Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

MM - Animacja grup zadaniowych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2300-MM-AKD-AGZ Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: MM - Animacja grup zadaniowych
Jednostka: Wydział Pedagogiczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0.00
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Celem kursu jest wprowadzenie studentów w metodykę pracy animacyjnej, przedstawienie podstawowych technik pracy z grupą i umożliwienie uczestnikom praktycznego działania w grupie zadaniowej. Studentom przedstawione zostaną zagadnienia związane z procesami komunikowania się w grupie oraz nabywaniem i rozwojem istotnych kompetencji społecznych ważnych z punktu widzenia pracy z grupą zadaniową.

Pełny opis:

Celem zajęć jest doskonalenie umiejętności społecznych uczestników oraz uzyskanie przez nich wiedzy na temat kształtowania tego rodzaju kompetencji w grupie zadaniowej. Podczas zajęć uczestnicy będą mieli możliwość praktycznego rozwijania kompetencji interpersonalnych w różnorodnych sytuacjach komunikacyjnych.

Warsztaty mają za zadanie:

- przygotować studentów do praktycznych działań z grupą,

- wyposażyć w wiedzę i umiejętności niezbędne każdemu animatorowi w pracy zawodowej z grupą,

- zaprezentować różnorodne elementy procesu komunikacji w grupie,

- przedstawić uwarunkowania sprzyjające zaistnieniu w grupie możliwie optymalnej komunikacji interpersonalnej,

- zapoznać z zasadami, metodami i technikami oraz strategiami tworzenia efektywnej grupy zadaniowej,

- zapoznać z trudnościami, jakie mogą zaistnieć podczas pracy z grupą oraz sposobami radzenia sobie z nimi przez grupę,

- stworzyć okazję do praktycznego działania z grupą.

Literatura:

R. B. Adler, L. B. Rosenfeld, R. F. Proctor II, Relacje interpersonalne. Proces porozumiewania się, Dom Wydawniczy REBIS, Poznań 2006.

Mosty zamiast murów: podręcznik komunikacji interpersonalnej, red. J. Stewart, PWN, Warszawa 2010.

Z. Nęcki, Komunikacja międzyludzka, Antykwa, Kraków 2000.

J. Szmagalski, Przewodzenie małym grupom - działania grupowe, CAK, Warszawa 1998

K. W. Vopel, Poradnik dla prowadzących grupy. Teoria i praktyka zabaw integracyjnych, Jedność, Kielce 1999.

E. Kędzior-Niczyporuk (red.), Wprowadzenie do pedagogiki zabawy, KLANZA, Lublin 1998.

K. Vopel, Zakłócenia, blokady, kryzysy. Eksperymenty i ćwiczenia do nauki i pracy grupowej, Jedność, Kielce 2005.

M. Legumi, Techniki i sposoby animowania grup, Jedność, Kielce 2007.

M. Verfurth, Prowadzenie grup dziecięcych i młodzieżowych, Jedność, Kielce 2001.

E. Aronson, Człowiek – istota społeczna, PWN, Warszawa 1999.

M. Leary, Wywieranie wrażenia na innych. O sztuce autoprezentacji, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2010.

M. Argyle: Psychologia stosunków międzyludzkich, Wyd. Naukowe PWN Warszawa 1999;

E. Aronson,T.P. Wilson, R.M. Akert: Psychologia społeczna, Zysk i S-ka Poznań 1997;

M. Fleischer: Ogólna teoria komunikacji, Wrocław 2007;

P. Hartley: Komunikacja w grupie, Poznań 2000;

K. Jedliński: Trening interpersonalny, W.A.B. Warszawa 2000;

M. L. Knapp, J. A. Hall: Komunikacja niewerbalna w interakcjach międzyludzkich, Wrocław 2000;

H. Retter:, Komunikacja codzienna w pedagogice, Gdańsk 2004.

A. Cenini, Załogo, co znaczy ta cisza?. 35 technik animacji dyskusji w grupie, Jedność, Kielce 2003

M. Silberman, Metody aktywizujące w szkoleniach, Oficyna Ekonomiczna, 2004.

E. Brudniak, A. Moszyńska, B. Owczarska, Ja i mój uczeń pracujemy aktywnie. Przewodnik po metodach, Oficyna Wydawnicza Nauczycieli, Warszawa 2002.

P. Fortuna, Studium przypadku w praktyce szkoleniowej, GWP, Gdańsk 2010.

D.W. Johnson, Podaj dłoń, Polskie Towarzystwo Psychologiczne, Warszawa 1992.

A. Kozak, M Łaguna, Metody prowadzenia szkoleń czyli niezbędnik trenera, GWP, Gdańsk 2009.

M. Łaguna, Szkolenia. Jak je prowadzić, by..., GWP, Gdańsk 2008.

E Wójcik, Metody aktywizujące w pedagogice grup, Rubikon, Kraków 2008.

U. Baer, Gry dyskusyjne. Materiały pomocnicze do pracy z grupą, Wydawnictwo KLANZA, Lublin 1997.

Z. Zaorska, Dodać życia do lat. Materiały metodyczne ułatwiające organizację różnych form aktywności wśród osób starszych oraz w grupach wielopokoleniowych, Wydawnictwo KLANZA, Lublin1997.

M. Silberman, Aktywne ćwiczenia szkoleniowe. Uczenie przez doświadczenie, Wolters Kluwer Polska, 2013.

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu kursu student:

Wiedza:

• Ma pogłębioną i uporządkowaną wiedzę na temat procesów zachodzących w relacjach społecznych w grupie

• Zna zasady, metody i techniki oraz strategie tworzenia efektywnej grupy zadaniowej

• Ma uporządkowaną wiedzę dotyczącą uwarunkowań procesów komunikowania się w różnorodnych sytuacjach społecznych

• Zna dynamikę procesu komunikacji w grupie

• Definiuje poprawnie grupę zadaniową

• Zna techniki motywowania do działania

• Rozpoznaje potrzeby grupy na różnych płaszczyznach

Umiejętności:

• Umie integrować interdyscyplinarną wiedzę teoretyczną dotyczącą procesów komunikacji interpersonalnej w celu projektowania działań praktycznych w zakresie pracy z grupą

• Potrafi w jasny i klarowny sposób formułować wnioski dotyczące działań podejmowanych przez grupę

• Potrafi przewidzieć trudności, jakie mogą zaistnieć podczas pracy z grupą

• Umie radzić sobie z problemami napotkanymi podczas pracy z grupą zadaniową

• Potrafi trafnie oceniać efektywność i etyczny charakter określonych zachowań w pracy grupy

Kompetencje społeczne:

• Dąży do efektywnego wzmacniania pracy każdego członka grupy

• Indywidualizuje strategię postępowania zgodnie z aktualnymi potrzebami w grupie

• Ceni zaangażowanie każdego członka grupy, dostrzega jego mocne i słabe strony

• Efektywnie współpracuje z innymi w różnorodnych sytuacjach społecznych

• W swoich działaniach z grupą kieruje się zasadą sprawiedliwości i szacunku dla grupy oraz każdego jej uczestnika

Metody i kryteria oceniania:

Studenci zobowiązani są do obecności (w semestrze dopuszczalne są dwie nieobecności), przygotowania do zajęć pod względem merytorycznym i praktycznym oraz aktywnego uczestnictwa. Studenci będą projektować i realizować różnorodne działania z grupą, co stanowić będzie podstawę oceny uczestników kursu.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-01-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Dąbrowska, Anna Sobolewska
Prowadzący grup: Anna Dąbrowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Uwagi:

Seminarium z elementami warsztatu.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.