Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

MD/WNJA - MODUŁ METODYCZNY - WCZESNE NAUCZANIE JĘZYKA ANGIELSKIEGO

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2300-MD/WNJA Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: MD/WNJA - MODUŁ METODYCZNY - WCZESNE NAUCZANIE JĘZYKA ANGIELSKIEGO
Jednostka: Wydział Pedagogiczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Efekty uczenia się:

WIEDZA

 ma uporządkowaną i pogłębioną wiedzę na temat przyswajania i uczenia się języka obcego, zarówno w aspekcie biologicznym, jak i psychologicznym oraz społecznym ze szczególnym uwzględnieniem dzieci w wieku od 5 r. ż. do końca I etapu edukacyjnego

 posiada uporządkowaną i pogłębioną wiedzę na temat metod nauczania języka obcego oraz metod pracy z dziećmi

 zna i wykorzystuje na poziomie rozszerzonym podstawową terminologię z zakresu psycholingwistyki oraz metodyki nauczania języka obcego w języku polskim oraz w języku angielskim

 ma uporządkowaną i pogłębioną wiedzę na temat celów, struktury i organizacji nauczania języków obcych w Polsce, zwłaszcza na pierwszym i drugim etapie edukacyjnym

 zna i wykorzystuje dokument podstawy programowej dla języka obcego w obszarze pierwszego i drugiego etapu edukacyjnego

 posiada uporządkowaną i pogłębioną wiedzę na temat sposobów indywidualizacji nauczania ze względu na różne potrzeby i style uczenia się dzieci

 posiada pogłębioną wiedzę o kształtowaniu współoddziaływania podmiotów procesu edukacji (uczniów, rodziców nauczycieli) oraz środowiska lokalnego jako kontekstu ich funkcjonowania na nauczanie i naukę języka obcego

UMIEJĘTNOŚCI

 potrafi samodzielnie pogłębiać swoją wiedzę na temat przyswajania i uczenia się języka obcego, zarówno w aspekcie biologicznym, jak i psychologicznym oraz społecznym ze szczególnym uwzględnieniem dzieci w wieku od 5 r. ż. do końca I etapu edukacyjnego

 potrafi samodzielnie wyszukiwać informacje w polskich i obcojęzycznych źródłach, posługując się również zdobyczami nowoczesnej technologii (ICT) w celu poszerzania wiedzy metodycznej oraz przygotowania i prowadzenia lekcji z języka angielskiego z dziećmi

 potrafi analizować i oceniać swoje działania oparte na wiedzy z zakresu metodyki nauczania języka obcego oraz metod pracy z dziećmi

 sprawnie i elastycznie dostosowuje język angielski jako język poleceń w klasie do rosnących umiejętności uczniów

 potrafi zaplanować zajęcia z języka angielskiego, ocenić przydatność metod, środków, materiałów i dobrych praktyk w nauczaniu języka angielskiego

 potrafi opracować indywidualny program nauczania języka angielskiego w zależności od zróżnicowanych potrzeb i możliwości językowych uczniów

 potrafi organizować pracę w klasie podczas lekcji języka angielskiego biorąc pod uwagę różne potrzeby rozwojowe dzieci w wieku od 5 r. ż. do końca I etapu edukacyjnego

 potrafi dogłębnie przeanalizować własne działania pod kątem ich poprawności metodycznej oraz przydatności dla realizacji wyznaczonych celów i wskazywać obszary wymagające modyfikacji

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

 wykazuje aktywność i zaangażowanie w doskonaleniu własnych kompetencji językowych i dydaktycznych w zakresie metod nauczania języka angielskiego

 poszukuje nowych rozwiązań i jest otwarta na pomysły innych nauczycieli poddając je krytycznej analizie przydatności w konkretnych kontekstach nauczania języka angielskiego (np. wiek uczniów, wielkość grupy, intensywność nauki)

 w swoich działaniach uwzględnia rolę i wpływ nauczyciela na stosunek dzieci do nauki języka angielskiego

 ma przekonanie o potrzebie podejmowania różnorodnych działań metodycznych służących budowaniu motywacji uczniów

 podejmuje indywidualne działania wynikające z refleksji nad umiejętnościami uczniów oraz własnymi działaniami dydaktycznymi i dokonuje samooceny własnych kompetencji językowych i dydaktycznych

 służy radą innym nauczycielom i w życzliwy sposób dzieli się refleksją nad obserwowanymi lekcjami prowadzonymi przez innych nauczycieli

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.