Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

MK - Elementy prawa dla pedagogów

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2300-MK-EPD Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: MK - Elementy prawa dla pedagogów
Jednostka: Wydział Pedagogiczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Celem wykładu jest zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami dotyczącymi sytuacji prawnej dziecka i rodziny w różnych gałęziach prawa: cywilnego, rodzinnego i opiekuńczego, oświatowego. Przedstawienie podstaw prawnych funkcjonowania systemu oświaty i pomocy społecznej w Polsce.

Pełny opis:

W trakcie wykładu omawiane będą podstawowe zagadnienia dotyczące sytuacji prawnej dziecka i nastolatka, problemy wynikające z władzy rodzicielskiej: odpowiedzialności prawnej za małoletniego, autonomii rodziny i prawa rodziców do decydowania o wychowaniu, a także zagadnienia dotyczące opieki prawnej. Zostaną przedstawione w zarysie podstawy prawne wspierania rodzin dysfunkcyjnych. Zostaną poddane analizie podstawowe zagadnienia prawa oświatowego, takie jak: cele, zadania i organizacja systemu oświaty, obowiązek szkolny i obowiązek nauki, ocenianie w świetle prawa, kompetencje dyrektora, rady pedagogicznej i organów społecznych w szkole. Analizowana będzie sytuacja prawna nauczycieli , rodziców i uczniów.

Literatura:

Literatura:

Marek Andrzejewski – Prawna ochrona rodziny

Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy

Ustawa o systemie oświaty

Ustawa Prawo Oświatowe

Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

Wybrane rozporządzenia wykonawcze

Efekty uczenia się:

Wiedza:

Student ma podstawową wiedzę o sytuacji dziecka i nastolatka w różnych gałęziach prawa: cywilnego, rodzinnego i opiekuńczego, oświatowego, karnego;

Student wie na czym polega zasada autonomii rodziny i odpowiedzialności rodziców za wychowanie dziecka; wie co oznacza termin władza rodzicielska i kto ją może sprawować, wie co to jest opieka prawna;

Student ma podstawowa wiedzę o prawnych aspektach wspierania rodziny;

Student zna cele, zadania i zasady organizacji systemu oświaty, wie jakie są podstawowe zadania szkoły w zakresie dydaktyki, wychowania i opieki nad uczniami;

Student ma podstawową wiedzę dotycząca sytuacji prawnej nauczycieli i rodziców uczniów, wie jakie prawa przysługują uczniom i jak powinny być chronione.

Umiejętności

Student rozumie podstawowe przepisy prawa dotyczące dziecka i rodziny i potrafi wskazać ich zastosowanie w praktyce pedagogicznej;

Student potrafi wykorzystywać wiedzę z zakresu prawa oświatowego do rozwiązywania problemów szkolnych;

Student potrafi wskazać jak zmienia się sytuacja prawna dziecka wraz z jego dorastaniem;

Student potrafi wskazać przepisy prawne, które umożliwiają pomoc dziecku w sytuacjach różnych zagrożeń

Student rozumie na czym polegają prawa ucznia i wie jak je chronić w szkole i placówce.

Kompetencje społeczne:

Student rozumie potrzebę znajomości prawa z dziedziny edukacji;

Student rozumie znaczenie prawa w organizacji pomocy dla dziecka i rodziny oraz potrzebę stosowania prawa w procesie udzielania pomocy;

Student rozumie potrzebę stosowania prawa w organizacji i działaniu instytucji edukacyjnych;

Student rozumie konieczność uzupełniania i pogłębiania wiedzy z zakresu prawa oświatowego i obszaru wspierania dziecka i rodziny dla rozwoju kompetencji zawodowych i podejmuje aktywność samokształceniową w tym zakresie.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie wykładów na podstawie kolokwium pisemnego przeprowadzonego pod koniec semestru (zaliczenie jest warunkiem dopuszczenia do egzaminu modułowego).

Kryteria oceniania kolokwium:

- wykorzystanie odpowiednich aktów prawnych i ich poprawna interpretacja,

- dobór, uporządkowanie i zasadność argumentów,

- spójność i logika wywodu,m

- właściwe używanie terminologii prawnej.

Egzamin pisemny z modułu kierunkowego. Wymagana jest umiejętność integrowania wiedzy zdobytej w ramach modułu

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-16 - 2019-06-08
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Zielińska
Prowadzący grup: Anna Zielińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2020-02-17 - 2020-06-10
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Zielińska
Prowadzący grup: Anna Zielińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.