Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

MBiP - Moduł biomedycznych i psychologicznych podstaw rozwoju i wychowania

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2300-MBiPPP-M Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: MBiP - Moduł biomedycznych i psychologicznych podstaw rozwoju i wychowania
Jednostka: Wydział Pedagogiczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 15.00
Język prowadzenia: (brak danych)
Skrócony opis:

Rozwój ontogenetyczny człowieka (biologiczny, psychiczny, psychoseksualny), przemiany, prawidłowości i potrzeby rozwojowe, sposoby

ich zaspokajania, czynniki wpływające, metody oceny. Najczęstsze zaburzenia w rozwoju, przyczyny, wczesne wykrywanie, zapobieganie,

wpływ na uczenie się i zachowania. Biologiczne, psychologiczne uwarunkowania uczenia się i zachowania. Szczęście, atrakcyjność i

miłość. Uprzedzenia i tolerancja, konflikt społeczny. Zdrowie i choroba, czynniki determinujące, prozdrowotne style życia, zachowania

ryzykowne. Problemy zdrowotne ludzi w różnym wieku i sposoby zapobiegania im. Ochrona i promocja zdrowia uczniów i nauczycieli.

Środowisko szkoły a zdrowie.

Pełny opis:

Cele:

1. Przekazanie podstawowej wiedzy dotyczącej:

- rozwoju: fizycznego, motorycznego, psychicznego (intelektualnego, myślenia osobowości, emocjonalnego, moralnego),

psychoseksualnego człowieka, ze szczególnym uwzględnieniem okresu przedszkolnego, wczesnoszkolnego, dorastania, dorosłości i

starzenia się,

- biologicznych uwarunkowań pamięci, uczenia się i zachowań,

- najczęstszych zaburzeń w rozwoju (w tym otyłości, zaburzeń emocjonalnych, zachowania, lekowych, nastroju, odżywiania, ADHD) i

chorób przewlekłych oraz ich wpływu na rozwój i edukację (w tym całościowe zaburzenia rozwoju i specyficzne trudności w uczeniu się),

- metod oceny rozwoju fizycznego, motorycznego, mowy; rozpoznawania potrzeb rozwojowych dzieci i młodzieży i sposobów ich

zaspokajania,

- koncepcji zdrowia i czynników je warunkujących, organizacji opieki zdrowotnej nad uczniami, profilaktyki najczęstszych problemów

zdrowotnych wychowanków, uczniów,

- zdrowotnych aspektów środowiska fizycznego i społecznego szkoły oraz organizacji procesu uczenia się/nauczania,

- ochrony i promocji zdrowia nauczycieli.

2. Pomoc studentom w nabywaniu kompetencji niezbędnych do:

− poznawania siebie, identyfikowania własnych problemów zdrowotnych oraz potrzeb rozwojowych,

− rozpoznawania prawidłowości i wspierania rozwoju podopiecznych oraz dostosowywania metod pracy pedagogicznej do ich możliwości i

potrzeb rozwojowych;

− wspierania wychowanków i uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (w tym z zaburzeniami rozwoju oraz chorobami

przewlekłymi);

− dobrego komunikowania się z innymi, tworzenia pozytywnego klimatu społecznego, pracy z grupą, zapobiegania agresji i innym

zachowaniom antyspołecznym,

− podejmowania działań na rzecz zdrowia własnego i innych,

− tworzenia w miejscu nauki i pracy środowiska sprzyjającego zdrowiu i dobremu samopoczuciu.

Treści:

Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania: Rozwój ontogenetyczny człowieka – sfery i etapy rozwoju. Rozwój somatyczny - aspekty

rozwoju, proces wzrastania, mechanizmy regulacji neurohormonalnej, metody oceny, tendencje przemian, najczęstsze zaburzenia i ich

wpływ na zachowania i samopoczucie. Rozwój motoryczny: w różnych okresach życia, czynniki warunkujące, sprawność i wydolność

fizyczną, metody oceny. Układ ruchu, posturogeneza, najczęstsze zaburzenia zapobieganie im; aktywność fizyczna i jej zmiany w

ontogenezie. Starzenie się – zmiany w budowie i funkcji organizmu, klimakterium u kobiet i mężczyzn, mechanizmy starzenia się,

opóźnianie i łagodzenie jego skutków, zdolność do uczenia się, koncepcja aktywnego starzenia się. Układ neurohormonalny, narządy

zmysłów a uczenie się. Zdrowie, czynniki warunkujące, prozdrowotne style życia. Zdrowie psychiczne – definicje, dobrostan psychiczny,

najczęstsze zaburzenia psychiczne, ich przyczyny, wpływ na jakość życia i zdolność do uczenia się, sposoby zapobiegania. Seksualność

człowieka, zdrowie seksualne i prokreacyjne, zachowania seksualne, zagrozenia. Używanie substancji psychoaktywnych – epidemiologia,

przyczyny, szkody zdrowotne i społeczne, uzależnienie, sposoby zapobiegania. Problemy zdrowotne uczniów, zapobieganie im.

Profilaktyczna opieka zdrowotna nad dziećmi i młodzieżą współpraca nauczyciela i pedagoga z pielęgniarka szkolną. Odrębności w

rozwoju i sytuacji szkolnej uczniów przewlekle chorych. Środowisko fizyczne szkoły - podstawowe wymagania higieniczno-sanitarne,

bezpieczeństwo, posiłki szkolne, stanowisko pracy ucznia i nauczyciela, zasady higieniczne układania planów lekcyjnych. Problemy

zdrowotne nauczycieli, zagrożenia dla zdrowia i zapobieganie im. Szkoła promująca zdrowie.

Psychologia rozwoju człowieka: Pojęcie rozwoju i zmiany rozwojowej, kryteria podziałów, modele ilościowe i jakościowe. Badania nad

rozwojem: ujęcie poznawcze, teorie uczenia się, psychoanalityczne kierunki współczesne. Periodyzacja rozwoju: stadialność rozwoju,

USOSweb: Szczegóły przedmiotu: 2300-NZ1-MBiP, w cyklu: <brak>, jednostka dawcy: <brak>, grupa przedm.: <brak>

Strona 2 z 3 29.11.2018 06:39

tempo i rytm rozwoju. Koncepcja kryzysów w rozwoju. Przebieg rozwoju intelektualnego: koncepcja rozwoju J. Brunera, L. Wygotskiego i

J. Piageta. Przebieg rozwoju mowy, jego uwarunkowania (poznawcze, behawioralne, emocjonalne); komunikacja pisemna. Przebieg

rozwoju moralnego: koncepcja J. Piageta i L. Kohlberga. Przebieg rozwoju społecznego; koncepcja rozwoju psychospołecznego Eriksona.

Rozwój emocjonalny, style przywiązania, kształtowanie inteligencji emocjonalnej. Rozwój kontaktów społecznych: relacje w rodzinie,

pierwsze związki, zachowania prospołeczne, przyjaźnie, znaczenie grupy rówieśniczej. Rozwój zabawy i twórczości: funkcje zabaw

dziecięcych i ich rodzaje; rola zabawy w rozwoju dziecka. Rozwój osobowości: rozwój struktury JA, powstawanie i rozwój podstawowych

potrzeb, samoocena i jej wpływ na funkcjonowanie człowieka. Prawidłowości rozwojowe okresu przedszkolnego i wczesnoszkolnego,

adolescencji i wczesnej dorosłości, okresu dojrzałego i okresu starzenia się. Zaburzenia rozwoju psychospołecznego dzieci i młodzieży:

najczęstsze rodzaje (zaburzenia zachowania, emocjonalne, lekowe, nastroju, odżywiania, uczenia się, ADHD), przyczyny, sposoby

diagnozowania i wspierania dzieci z zaburzeniami, współpraca z rodzicami.

mienie. Wiedza o świecie społecznym i spostrzeganie innych ludzi: schem

Psychologia społeczna: Przedmiot i metody badań w psychologii społecznej; historia psychologii społecznej. Motywy społeczne:

przynależność społeczna; sprawczość i kontrola; poznanie i zrozuaty, skrypty, teorie; heurystyki formułowania sądów; ocenianie ludzi.

Spostrzeganie siebie: taktyki autoprezentacji – obronne i asertywne. Postawy: struktura i pomiar postaw; konsekwencje postaw; zmiana

postaw. Szczęście: reguły wartościowania zdarzeń; wyznaczniki szczęścia; maksymalizacja szczęścia; konsekwencje szczęścia. Wpływ

społeczny: przejawy wpływu społecznego; mechanizmy wywierania wpływu. Techniki manipulacji społecznych; obrona przed wpływem

innych osób. Uprzedzenia i tolerancja (schematy poznawcze a stereotypy; przyczyny uprzedzeń). Konflikt społeczny: struktura konfliktu;

procesy eskalacji konfliktu; negocjacje. Władza i posłuszeństwo wobec autorytetu. Grupa społeczna: struktura grupy; dynamika grupy;

zadaniowe funkcjonowanie grupy. Motywacja i motywowanie: facylitacja społeczna, próżniactwo społeczne. Atrakcyjność i miłość. Kobiety

i mężczyźni: stereotypy płci; przyczyny różnic płci; konflikt płci. Relacje społeczne w rodzinie, z rówieśnikami, szkoła jako system relacji

społecznych. Zachowania pro- i antyspołeczne. Agresja przyczyny, sposoby radzenia sobie.

Literatura:

Literatura obowiązkowa

1. Woynarowska B., Kowalewska A., Izdebski Z., Komosińska K.: Biomedyczne podstawy wychowania i kształcenia. PWN, Warszawa

2010.

2. Woynarowska B. (red.): Uczniowie z chorobami przewlekłymi. Jak wspierać ich rozwój, zdrowie i edukację. PWN, Warszawa, 2010.

3. Przetacznik Gierowska M., Tyszkowa M.: Psychologia rozwoju człowieka. Zagadnienia ogólne. Tom 1. PWN, Warszawa 2009 – całość.

4. Hawras-Napierała, J. Trempała.: Psychologia rozwoju człowieka. Rozwój funkcji psychicznych. Tom 3, PWN, Warszawa 2009, rozdziały

3,4.

5. Schaffer H.R.: Psychologia rozwojowa. Podstawowe pojęcia. Wydawnictwo UJ, Kraków 2006, rozdział 9.

6. Wojciszke B.: Psychologia społeczna. Wydawnictwo Naukowe „Scholar”, Warszawa 2012, rozdziały: 2-3; 6, 8, 10-13; 16-18; 20.

7. Hamer H.: Psychologia społeczna. Teoria i praktyka. Wydawnictwo DIFIN, Warszawa 2005, rozdziały: 3-4,8,15.

Literatura uzupełniająca

1. Lopez R.: Twój nastolatek. Zdrowie i dobre samopoczucie. PZWL, Warszawa 2004.

2. Schaffer H.R.: Psychologia rozwojowa. Podstawowe pojęcia. Wydawnictwo UJ, Kraków 2006, rozdział 1,2.

3. Schaffer H.R.: Psychologia dziecka. PWN, Warszawa 2005.

4. Trempała J. (red.). Psychologia rozwoju człowieka. PWN, Warszawa 2001, rozdziały: 1-5.

5. Mika S.: Psychologia społeczna dla nauczycieli. Wydawnictwo Akademickie Żak, Warszawa 1998.

Efekty uczenia się:

WIEDZA

1. Rozumie istotę rozwoju osobniczego człowieka w ujęciu biopsychospołecznym

2. Zna przebieg rozwoju (biologicznego, psychicznego, społecznego

i psychoseksualnego), czynniki wpływające na rozwój oraz potrzeby biologiczne, psychiczne i społeczne w różnych okresach życia

3. Ma podstawową wiedzę o budowie, funkcji i rozwoju układu nerwowego oraz narządów zmysłów w kontekście procesu uczenia się

4. Zna biologiczne i psychospołeczne mechanizmy procesów poznawczych i zachowania człowieka

5. Ma podstawową wiedzę dotyczącą mechanizmów fizjologicznych i psychicznych emocji oraz reakcji stresowej

6. Wie, jakie są czynniki chroniące i ryzykowne dla zdrowia (indywidualne i środowiskowe) oraz wie, które i jak można modyfikować

7. Zna najczęstsze zaburzenia w rozwoju oraz zdrowiu dzieci i młodzieży, ich przyczyny, skutki, zasady profilaktyki i pomocy osobom z

tymi zaburzeniami

8. Zna obciążenia i najczęstsze problemy zdrowotne nauczycieli oraz zasady ochrony i promocji ich zdrowia

9. Ma podstawową wiedzę o świecie społecznym i spostrzeganiu ludzi

10. Zna rodzaje wpływów społecznych, wyjaśnia proces i techniki wpływu społecznego

11. Zna pojęcie grupy społecznej, jej struktury, dynamiki i zjawisk w niej zachodzących; opisuje relacje interpersonalne oraz zjawiska

zachodzące w małej grupie społecznej

12. Zna i charakteryzuje kategorie używane w procesie percepcji społecznej

UMIEJĘTNOŚCI

1. Umie dokonać oceny rozwoju fizycznego i motorycznego dzieci i młodzieży

2. Identyfikuje własne problemy oraz potrzeby rozwojowe i zdrowotne, planuje działania dla ich zaspokojenia

3. Umie rozpoznać podstawowe objawy zaburzeń psychospołecznego funkcjonowania oraz zaplanować sposób udzielenia pomocy

osobom z tymi zaburzeniami

4. Potrafi zdiagnozować potrzeby związane z wychowaniem i uczeniem się dziecka

z chorobą przewlekłą oraz zaplanować formy wspierania jego rozwoju i edukacji

5. Umie dokonać oceny warunków środowiska fizycznego i społecznego klasy/szkoły w kontekście zdrowia, bezpieczeństwa i

samopoczucia uczniów/nauczycieli

6. Potrafi formułować oceny i oczekiwania wobec ucznia/wychowanka, uwzględniając jego etap rozwojowy i osobnicze możliwości

7. KOMPETENCJE SPOŁECZNE

1. Rozumie, że pedagog powinien posiadać wiedzę o rozwoju, potrzebach biologicznych, psychicznych i społecznych ludzi w różnych

okresach życia i wykorzystywać ją w praktyce

2. Ma świadomość, że może mieć wpływ na samopoczucie, zdrowie oraz efekty uczenia się swoich wychowanków/uczniów

3. Wyraża gotowość do wprowadzania zmian w swoim stylu życia w kierunku prozdrowotnym i tworzenia pozytywnych wzorców dla dzieci

i młodzieży

4. Ma świadomość potrzeby rozwijania swoich umiejętności interpersonalnych, w tym: obserwacji zachowań innych osób, skutecznego

komunikowania się, empatii, udzielania wsparcia, współpracy.

Metody i kryteria oceniania:

Wykłady: zaliczenie sprawdzianu końcowego pisemnego (bez oceny)

Konwersatoria i lektoria: student może opuścić nie więcej niż dwa zajęcia; powinien uczestniczyć w planowaniu, wykonaniu i

zaprezentowaniu wyników projektu oraz zaliczyć dwa kolokwia (bez oceny)

Egzamin końcowy modułowy – pisemny, z oceną. Podstawa – efekty kształcenia zapisane w module

Praktyki zawodowe:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-17 - 2020-08-02
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Egzamin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Kowalewska
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Pełny opis:

0d roku 2017 moduł nie obejmuje treści z zakresu psychologii społecznej

Cele:

1. Przekazanie podstawowej wiedzy dotyczącej:

- rozwoju: fizycznego, motorycznego, psychicznego (intelektualnego, myślenia osobowości, emocjonalnego, moralnego),

psychoseksualnego człowieka, ze szczególnym uwzględnieniem okresu przedszkolnego, wczesnoszkolnego, dorastania, dorosłości i

starzenia się,

- biologicznych uwarunkowań pamięci, uczenia się i zachowań,

- najczęstszych zaburzeń w rozwoju (w tym otyłości, zaburzeń emocjonalnych, zachowania, lekowych, nastroju, odżywiania, ADHD) i

chorób przewlekłych oraz ich wpływu na rozwój i edukację (w tym całościowe zaburzenia rozwoju i specyficzne trudności w uczeniu się),

- metod oceny rozwoju fizycznego, motorycznego, mowy; rozpoznawania potrzeb rozwojowych dzieci i młodzieży i sposobów ich

zaspokajania,

- koncepcji zdrowia i czynników je warunkujących, organizacji opieki zdrowotnej nad uczniami, profilaktyki najczęstszych problemów

zdrowotnych wychowanków, uczniów,

- zdrowotnych aspektów środowiska fizycznego i społecznego szkoły oraz organizacji procesu uczenia się/nauczania,

- ochrony i promocji zdrowia nauczycieli.

2. Pomoc studentom w nabywaniu kompetencji niezbędnych do:

− poznawania siebie, identyfikowania własnych problemów zdrowotnych oraz potrzeb rozwojowych,

− rozpoznawania prawidłowości i wspierania rozwoju podopiecznych oraz dostosowywania metod pracy pedagogicznej do ich możliwości i

potrzeb rozwojowych;

− wspierania wychowanków i uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (w tym z zaburzeniami rozwoju oraz chorobami

przewlekłymi);

− dobrego komunikowania się z innymi, tworzenia pozytywnego klimatu społecznego, pracy z grupą, zapobiegania agresji i innym

zachowaniom antyspołecznym,

− podejmowania działań na rzecz zdrowia własnego i innych,

− tworzenia w miejscu nauki i pracy środowiska sprzyjającego zdrowiu i dobremu samopoczuciu.

Treści:

Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania: Rozwój ontogenetyczny człowieka – sfery i etapy rozwoju. Rozwój somatyczny - aspekty

rozwoju, proces wzrastania, mechanizmy regulacji neurohormonalnej, metody oceny, tendencje przemian, najczęstsze zaburzenia i ich

wpływ na zachowania i samopoczucie. Rozwój motoryczny: w różnych okresach życia, czynniki warunkujące, sprawność i wydolność

fizyczną, metody oceny. Układ ruchu, posturogeneza, najczęstsze zaburzenia zapobieganie im; aktywność fizyczna i jej zmiany w

ontogenezie. Starzenie się – zmiany w budowie i funkcji organizmu, klimakterium u kobiet i mężczyzn, mechanizmy starzenia się,

opóźnianie i łagodzenie jego skutków, zdolność do uczenia się, koncepcja aktywnego starzenia się. Układ neurohormonalny, narządy

zmysłów a uczenie się. Zdrowie, czynniki warunkujące, prozdrowotne style życia. Zdrowie psychiczne – definicje, dobrostan psychiczny,

najczęstsze zaburzenia psychiczne, ich przyczyny, wpływ na jakość życia i zdolność do uczenia się, sposoby zapobiegania. Seksualność

człowieka, zdrowie seksualne i prokreacyjne, zachowania seksualne, zagrozenia. Używanie substancji psychoaktywnych – epidemiologia,

przyczyny, szkody zdrowotne i społeczne, uzależnienie, sposoby zapobiegania. Problemy zdrowotne uczniów, zapobieganie im.

Profilaktyczna opieka zdrowotna nad dziećmi i młodzieżą współpraca nauczyciela i pedagoga z pielęgniarka szkolną. Odrębności w

rozwoju i sytuacji szkolnej uczniów przewlekle chorych. Środowisko fizyczne szkoły - podstawowe wymagania higieniczno-sanitarne,

bezpieczeństwo, posiłki szkolne, stanowisko pracy ucznia i nauczyciela, zasady higieniczne układania planów lekcyjnych. Problemy

zdrowotne nauczycieli, zagrożenia dla zdrowia i zapobieganie im. Szkoła promująca zdrowie.

Psychologia rozwoju człowieka: Pojęcie rozwoju i zmiany rozwojowej, kryteria podziałów, modele ilościowe i jakościowe. Badania nad

rozwojem: ujęcie poznawcze, teorie uczenia się, psychoanalityczne kierunki współczesne. Periodyzacja rozwoju: stadialność rozwoju,

USOSweb: Szczegóły przedmiotu: 2300-NZ1-MBiP, w cyklu: <brak>, jednostka dawcy: <brak>, grupa przedm.: <brak>

Strona 2 z 3 29.11.2018 06:39

tempo i rytm rozwoju. Koncepcja kryzysów w rozwoju. Przebieg rozwoju intelektualnego: koncepcja rozwoju J. Brunera, L. Wygotskiego i

J. Piageta. Przebieg rozwoju mowy, jego uwarunkowania (poznawcze, behawioralne, emocjonalne); komunikacja pisemna. Przebieg

rozwoju moralnego: koncepcja J. Piageta i L. Kohlberga. Przebieg rozwoju społecznego; koncepcja rozwoju psychospołecznego Eriksona.

Rozwój emocjonalny, style przywiązania, kształtowanie inteligencji emocjonalnej. Rozwój kontaktów społecznych: relacje w rodzinie,

pierwsze związki, zachowania prospołeczne, przyjaźnie, znaczenie grupy rówieśniczej. Rozwój zabawy i twórczości: funkcje zabaw

dziecięcych i ich rodzaje; rola zabawy w rozwoju dziecka. Rozwój osobowości: rozwój struktury JA, powstawanie i rozwój podstawowych

potrzeb, samoocena i jej wpływ na funkcjonowanie człowieka. Prawidłowości rozwojowe okresu przedszkolnego i wczesnoszkolnego,

adolescencji i wczesnej dorosłości, okresu dojrzałego i okresu starzenia się. Zaburzenia rozwoju psychospołecznego dzieci i młodzieży:

najczęstsze rodzaje (zaburzenia zachowania, emocjonalne, lekowe, nastroju, odżywiania, uczenia się, ADHD), przyczyny, sposoby

diagnozowania i wspierania dzieci z zaburzeniami, współpraca z rodzicami.

mienie.

Literatura:

Literatura obowiązkowa

1. Woynarowska B., Kowalewska A., Izdebski Z., Komosińska K.: Biomedyczne podstawy wychowania i kształcenia. PWN, Warszawa

2010.

2. Woynarowska B. (red.): Uczniowie z chorobami przewlekłymi. Jak wspierać ich rozwój, zdrowie i edukację. PWN, Warszawa, 2010.

3. Przetacznik Gierowska M., Tyszkowa M.: Psychologia rozwoju człowieka. Zagadnienia ogólne. Tom 1. PWN, Warszawa 2009 – całość.

4. Hawras-Napierała, J. Trempała.: Psychologia rozwoju człowieka. Rozwój funkcji psychicznych. Tom 3, PWN, Warszawa 2009, rozdziały

3,4.

5. Schaffer H.R.: Psychologia rozwojowa. Podstawowe pojęcia. Wydawnictwo UJ, Kraków 2006, rozdział 9.

1. Lopez R.: Twój nastolatek. Zdrowie i dobre samopoczucie. PZWL, Warszawa 2004.

2. Schaffer H.R.: Psychologia rozwojowa. Podstawowe pojęcia. Wydawnictwo UJ, Kraków 2006, rozdział 1,2.

3. Schaffer H.R.: Psychologia dziecka. PWN, Warszawa 2005.

4. Trempała J. (red.). Psychologia rozwoju człowieka. PWN, Warszawa 2001, rozdziały: 1-5.

Uwagi:

Od roku 2017 moduł nie zawiera treści z zakresu psychologii społecznej.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.