Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

MM - Projekt animacyjny

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2300-MM-AKN-PA Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: MM - Projekt animacyjny
Jednostka: Wydział Pedagogiczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
Język prowadzenia: (brak danych)
Skrócony opis:

Celem warsztatów jest gruntowne zapoznanie uczestników z metodą pracy z grupą, jaką stanowi projekt animacyjny. W trakcie warsztatów studenci poznają różne konteksty stosowania projektu animacyjnego (wymiar grupowy, środowiskowy, mikro-i makrospołeczny) i odmienne sposoby jego definiowania: jako procesu ukierunkowanego na dokonanie zmiany w przestrzeni społecznej – w grupie, w środowisku lokalnym, jako metody pracy animatora pomagającej mu osiągnąć zamierzone cele, czy jako narzędzie zmiany i aktywizacji społecznej grup i jednostek, budowania właściwych relacji społecznych między grupami. Omówienie konkretnych przykładów zrealizowanych projektów animacyjnych i przeanalizowanie ich mocnych stron oraz zapoznanie się z trudnościami, na jakie napotkali ich realizatorzy ma na celu przygotowanie studentów do profesjonalnego stosowania tej metody w ich własnej pracy animacyjnej.

Pełny opis:

Opis szczegółowy:

1. Przedstawienie programu zajęć, proponowanej literatury i warunków zaliczenia przedmiotu – wstępne zaplanowanie terminów realizacji mini-projektów integracyjnych w wybranych szkołach, przedszkolach i świetlicach, podział na zespoły projektowe.

Praca metodą projektów – zarys ogólny – prezentacja tematyczna.

2. Projekt animacyjny krok po kroku – szczegółowa analiza poszczególnych etapów przygotowania i realizacji projektu animacyjnego, metoda Laswella.

Rozdz. 2 Czym jest projekt?, rozdz. 3 Projekt krok po kroku, w: Zarządzanie projektem, pakiet szkoleniowy nr 3 (niebieski), dostępne na:

http://www.mlodziez.org.pl/sites/mlodziez.org.pl/files/publication/211/zarz_dzanie_projektem_pakiet_szkolenniowy_3_14401.pdf

Projekt, Narzędzia, Zasoby, w: Teraz! Animacja kultury, IKP dostępne na:

http://ikp.uw.edu.pl/teraz-animacja-kultury-culture-animation-now/

3. Dokumentacja projektu – wnioski aplikacyjne, raport z diagnozą, scenariusze działań, budżet i dokumentacja przebiegu realizacji projektu, dokumenty ewaluacyjne, sprawozdania cząstkowe i raport końcowy.

4. Wstęp do realizacji mini-projektu animacyjnego – projekt: warsztat integracyjny.

Wstęp i rozdz. Warsztat integracyjny ss. 5-22, w: Beata Kolska-Lach, O relacji dorosły dziecko raz jeszcze;

Przygotowanie scenariusza zajęć z elementami ewaluacji na podstawie tekstu:

Grażyna Walczewska-Klimczak Przygody z Robinsonem, w: „Guliwer” nr 4/1995

5./6. Realizacja mini-projektów w wybranych szkołach i placówkach.

7/8. Omówienie przebiegu realizacji mini-projektów z komentarzem krytycznym – złożenie dokumentacji sprawozdawczej; podsumowanie i ewaluacja warsztatów.

Literatura:

Literatura:

Beata Kolska-Lach, O relacji dorosły dziecko raz jeszcze, KOPD, Warszawa 2000

Grażyna Walczewska-Klimczak Przygody z Robinsonem, w: „Guliwer” nr 4/1995

Teraz! Animacja kultury, IKP UW, Warszawa 2002

Zarządzanie projektem, pakiet szkoleniowy nr 3, FRSE, Warszawa 2002

Efekty uczenia się:

Efekty kształcenia:

wiedza:

- student zna różne definicje projektu animacyjnego z uwzględnieniem co najmniej kilku kontekstów jego zastosowania;

- zna etapy przygotowania i realizacji projektu animacyjnego, potrafi je scharakteryzować i uzasadnić ich znaczenie w całościowej koncepcji projektu;

-wymienia przykłady projektów zrealizowanych przez różne grupy i organizacje;

umiejętności:

- student opracowuje własny mini-projekt dla wybranej grupy, do tego celu potrafi wykorzystać materiały źródłowe i adoptować je do potrzeb własnych i grupy;

- student potrafi zaplanować organizację pracy własnej w ramach pracy w grupie projektowej;

postawa:

- student wyraża gotowość zarówno do prowadzenia działań projektowych, jak także do krytycznej autoanalizy tego procesu;

- docenia wartość budowania relacji wewnątrzgrupowych w atmosferze zrozumienia i wzajemnego poszanowania jej uczestników;

- student z zaangażowaniem i rozwagą realizuje powierzone mu zadania projektowe, dbając o bezpieczeństwo własne i uczestników projektów.

Metody i kryteria oceniania:

Metody i kryteria oceniania:

Aby uzyskać zaliczenie przedmiotu na ostatnich zajęciach student zobowiązany jest:

- aktywnie uczestniczyć w zajęciach (znać treść zalecanych tekstów, brać czynny udział w dyskusjach);

- raz współprzygotować własne wystąpienie (mini-wykład z prezentacją multimedialną) na zadany temat na podstawie wskazanego tekstu i innych źródeł);

- mieć wymaganą frekwencję – dopuszczalna 1 nieobecność, niedopuszczalne spóźnienia :-)

- współzrealizować w ustalonych terminach mini-projekt animacyjny i rozliczyć się z dokumentacji projektowej (pisemne sprawozdanie grupowe, multimedialna prezentacja przebiegu i osiągnięć grupy w ramach mini-projektu z komentarzem);

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-01-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Warsztaty, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Frindt-Bajson
Prowadzący grup: Anna Frindt-Bajson
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Uwagi:

Zajęcia w pierwszej polowie semestru.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2020-02-17 - 2020-06-10
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Frindt-Bajson
Prowadzący grup: Anna Frindt-Bajson
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.