukacji, „Forum Oświatowe” nr 1/ 2005, s. 5-21;

- Maliszewski K., Pedagogika na pograniczu światów. Eseje z cyklu Medium Mundi, Wyd. Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2015 (wybór).

- Frankl V. E., Pluralizm nauk a jedność człowieka, W: V. E. Frankl, Homo patiens, Warszawa 1984.

- Klichowski M., Narodziny cybergizacji: nowa eugenika, transhumanizm i zmierzch edukacji, 2014, r. III, s.99-147.

- Zamojski P., Pytanie o cel kształcenia – zaproszenie do debaty, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2010, s. 295-337 (rozdz. 10-12 i Zakończenie)

Literatura uzupełniająca:

- Mead M., Płeć i charakter, W: Źródła do dziejów wychowania i myśli pedagogicznej, red. S. Wołoszyn, Kielce 1998, tom III, ks.2, s.715-723.

- Majkowska D., Nowa interpretacja w starych ramach. Szkice o feminizmie, kobiecej transgresji i antropologii kultury, W: Gender w humanistyce, (red.): M. Radkiewicz, Kraków 2001, s. 251- 262;

- Melosik Z., Tożsamość, ciało, władza, Poznań-Toruń 1996, rozdz. III, pkt 1,2; rozdz. V, pkt.5.

- Maslow A., Motywacja i osobowość, Warszawa 2006 (lub inne wydanie), rozdz.: „Normalność, zdrowie, wartości”

Uwagi:

Proszę zapisywać się zgodnie uwagami przy grupach (kierunek). To istotne i niezbędne ze względu na wymagania projektu NCBiR.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.