Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

MM - Animacja grup zadaniowych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2300-MM-AKN-AGZ Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: MM - Animacja grup zadaniowych
Jednostka: Wydział Pedagogiczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
Język prowadzenia: (brak danych)
Skrócony opis:

Przedmiot ma za zadanie wprowadzić studentów w metodykę pracy animacyjnej, przedstawić podstawowe techniki pracy z grupą i umożliwić im praktyczne działanie w grupie zadaniowej na bazie własnego projektu animacyjnego. Studenci zostaną zapoznani z różnymi problemami wynikającymi na różnych płaszczyznach w pracy z grupami, w których są uczniowie o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

Zajęcia mają na celu zapoznanie uczestników z zasadami, metodami i technikami oraz strategiami tworzenia efektywnej grupy zadaniowej i wspomagania jej działania. Omówione zostaną uwarunkowania sprzyjające zaistnieniu w grupie możliwie optymalnej komunikacji interpersonalnej, a także sposoby radzenia sobie z problemami i konfliktami w grupie i przez grupę. Zajęcia zostaną zakończone realizacją przez uczestników zajęć własnych projektów animacyjnych.

Pełny opis:

Celem zajęć jest podniesienie umiejętności społecznych uczestników oraz uzyskanie przez nich wiedzy na temat kształtowania tego rodzaju kompetencji w grupie zadaniowej.

Warsztaty mają za zadanie:

- przygotować studentów do praktycznych działań z grupą;

- wyposażyć w wiedzę i umiejętności niezbędne każdemu animatorowi w pracy zawodowej z grupą;

- zainicjować pierwszy profesjonalny kontakt studentów z grupą zadaniową;

- pokazać podstawowe techniki diagnozy grupy i jej potrzeb;

- nauczyć projektowania działania grupy;

- dać okazję do przepracowania poszczególnych etapów realizacji projektu animacyjnego;

- zaprezentować podstawowe techniki ewaluacyjne;

Warsztaty będą realizowane stacjonarnie w budynku wydziału, a także we wskazanych przez prowadzącego instytucjach w godzinach ich funkcjonowania (etap diagnozy grupy i jej potrzeb oraz realizacja projektu); studenci studiów stacjonarnych zobowiązani są do stawienia się we wskazanej instytucji we wcześniej uzgodnionych terminach;

Literatura:

J. Szmagalski, Przewodzenie małym grupom - działania grupowe,

H. Retter, Komunikacja codzienna w pedagogice,

A. W. Nocuń, J. Szmagalski, Podstawowe umiejętności w pracy socjalnej i ich kształcenie,

K. Sawicka (red.), Socjoterapia,

K. Vopel, Przewodnik dla prowadzących grupy,

B. Kolska-Lach, O relacji dorosły-dziecko raz jeszcze,

E. Kędzior-Niczyporuk (red.), Wprowadzenie do pedagogiki zabawy,

G. Walczewska-Klimczak, J. Papuzińska (red.), Animacja czytelnictwa dziecięcego,

K. Vopel, Zakłócenia, blokady, kryzysy,

E. Wójcik, Metody aktywizujące w pedagogice grup,

J. B. Bączek, Animacja czasu wolnego w turystyce,

M. Legumi, Techniki i sposoby animowania grup,

M. Verfurth, Prowadzenie grup dziecięcych i młodzieżowych,

A. Tkaczyk, Pokaż dziecku świat symboli,

i inne zależnie od charakteru i zakresu tematycznego realizowanych przez studentów projektów animacyjnych;

Efekty uczenia się:

wiedza:

- student definiuje poprawnie grupę zadaniową;

- opisuje i wylicza różne typy grup zadaniowych;

- zna pojęcie 'specjalne potrzeby edukacyjne', potrafi wymienić wszystkie kategorie uczniów określane tym mianem, zna podstawę prawną dotyczącą pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych;

- zna techniki motywowania do działania;

- rozpoznaje potrzeby grupy na różnych płaszczyznach;

- prezentuje przykładowe rozwiązania tych potrzeb;

- zna podstawowe techniki diagnozy i ewaluacji działań grupy oraz projektu;

umiejętności:

- student projektuje efektywne działania grupy zadaniowej z uwzględnieniem możliwości uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych;

- stosuje techniki i konstruuje narzędzia ewaluacji ;

- dokumentuje działania projektowe;

- upowszechnia wyniki projektu;

- dokonuje autoanalizy i krytyki zrealizowanych działań;

postawy:

- dąży do efektywnego wzmacniania pracy każdego członka grupy;

- indywidualizuje strategię postępowania zgodnie z aktualnymi potrzebami w grupie;

- ceni zaangażowanie każdego członka grupy, dostrzega jego mocne i słabe strony;

- w swoich działaniach z grupą kieruje się zasadą sprawiedliwości i szacunku dla grupy i każdego uczestnika;

Metody i kryteria oceniania:

Składowymi zaliczenia-oceny (tylko do rozliczeń w ramach modułu) będą:

- bieżące przygotowanie studenta do zajęć (znajomość tematyki lektur i materiałów edukacyjnych uwidoczniona w aktywności podczas dyskusji na zajęciach),

- jakość przygotowanej przez studenta prezentacji tematycznej z wykorzystaniem multimediów;

- aktywność studenta w trakcie analiz materiałów prezentowanych na zajęciach (umiejętność trafnego oceniania sytuacji społecznych w grupie, prezentowania efektywnych rozwiązań zaistniałych problemów, trafne konstruowanie wsparcia dla ucznia o specjalnych potrzebach edukacyjnych);

- obecność na zajęciach - dopuszczalne maksymalnie dwie nieobecności, niedopuszczalne spóźnienia;

- przygotowanie autorskiego projektu zadaniowego we współpracy dla wskazanej grupy zadaniowej (stopień zaangażowania w działania przygotowawcze i prezentację pomysłu);

- realizacja projektu we wskazanej grupie w instytucji (umiejętność radzenia sobie z pracą w grupie i dla grupy);

- podsumowanie zrealizowanych działań (zaangażowanie i działania wykonane w etapie końcowym projektu, jakość opracowanej dokumentacji projektu i własnych działań);

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-01-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Warsztaty, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Frindt-Bajson
Prowadzący grup: Anna Frindt-Bajson
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (w trakcie)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-27
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Warsztaty, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Frindt-Bajson
Prowadzący grup: Anna Frindt-Bajson
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.