Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

MM - Warsztat badawczy pedagoga

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2300-MM-AKD-WBP Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: MM - Warsztat badawczy pedagoga
Jednostka: Wydział Pedagogiczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

- Wykorzystanie wiedzy zdobytej w poprzednich etapach kształcenia w celu identyfikacji i rozwiązywania wybranych problemów społeczno-kulturalnych w formie praktycznej realizacji projektów empirycznych zarówno w zakresie projektowania własnych pomysłów badawczych jak i umiejętności gromadzenia danych zastanych, ich analizy i interpretacji oraz odniesienia otrzymanych wyników do zróżnicowanych kontekstów społecznych.

- rzeczywistość społeczna jako dynamiczny system informacji funkcjonujący w niejednoznacznej przestrzeni społeczno-kulturalnej ścierających się postaw, idei i pragnień, nie bojących się łączyć różnych perspektyw teoretycznych.

- znaczenie kultury w stymulowaniu procesów myślowych oraz w kształtowaniu wizji Świata. Tło kulturowe w kształtowaniu ludzkiej umysłowości i w procesach socjalizacyjnych.

Skrócony opis:

- Podstawowe problemy praktycznej realizacji projektów badawczych zarówno

w zakresie budowania pomysłów badawczych jak niebezpieczeństwa i pułapki

przetwarzania danych ich analizy i interpretacji otrzymanych wyników.

- Zasady i metody w zakresie projektowania oraz realizacji diagnoz społecznych

i kulturalnych. Rozumienie i krytyczna postawa wobec źródeł danych oraz

wybieranych technik i narzędzi badawczych.

- diagnoza i krytyka treści procesów komunikacji medialnej oraz powiązanie ich z

głębszymi cechami społecznej struktury i kultury.

- empirycznych konsekwencji teoretycznych sporów dotyczących pojmowania

kultury i zróżnicowania kulturowego, różnych wymiarów tożsamości społecznej

oraz komunikacji międzykulturowej

- Zasady i standardy opracowania, redagowania i graficznej prezentacji

raportów czy artykułów z analizy danych empirycznych dla potrzeb

publikacyjnych.

Pełny opis:

W zależności od stopnia zaawansowania grupy w danym roku akademickim będą wybierane odpowiednie pozycje z zaproponowanej listy tematów i lektur.

Tematyka zajęć:

• Problemy konceptualizacji, operacjonalizacji i budowy narzędzi dla potrzeb badań społeczno-kulturalnych. Zagadnienia pomiaru, budowy indeksów, skal, segmentacji itp.

• Redefinicja pojęć i modeli badawczych nad kulturą. Ujęcie tradycyjne a rozszerzone. Koncept tzw. kultury wysokiej – a współczesne teorie kultury.

• Cechy dobrego narzędzia do rejestracji zbieranych danych społeczno-kulturalnych z uwzględnieniem dwu transmisji informacji (respondent → formularz i formularz → zbiór danych).

• Forma pytania kwestionariuszowego a zmienność odpowiedzi.

• Zasady klasyfikowania i kodowania odpowiedzi na pytania otwarte w badaniach uczestnictwa w kulturze.

• Wybrane problemy reprezentatywności wyników diagnoz społeczno-kulturalnych.

• Funkcjonowanie umysłu i pamięci a proces badawczy. Pułapki działania umysłu i pamięci badanych i badaczy.

• Zapoznanie studentów z badaniami sondażowymi i pułapkami w interpretacji ich wyników. Dostarczenie doświadczeń w zakresie przygotowania sondaży, realizacji i opracowania. Poznanie zarówno mocnych, jak i słabych stron wybranych sondaży.

• Orientacje społeczne Polaków w świetle badań społecznych. Kultura a polityka. Postawy i wybory polityczne a style uczestnictwa w kulturze.

• Analizy oddziaływania mediów za pośrednictwem treści informacyjnych i przekazów o charakterze politycznym. Krytyczna ocena przekazów medialnych i Internetu. Badanie zjawiska współczesnej „nowomowy”.

• Rola mediów jako źródło informacji, promocji i lobbingu. Metody badania i analizy przekazu informacyjnego i publicystycznego. Badania telemetryczne i interpretacja ich wyników. Oceny jakości osiąganych celów programowych mediów.

• Eksperymenty psychologiczne w badaniach uwarunkowań sytuacyjnych ludzkich zachowań.

• Problematyka wielokulturowości oraz kulturowe różnice we współczesnym świecie w świetle badań porównawczych. Kultury euroatlantyckie a kultury dalekowschodnie.

• Badania społeczno-kulturalne a miejsce, w którym żyjemy. Dlaczego ludziom z różnych kultur tak trudno jest się porozumieć? W jakim stopniu o tym, kim jesteśmy, decydują warunki kulturowo-geograficzne?

• Walory badań porównawczych na przykładzie rozważań nad wartościami tradycyjnymi oraz wartościami sprzyjającymi swobodnej ekspresji jako wymiarami zróżnicowania międzykulturowego.

• Metody poznawania różnego rodzaju struktur organizacyjnych i instytucji życia społeczno-kulturalnego. Racjonalność organizacyjna a typologia struktur organizacyjnych.

• Metody analizy wyników z diagnoz społecznych a umiejętność prezentowania ich w postaci raportu z badań. Zasady redagowanie publikacji naukowych. Forma a treść. Wskaźniki i efekty przekłamania formy.

Literatura:

- Babbie Earl, Podstawy badań społecznych, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa

2008;

- Harrison L.E., Huntington S.P. (red.). Kultura ma znaczenie. Zysk i S-ka

Wydawnictwo, Poznań. 2003.

- Kamiński Z. Antoni, Władza a racjonalność. Studium z socjologi

współczesnego kapitalizmu.

- Kłoskowska Antonina, Socjologia kultury, Wydawnictwo Naukowe PWN,

Warszawa 2007 r.

- Mangione Thomas W., Ankietowanie pocztowe w badaniach marketingowych

i socjologicznych, PWN, W-wa 1999;

- Nawojczyk Maria, Przewodnik po statystyce dla socjologów, Kraków, 2002 r.;

- Nisbett R. E., Geografia myślenia. Dlaczego ludzie Wschodu i Zachodu myślą

Inaczej. Tłum. Ewa Wojtych. Sopot: Smak Słowa.2009 r.

- Reynolds Garr, Zenn prezentacji. Proste pomysły i ważne zasady, Helion,

Gliwice 2009 r.

- Sułek Antoni, Sondaż Polski, IFiS PAN, Warszawa 2001;

- Artykuły z wybranych czasopism naukowych, prasy i tygodników opinii

- Publikacje i raporty z wybranych badań społecznych

- Prezentacje prowadzącego

- Dokumenty filmowe

Efekty uczenia się:

Potrafi świadomie posługiwać się wybranymi metodami do generowania, przetwarzania, analizy danych z badań społeczno-kulturalnych i interpretacji ich wyników. Zna też granice etyczne i moralne posługiwania się narzędziami gromadzenia i analizy danych.

Posiada nie tylko umiejętność mechanicznego stosowania różnych miar uczestnictwa w kulturze oraz technik analitycznych, ale także rozumie działanie dostępnych opcji, właściwą ich interpretację oraz wiedzę o zakresie stosowalności i ich znaczenie społeczne.

Uwzględniając nowe zjawiska technologiczne i kulturowe oraz współczesne przemiany środowiska społeczno-kulturalnego uczestnicy zajęć zyskają świadomość empirycznych konsekwencji teoretycznych sporów dotyczących pojmowania kultury i zróżnicowania kulturowego, różnych wymiarów tożsamości społecznej oraz komunikacji międzykulturowej.

Metody i kryteria oceniania:

Aktywna obecność na zajęciach. Dopuszczalne dwie nieobecności.

Zaliczenie nieobecności.

Terminowe wykonanie prac pisemnych.

Opracowanie projektu badawczego.

Samodzielne wykonanie i opracowanie analizy wybranych danych.

Praktyki zawodowe:

Praktyki w wybranych ośrodkach badania opinii publicznej

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-16 - 2019-06-08
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Warsztaty, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Roman Dolata, Leszek Rowicki, Anna Sobolewska
Prowadzący grup: Roman Dolata, Leszek Rowicki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Uwagi:

Zajęcia w sali 216 lub 331. Prowadzący zajęcia będzie Państwa informować. W miarę możliwości można zmieniać przydział do grupy.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2020-02-17 - 2020-06-10
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Warsztaty, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Roman Dolata, Leszek Rowicki, Anna Sobolewska
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Uwagi:

Zajęcia w sali 216 lub 331. Prowadzący zajęcia będzie Państwa informować. W miarę możliwości można zmieniać przydział do grupy.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.