Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

MHPP - Edukacja kulturalna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2300-MHPP-EK-W Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: MHPP - Edukacja kulturalna
Jednostka: Wydział Pedagogiczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
Język prowadzenia: polski
Założenia (opisowo):

Założenia:

1.aktualizacja pedagogicznej refleksji nad istotą kultury w działaniach edukacyjnych i kształtowaniu człowieka

2. uświadomienie konieczności / trudności edukacji kulturalnej współczesnego człowieka w sytuacji kryzysu i kultury, i edukacji zarazem.


Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Skrócony opis:

Cele, zadania i funkcje edukacji kulturalnej. Upowszechnianie kultury. Uczestnictwo w kulturze a oferta kulturalna. Poziom edukacji kulturalnej. Diagnoza potrzeb kulturalnych. Proces edukacji kulturalnej a idea kształcenia permanentnego. Edukacja kulturalna a przemiany technologiczne i ekonomiczne. Kultura popularna jako nowy kontekst edukacji kulturalnej. Współczesne kontrowersje wokół edukacji kulturalnej z punktu widzenia pedagogiki krytycznej (np. reprodukcja kulturowa) czy pedagogiki postmodernistycznej (np. problem kanonu).

Pełny opis:

Pełny opis:

1.Pedagogiczna refleksja nad istotą kultury w działaniach edukacyjnych i kształtowaniu człowieka.

-Cele, zadania i funkcje edukacji kulturalnej.

- Konieczność / trudność edukacji kulturalnej współczesnego człowieka w sytuacji kryzysu i kultury, i edukacji

- Edukacja kulturalna a międzypokoleniowy przekaz kulturowy

2.Edukacja kulturalna szansą indywidualnego rozwoju człowieka

- Edukacja kulturalna jako wychowanie do uczestnictwa w kulturze symbolicznej.

- Kanon i jego funkcje w edukacji kulturalnej. Przemiany w obrębie kanonu.

3.Edukacja kulturalna a uczestnictwo w kulturze

- Formy uczestnictwa kulturalnego - bierne i czynne

- Problemy upowszechniania i uprzystępniania kultury.

4.Praktyczny wymiar edukacji kulturalnej

- Środowisko kulturalne współczesnego człowieka

- Czas wolny a edukacja kulturalna. Kultura czasu wolnego

- Instytucjonalne i pozainstytucjonalne formy edukacji kulturalnej.

- Poziom edukacji kulturalnej i kompetencje kulturalne współczesnego człowieka

5.Przemiany w edukacji kulturalnej współczesnego człowieka

- Edukacja kulturalna a przemiany technologiczne i ekonomiczne.

- Kultura popularna jako nowy kontekst edukacji kulturalnej.

- Edukacja kulturalna a edukacja medialna.

- Formy medialnego uczestnictwa kulturalnego (prasa, radio, telewizja, Internet)

6.Nowe zadania i dylematy edukacji kulturalnej

- Proces edukacji kulturalnej wobec idei kształcenia permanentnego

- Edukacja kulturalna w dobie wielokulturowości wg pedagogiki postmodernistycznej (np problem tożsamości kulturowej i ciągłości dziedzictwa kulturowego).

- Współczesne kontrowersje wokół edukacji kulturalnej z punktu widzenia pedagogiki krytycznej (np. reprodukcja kulturowa).

7.Metodologia diagnostyki pedagogicznej w edukacji kulturalnej.

- Uczestnictwo w kulturze a oferta kulturalna

- Diagnoza potrzeb kulturalnych

Literatura:

Arendt H. „Między czasem minionym a przyszłym” (roz. „Kryzys edukacji” oraz „ O kryzysie w kulturze (…)” ), Fundacja ALETHEIA, Warszawa 1994

Bauman Z., "44 listy ze świata płynnej rzeczywistości" Kraków 2012.

Baudrillard J.„Precesja symulakrów” w „Postmodernizm. Antologia przekładów”, red.R.Nycz, Wyd.Baran i Suszczyński, Kraków 1996

Janion M. „Czy będziesz wiedział, co przeżyłeś”, Wydawnictwo SIC!, Warszawa 1996

Kerckhove de D. „Powłoka kultury. Odkrywanie nowej elektronicznej rzeczywistości”, Wyd.Mikom, Warszawa 1996

Jakubowski W. Edukacja i kultura popularna, Kraków 2001

„Kultura masowa”, antologia tekstów – wybór Cz.Miłosz, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2002

"Edukacja kulturowa. Poręcznik", (red.) R. Koschany, A. Skórzyńska, Poznań 2014.

Efekty uczenia się:

WIEDZA

1. Student uzyskuje wiedzę na temat pedagogiki jako nauki humanistycznej.

2. Wie, co to jest problem samowiedzy nauk humanistycznych.

3. Wie, jaki jest związek miedzy humanistyką a filozofią oraz humanistyką i kulturą.

4. Ma uporządkowaną wiedzę o kulturowych uwarunkowaniach procesów edukacyjnych.

5. Ma podstawową wiedzę na temat celów zadań, funkcji i form edukacji kulturalnej; zna zasady upowszechniania kultury.

UMIEJĘTNOŚCI

1.posiada umiejętność obserwowania i przetwarzania informacji kulturowo-społecznych oraz ich interpretowania z punktu widzenia problemów edukacyjnych.

2. Potrafi samodzielnie rozbudowywać wiedzę wyniesioną z zajęć i twórczo inspirować innych uczestników działań edukacyjnych.

3.Potrafi analizować i opisywać mechanizmy kultury, postrzegać problemy pedagogiczne w związku z przemianami w kulturze i próbować je rozwiązywać.

4. potrafi przeprowadzić w stopniu podstawowym diagnozę potrzeb kulturalnych i poziomu edukacji kulturalnej.

5. student dokonuje krytycznej analizy różnorodnych przejawów i form współczesnej kultury jako środowiska wychowawczego.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

1. Student ma świadomość odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa kulturowego, za zachowanie kodów kulturowych w ramach komunikacji międzypokoleniowej.

2. Student jest świadomy wagi kultury w działaniach edukacyjnych i kształtowaniu człowieka.

3.Student jest świadomy istotności procesu edukacji kulturalnej wobec idei kształcenia permanentnego.

4. Student umie pracować w grupie szanują opinie innych osób (dyskusje).

5. Student ma pogłębioną świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego rozwoju osobistego i zawodowego.

Metody i kryteria oceniania:

zaliczenie pisemne

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Barbara Kwiatkowska-Tybulewicz
Prowadzący grup: Barbara Kwiatkowska-Tybulewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Uwagi:

online

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.