Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

MOBS - Metodologia badań społecznych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2300-MOBS-MBS-W Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: MOBS - Metodologia badań społecznych
Jednostka: Wydział Pedagogiczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Wykład ma zapoznać z podstawowymi pojęciami metodologii badań empirycznych w naukach społecznych.

Pełny opis:

Podstawowe zagadnienia omawiane na wykładzie:

Czym zajmuje się metodologia?

Pożytki płynące z metodologii

Problemy z tożsamością metodologiczną pedagogiki

Podstawowe cechy wiedzy naukowej

Podstawowe podejścia badawcze: nauki nomotetyczne i idiograficzne

Pojęcie paradygmatu, podstawowe paradygmaty badawcze w naukach społecznych

Problem przyczynowości i warunki poprawnego uzasadniania twierdzeń przyczynowo-skutkowych, korelacja pozorna i problem endogeniczności

Eksperyment jako schemat badawczy i model „badania idealnego”

Manipulacja eksperymentalna, zmienna niezależna i zależna, randomizacja, grupa kontrolna i placebo

Różne schematy eksperymentalne

Problem trafności wewnętrznej i zewnętrznej eksperymentu

Podstawowe typy zależności przyczynowo-skutkowych: związek addytywny i interakcyjny

Znaczenie hipotezy w badaniu naukowym

Cechy dobrej hipotezy, falsyfikacjonizm

Weryfikacja hipotezy a uznanie teorii

Podejście indukcyjne

Niepewność wnioskowań indukcyjnych

Struktura tekstu naukowego

Zasady pisania streszczenia raportu naukowego (abstraktu)

Rekonstrukcja stanu wiedzy, jak robić przegląd literatury

Zasady cytowania i tworzenia bibliografii

Tworzenie ładu pojęciowego, funkcje i typy definicji

Próbkowanie: próbka i populacja, losowanie próbki, reprezentatywność próbki, warunki uzasadnionej generalizacji, błąd próbkowania, teoretyczny dobór obiektów w studiach przypadków

Podstawowe schematy badań ilościowych: przeglądowe, korelacyjne, porównawcze, eksperymentalne; poprzeczne i podłużne (panelowe),

Pozyskiwanie danych ilościowych: obserwacja, wskaźniki, testy, ankiety

Typy i zasady obserwacji naukowej, metody próbkowania, kwestionariusz obserwacji, komputerowe wspomaganie obserwacji

Testy: co możny mierzyć za pomocą testów, trafność i rzetelność testu, główne źródła niepewności pomiarowej, szacowanie przedziałowe

Jakie informacje przenoszą wyniki pomiaru. Typy skal pomiarowych

Klasyczna a probabilistyczna teoria testów, podstawowe cechy Item Response Theory

Pozyskiwanie danych jakościowych: obserwacja jakościowa (etnograficzna), wywiad pogłębiony, wywiad grupowy,

Ilościowe dane zastane: publicznie dostępne dane administracyjne, publicznie dostępne dane naukowe (Archiwum Danych Społecznych, PISA)

Jakościowe dane zastane: dokumenty, teksty kultury

Dane a wyniki

Podstawowe pojęcia statystyczne: rozkład i jego parametry, korelacja

Podstawowe modele analizy danych ilościowych: analiza rozkładu, analiza porównawcza, analiza korelacyjna

Narzędzia i zasady prezentacji wyników w raporcie badawczym: tabele, wykresy

Etyczne aspekty badań naukowych

Zważenie zysków i kosztów badania

Rzetelność naukowa

Zgoda na udział w badaniu

Ochrona osób/instytucji badanych: anonimowość, poufność, ochrona danych osobowych

Prawa autorskie, plagiat i autoplagiat

Literatura:

Earl Babbie (2008) Podstawy badań społecznych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN (załącznik F nieobowiązkowy)

David Silverman (2009) Prowadzenie badań jakościowych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN

M. Jakubowski, A. Pokropek (2009) Badając egzaminy. Podejście ilościowe w badaniach edukacyjnych. Warszawa: Centralna Komisja Egzaminacyjna.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

Opanowanie podstawowych pojęć z zakresu metodologii badań społecznych.

Umiejętności:

Zaplanowanie prostego badania społecznego.

Krytyczna interpretacja wyników badań społecznych.

Postawy:

Rozumienie znaczenia metody naukowej w działalności pedagogicznej.

Metody i kryteria oceniania:

Słuchacz powinien opanować podstawowe pojęcia z zakresu metodologii badań społecznych.

Kryteria oceny

Test sprawdzający znajomość podstawowych pojęć metodologicznych wprowadzonych na wkładzie i w podręczniku.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.