Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

MD/WNJA - Wybrane techniki pracy na lekcjach języka angielskiego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2300-MD/WNJA-TECH Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: MD/WNJA - Wybrane techniki pracy na lekcjach języka angielskiego
Jednostka: Wydział Pedagogiczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Głównym celem kursu jest przygotowanie do nauczania dzieci języka angielskiego. Podczas całego kursu szczególną uwagę zwraca się nad praktyczne przygotowanie studentów do ich przyszłej roli nauczycieli języka angielskiego w szkole podstawowej i przedszkolu. Ze względu na duże różnice rozwojowe u dzieci w tym okresie podkreśla się zróżnicowane podejście ze względu na wiek uczniów. Studenci mają okazję zapoznać się z technikami pracy, które uwzględniają możliwości i potrzeby dzieci. Mają też okazję zaplanować i zaprezentować na forum grupy swoje pomysły i sposób wprowadzania materiału językowego. Studenci zapoznają się też z materiałami i pomocami dydaktycznymi dostępnymi na rynku wydawniczym. Będą mieli okazję oceniać, wybierać i dopasowywać materiały dydaktyczne do potrzeb językowych uczniów oraz adaptować materiał językowy do umiejętności dzieci.

Pełny opis:

Poniższe zagadnienia będą omawiane w kontekście nauczania języka angielskiego w grupach wiekowych dzieci od 5 do 10 z podkreśleniem różnic rozwojowych i różnych potrzeb i możliwości dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym:

1. rozwijanie umiejętności mówienia i rozumienia ze słuchu

2. rozwijanie umiejętności czytania i pisania

3. wykorzystanie dramy i pacynek

4. wykorzystanie elementów zajęć plastycznych i technicznych

5. zastosowanie pracy projektowej

6. wykorzystanie piosenek i poezji dziecięcej

7. użycie opowiadań oraz anglojęzycznej literatury dziecięcej (w oryginalnej i uproszczonej wersji językowej)

8. ocenianie i sprawdzanie umiejętności językowych dzieci

9. ocena materiałów dydaktycznych oraz kryteria ich doboru ze względu na wiek dzieci

Literatura:

Obowiązkowe:

1. Szpotowicz, M & M.Szulc-Kurpaska. 2009. Teaching English to Young Learners. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

2.Slattery, M & M. Willis. 2001. English for Primary Teachers. OUP: Oxford.

3.Ellis, G. & J. Brewster. 2003.Tell it again! - The New Storytelling Handbook. Penguin. London.

4.Brewster, J. et al. 2003. The Primary English Teacher’s Guide. Penguin. London.

5.Moon, J. 2000. Children Learning English. Macmillan: Oxford.

6.Pinter, A.M. 2006. Teaching Young Language Learners. OUP: Oxford.

7.Sikora-Banasik, D. Wczesnoszkolne nauczanie języków obcych. CODN: Warszaw

Dodatkowe:

1.Phillips, S. 1993. Young Learners. RBFT. OUP. Oxford

2.Reilly, V. & S. Ward. 1997. Very Young Learners. RBFT. OUP. Oxford

3.Wright, A. 1995. Storytelling with Children. RBFT. OUP. Oxford

4.Wright, A. 1997. Creating Stories with Children. RBFT.OUP. Oxford

5.Phillips, S.1999. Drama with Children. Resource Books for Teachers. OUP: Oxford

6.Phillips, D, S, Burwood &H. Dunford. 2000. Projects with Young Learners. RBFT. OUP: Oxford

7.Lewis, G. & G. Bedson. 2002. Games for Children. Resource Books for Teachers. OUP: Oxford

Efekty uczenia się:

Po zaliczeniu przedmiotu student:

Wiedza:

- zna techniki pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym dotyczące rozwoju czterech sprawności językowych

- zna różnice rozwojowe i różne potrzeby dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym w zakresie rozwoju języka obcego

- zna zasady stosowania technik pracy z dziećmi: dramy, zajęć plastyczno-technicznych, prac projektowych, piosenek i wierszy oraz wykorzystania literatury dziecięcej

- zna sposoby oceniania umiejętności językowych dzieci i podstawowe techniki sprawdzania tych umiejętności

- zna zasady planowania lekcji oraz pracy projektowej

Umiejętności:

- ocenia przydatność pomocy dydaktycznych do wieku uczniów i wybiera pomoce odpowiednie do ich wieku

- adaptuje dany materiał dydaktyczny do potrzeb różnych grup uczniów (np. o różnym wieku, różnym tempie pracy)

- planuje, opisuje i przeprowadza fragmenty lekcji poświęcone rozwijaniu jednej lub kilku sprawności językowych

- planuje i opisuje lekcję oraz pracę projektową z dziećmi

Postawy :

- docenia rolę nauczyciela w rozwoju językowym dzieci

- samodzielnie planuje sekwencje kilku lekcji

- wykazuje się refleksją nad przeprowadzonymi zajęciami i mini-lekcjami oraz obserwacjami podczas praktyk językowych

Metody i kryteria oceniania:

Kurs kończy się zaliczeniem, którego uzyskanie zależy od wykonania następujących zadań:

-złożenia dwukrotnie podczas semestru Young Learners’ Teacher’s Pack – teczki z samodzielnie przygotowanymi planami i materiałami dydaktycznymi

- przeprowadzenia jednej mini-lekcji w semestrze

- brania udziału w dyskusji na podstawie wskazanych lektur: rozdziałów i artykułów na każdych zajęciach

- przygotowanie zestawu zadań na podstawie materiałów z Centrum Zasobów (YLRC)

- zaliczenie z wynikiem min. 65% testu śródsemestralnego i testu końcowego

Student ma prawo do maksymalnie 2 nieobecności na zajęciach w semestrze.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.