Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

MHPP - Historia wychowania - konwersatorium

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2300-MHPP-HW-K
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: MHPP - Historia wychowania - konwersatorium
Jednostka: Wydział Pedagogiczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Celem zajęć jest ukazanie studentom związków edukacji z instytucjami, strukturami społecznymi oraz przemianami w kulturze na przestrzeni wieków. Kształtują umiejętności samodzielnej analizy źródeł charakterystycznych dla pedagoga, interpretacji wydarzeń i procesów edukacyjnych z przeszłości, posługiwania się materiałami oraz opracowaniami w celu samodzielnego uzyskania obrazu badanego zagadnienia.

Tryb prowadzenia:

mieszany: w sali i zdalnie
w sali
zdalnie

Skrócony opis:

Zajęcia zapoznają studenta z dziejami wychowania i myśli pedagogicznej od starożytności do XX wieku w ujęciu problemowym.

Kształtują u studenta zdolność pogłębionego myślenia humanistycznego - pedagogicznego i historycznego, zapoznają z krytyką historyczną różnych typów źródeł, rozwijają umiejętności krytycznego czytania literatury przedmiotu

Pełny opis:

Problematyka zajęć będzie skupiona wokół trzech podstawowych zagadnień istotnych dla nauk pedagogicznych w aspekcie humanistycznym.

- Szkoła-uczeń-nauczyciel. Prześledzimy ewolucję teorii, wzorców osobowych i na podstawie tekstów Marka Fabiusza Kwintyliana, Jana Ludwika Vivesa, Jana Amosa Komeńskiego, Johna Locke’a, Jana Jakuba Rousseau.

- Polska myśl pedagogiczna i jej związki polityką. Na przestrzeni wieków staraliśmy się tworzyć własne rozwiązania edukacyjne zgodne z naszymi potrzebami i ustrojem. Prześledzimy te zmiany na przykładzie koncepcji Andrzeja Frycza Modrzewskiego, Szymona Maryckiego, Sebastiana Petrycego, Stanisława Konarskiego, Stanisława Staszica.

- Prawo a edukacja - polskie prawo szkolne: ustawy Komisji Edukacji Narodowej, ustawa z 1862r., ustawa z 1932r.

Literatura:

1 Szkoła – Uczeń – Nauczyciel

-M.F. Kwintylian, Kształcenie mówcy, księga I, II, X – fragmenty

- L. Vives, O naukach – fragmenty

-J.A. Komeński, Wielka dydaktyka – fragmenty

- J. Locke, Myśli o wychowaniu – fragmenty

2 Polska myśl pedagogiczna

- A. F. Modrzewski, O poprawie Rzeczypospolitej, księga I, II – fragmenty

- S. Marycki, O szkołach, czyli akademiach – fragmenty

- S. Petrycy, Przydatki do ekonomii Arystotelesa – fragmenty

- S. Konarski, Mowa: Jak od wczesnej młodości wychowywać uczciwego człowieka i obywatela

-S. Staszic, Ród ludzki – fragmenty

3 Prawo a edukacja

- Ustawy Komisji Edukacji Narodowej

- Ustawa z 1862 roku

- Ustawa z 1932

Ww. teksty znajdują się w:

Źródła do dziejów wychowania i myśli pedagogicznej, opr. S. Wołoszyn, t. I i II

Efekty uczenia się:

WIEDZA

- ma wiedzę na temat pedagogiki jako nauki humanistycznej.

- zna dzieje wychowania i myśli pedagogicznej; posiada wiedzę na temat pedagogiki jako nauki humanistycznej oraz jej historycznych przemian.

- zna relacje między filozofią, kulturą a edukacją w kontekście historycznym.

- zna podstawowe teorie wychowania i uczenia się i ich procesy rozwojowe.

UMIEJĘTNOŚCI

- potrafi wykorzystać wiedzę z zakresu historii pedagogiki w celu analizy współczesnych problemów edukacyjnych.

- ma umiejętność humanistycznego, historycznego i pedagogicznego myślenia.

- potrafi analizować i opisywać mechanizmy edukacyjne w odniesieniu do zmian historycznych.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

- ma świadomość odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa kulturowego społeczności lokalnej i globalnej.

- wykazuje refleksję nad istotą przemian w edukacji na przestrzeni wieków.

- ma świadomość znaczenia nauk pedagogicznych i ich zastosowania w działaniach społecznych i zawodowych.

Metody i kryteria oceniania:

Obecność na ćwiczeniach - dopuszczalne 2 nieobecności.

Praca pisemna - analiza i krytyka wskazanych tekstów źródłowych.

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (w trakcie)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-29
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Barbara Kwiatkowska-Tybulewicz
Prowadzący grup: Janina Kamińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Tryb prowadzenia:

mieszany: w sali i zdalnie
w sali
zdalnie

Skrócony opis:

Zajęcia zapoznają studenta z dziejami wychowania i myśli pedagogicznej od starożytności do XX wieku w ujęciu problemowym.

Kształtują u studenta zdolność pogłębionego myślenia humanistycznego - pedagogicznego i historycznego, zapoznają z krytyką historyczną różnych typów źródeł, rozwijają umiejętności krytycznego czytania literatury przedmiotu

Pełny opis:

Problematyka zajęć będzie skupiona wokół trzech podstawowych zagadnień istotnych dla nauk pedagogicznych w aspekcie humanistycznym.

- Szkoła-uczeń-nauczyciel. Prześledzimy ewolucję teorii, wzorców osobowych i na podstawie tekstów Marka Fabiusza Kwintyliana, Jana Ludwika Vivesa, Jana Amosa Komeńskiego, Johna Locke’a, Jana Jakuba Rousseau.

- Polska myśl pedagogiczna i jej związki polityką. Na przestrzeni wieków staraliśmy się tworzyć własne rozwiązania edukacyjne zgodne z naszymi potrzebami i ustrojem. Prześledzimy te zmiany na przykładzie koncepcji Andrzeja Frycza Modrzewskiego, Szymona Maryckiego, Sebastiana Petrycego, Stanisława Konarskiego, Stanisława Staszica.

- Prawo a edukacja - polskie prawo szkolne: ustawy Komisji Edukacji Narodowej, ustawa z 1862r., ustawa z 1932r.

Literatura:

1 Szkoła – Uczeń – Nauczyciel

-M.F. Kwintylian, Kształcenie mówcy, księga I, II, X – fragmenty

- L. Vives, O naukach – fragmenty

-J.A. Komeński, Wielka dydaktyka – fragmenty

- J. Locke, Myśli o wychowaniu – fragmenty

2 Polska myśl pedagogiczna

- A. F. Modrzewski, O poprawie Rzeczypospolitej, księga I, II – fragmenty

- S. Marycki, O szkołach, czyli akademiach – fragmenty

- S. Petrycy, Przydatki do ekonomii Arystotelesa – fragmenty

- S. Konarski, Mowa: Jak od wczesnej młodości wychowywać uczciwego człowieka i obywatela

-S. Staszic, Ród ludzki – fragmenty

3 Prawo a edukacja

- Ustawy Komisji Edukacji Narodowej

- Ustawa z 1862 roku

- Ustawa z 1932

Ww. teksty znajdują się w:

Źródła do dziejów wychowania i myśli pedagogicznej, opr. S. Wołoszyn, t. I i II

Uwagi:

brak

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0 (2022-12-09)