Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

MM - Moduł metodyczny

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2300-MM-AKN Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: MM - Moduł metodyczny
Jednostka: Wydział Pedagogiczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 16.00
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Moduł metodyczny specjalności Animacja kultury i edukacja nieformalna


Komponenty modułu:

Animacja grup zadaniowych (II rok, war, 30h, 1 ECTS)

Laboratorium specjalnościowe (II rok, sem, 15h, 0,5 ECTS)

Praktyka pedagogiczna (II rok, prakt, 60h, 2 ECTS)

Techniczne środki animacji i edukacji nieformalnej (II rok, war, 30h, 2 ECTS)

Wprowadzenie do działania (I lub II rok, sem, 15h, 0,5 ECTS)

Praktyka indywidualna (I lub II rok, prakt, 60h, 2 ECTS)

Warsztat kompetencji interpersonalnych (II rok, war, 30h, 1 ECTS)

Wybrane metody badań jakościowych (II rok, sem, 15h, 1 ECTS)

Projekt animacyjny (II rok, war, 15h, 2 ECTS)


Uwaga! W roczniku rozpoczynającym studia w roku akademickim 2016/2017 Techniczne środki animacji i edukacji nieformalnej, Praktyka indywidualna z Wprowadzeniem do działania oraz Projekt animacyjny zostały zrealizowany na I roku studiów

Skrócony opis:

Szczegółowy opis zakresu wiedzy, umiejętności i postaw będących efektem kształcenia w module znajduje się poniżej, a także w opisach poszczególnych komponentów przedmiotowych - prosimy studentów o wnikliwe zapoznanie się z opisami każdego komponentu w module.

Literatura:

Studenta obowiązuje znajomość lektur, materiałów edukacyjnych i multimedialnych podanych w ramach poszczególnych komponentów wchodzących w zakres modułu metodycznego.

Efekty uczenia się:

Wiedza

1. Student ma podstawową wiedzę o uczestnikach działalności animacyjnej i edukacji nieformalnej oraz na temat rozwoju człowieka w cyklu życia w kontekście specjalnych potrzeb edukacyjnych (H1A_W04, H1A_W05, S1A_W05)

2. Ma pogłębioną wiedzę dotyczącą procesów komunikowania interpersonalnego i społecznego, ich prawidłowości i zakłóceń (S1A_W05, S1A_W09)

3. Ma elementarną wiedzę o projektowaniu i prowadzeniu badań w pedagogice, a w szczególności o problemach badawczych, metodach, technikach i narzędziach badawczych; zna podstawowe tradycje paradygmatyczne badań społecznych, z których wywodzą się poszczególne metody (S1A_W06)

4. Potrafi zastosować w diagnozowaniu środowiska różne metody (S1A_W06)

5. Ma pogłębioną wiedzę o strukturze i funkcjach systemu edukacji; celach, podstawach prawnych, organizacji i funkcjonowaniu różnych instytucji edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych, terapeutycznych, kulturalnych i pomocowych w obszarze animacji i edukacji nieformalnej w kontekście specjalnych potrzeb edukacyjnych (S1A_W09)

Umiejętności

1. Potrafi dokonać obserwacji i interpretacji zjawisk społecznych; analizuje ich powiązania z różnymi obszarami działalności pedagogicznej (S1A_U01, S1A_U08)

2. Potrafi posługiwać się podstawowymi ujęciami teoretycznymi w celu analizowania motywów i wzorów ludzkich zachowań, diagnozowania i prognozowania sytuacji oraz analizowania strategii działań praktycznych w odniesieniu do różnych kontekstów działalności animacyjnej i w obszarze edukacji nieformalnej (H1A_U04, H1A_U06, S1A_U03, S1A_U08)

3. Potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać swoje profesjonalne umiejętności, korzystając z różnych źródeł (w języku rodzimym i obcym) i nowoczesnych technologii (ICT) (H1A_U01, H1A_U03, H1A_U10)

4. Posiada elementarne umiejętności badawcze pozwalające na analizowanie przykładów badań oraz konstruowanie i prowadzenie prostych badań pedagogicznych; potrafi sformułować wnioski, opracować i zaprezentować wyniki (z wykorzystaniem ICT) oraz wskazywać kierunki dalszych badań (H1A_U02, H1A_U04, S1A_U01, S1A_U02)

5. Ma rozwinięte umiejętności w zakresie komunikacji interpersonalnej, potrafi używać języka specjalistycznego i porozumiewać się w sposób precyzyjny i spójny przy użyciu różnych kanałów i technik komunikacyjnych ze specjalistami w zakresie pedagogiki, jak i z odbiorcami spoza grona specjalistów (H1A_U07)

6. Potrafi dokonać analizy własnych działań i wskazać ewentualne obszary wymagające modyfikacji w przyszłym działaniu (S1A_U06)

Kompetencje

1. Ma przekonanie o sensie, wartości i potrzebie podejmowania działań pedagogicznych w środowisku społecznym; jest gotowy do podejmowania wyzwań zawodowych; wykazuje aktywność, podejmuje trud i odznacza się wytrwałością w realizacji indywidualnych i zespołowych działań profesjonalnych w zakresie pedagogiki (S1A_K07)

2. Odpowiedzialnie przygotowuje się do swojej pracy, projektuje i wykonuje działania pedagogiczne (S1A_K03, S1A_K05)

3. Ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego, dokonuje samooceny własnych kompetencji i doskonali umiejętności, wyznacza kierunki własnego rozwoju i kształcenia (S1A_K01)

Metody i kryteria oceniania:

Zasady zaliczenia modułu metodycznego:

Z każdego komponentu w ramach modułu student otrzymuje ocenę (nie jest wpisywana do usosa - tylko do wewnętrznych rozliczeń). Forma zaliczenia poszczególnych przedmiotów jest ustalana przez prowadzących.

Egzamin składa się z kilku etapów. Pierwszy z nich to opracowanie, realizacja i ewaluacja projektu animacyjnego przygotowanego w zespołach (w ramach przedmiotu "Projekt animacyjny"). Drugi - to prezentacja tego projektu na egzaminie przed komisją składającą się z osób prowadzących poszczególne przedmioty (min. 3 osoby) oraz "publicznością" (studenci danego roku specjalności). Po prezentacji grupie projektowej zadawane są pytania dotyczące projektu. Kolejny etap to indywidualna ustna odpowiedź na trzy pytania z puli pytań obejmującej zagadnienia z tego modułu. Ocena końcowa to średnia z prezentacji projektu i pytań ustnych.

Do egzaminu przystępuje student, który zaliczył wszystkie przedmioty w ramach modułu. Studenci, którzy uzyskali średnią min. 4,5 ze wszystkich przedmiotów w ramach modułu są zwolnieni z ustnej odpowiedzi na egzaminie (z tej części otrzymują ocenę 5).

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-16 - 2019-06-08
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Egzamin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Frindt-Bajson
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (w trakcie)

Okres: 2020-02-17 - 2020-06-10
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Egzamin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Frindt-Bajson
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.