Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

MD/WNJA - Metodyka nauczania języka angielskiego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2300-MD/WNJA-MET Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: MD/WNJA - Metodyka nauczania języka angielskiego
Jednostka: Wydział Pedagogiczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Głównym celem kursu jest przygotowanie do nauczania języka angielskiego. Szczególną uwagę zwraca się na przygotowanie studentów do roli nauczyciela języka angielskiego. Studenci zapoznają się z zagadnieniami obejmującymi nauczanie poszczególnych sprawności językowych: słuchania, mówienia, czytania i pisania oraz nauczania słownictwa i wymowy. Podczas samodzielnych prezentacji fragmentów jednostek lekcyjnych studenci mają okazję przedstawić swoje pomysły na bazie wcześniej przyswojonej wiedzy z dziedziny przedmiotu.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Kurs stanowi przygotowanie do wykonywania zawodu nauczyciela języka angielskiego. W jego ramach studenci poszerzają swoją wiedzę teoretyczną, obejmującą takie zagadnienia, jak nauczanie sprawności językowych, nauczanie słownictwa i wymowy, indywidualizacja nauczania, uwzględniająca odmienne profile modalne uczniów, role pełnione przez nauczyciela języka angielskiego, umiejętność kierowania procesem nauczania i uczenia się oraz przyswajania języka w klasie szkolnej. Zdobyta wiedza staje się bazą wyjściową do praktycznego jej wykorzystania podczas samodzielnie przygotowywanych i przeprowadzonych fragmentów lekcji.

Pełny opis:

W ramach kursu omawiane są następujące zagadnienia:

1. nauczanie sprawności językowych - receptywnych i produktywnych;

2. planowanie w pracy nauczyciela języka angielskiego;

3. umiejętność "zarządzania klasą", radzenia sobie w sytuacjach trudnych, jakie mogą pojawić się podczas lekcji języka angielskiego;

4. role pełnione przez nauczyciela języka angielskiego;

5. indywidualizacja nauczania;

6. podejście humanistyczne w praktyce klasy szkolnej;

7. ewaluacja, testowanie i ocenianie w procesie kształcenia językowego;

8. implikacje odkryć z dziedziny neuronauk dla kształcenia językowego.

Literatura:

Burns, A. & Richards, J. C. (Eds.) (2009). Cambridge guide to second language teacher education. New York: Cambridge University Press.

Christison, M. A. (2005). Multiple intelligences and language learning: A guidebook of theory, activities, inventories, and resources (2nd ed.).

Burlingame, CA: Alta Book Center Publishers.

Gardner, H. (2006). Multiple intelligences: New horizons in theory and practice. Boston:Basic Books.

Griffiths, C. (Ed.) (2008).Lessons from good language learners.

Cambridge:Cambridge University Press.

Harmer, J. (2007). The practice of English language teaching (4th ed.).Essex, England:Pearson Longman ELT.

Harmer, J. (2007). How to teach English: An introduction to the practice of English language teaching (2nd ed.). Longman, ELT.

Lightbown, P. & Spada, N. (2006). How languages are learned (3rd ed.).

Oxford, UK: Oxford University Press.

Efekty uczenia się:

Wiedza

Po ukończeniu kursu student:

- zna różnorodne techniki nauczania językowych sprawności receptywnych i produktywnych;

- zna techniki nauczania słownictwa i wymowy w różnych grupach wiekowych;

- posiada wiedzę na temat różnych ról pełnionych przez nauczyciela w klasie języka angielskiego;

- posiada wiedzę na temat różnic indywidualnych charakterystycznych dla uczących się języka angielskiego;

- posiada wiedzę z zakresu planowania w procesie kształcenia językowego.

Umiejętności

Po ukończeniu kursu student:

- potrafi wykorzystać różnorodne techniki i ćwiczenia w nauczaniu sprawności językowych: mówienia, słuchania, czytania i pisania;

- potrafi wykorzystać różnorodne techniki nauczania słownictwa i wymowy;

- wykorzystuje wiedzę teoretyczną w projektowaniu jednostek lekcyjnych oraz dłuższych etapów edukacyjnych;

- dostosowuje techniki i ćwiczenia językowe wprowadzając indywidualizację w procesie nauczania.

Postawy

Po ukończeniu kursu student:

- potrafi współpracować w celu osiągnięcia konkretnego celu edukacyjnego;

- jest świadomy roli oraz odpowiedzialności nauczyciela języka angielskiego;

- zdaje sobie sprawę, jak ważne są refleksja i nieustanne samokształcenie nauczyciela języka angielskiego.

Metody i kryteria oceniania:

Formy pracy:

dyskusja, praca samodzielna, wykład

Wymagania:

1. Aktywne uczestnictwo w zajęciach.

2. Systematyczne czytanie wymaganej literatury.

3. Samodzielne przygotowanie i przeprowadzenie lekcji - symulacji w grupie studentów.

4. Dopuszczalne 2 nieobecności.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.