Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

MS1 - Instytucje wspierające działalność pedagoga wielokulturowego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2300-MS1-AKD-IW Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: MS1 - Instytucje wspierające działalność pedagoga wielokulturowego
Jednostka: Wydział Pedagogiczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Celem zajęć jest wprowadzenie studenta w problematykę współpracy oświaty z instytucjami wspierającymi działalność pedagoga w obszarze szkolnej wielokulturowości; przybliżenie zagadnienia tworzenia i funkcjonowania instytucji mogących wesprzeć działalność pedagoga wielokulturowego; kształtowanie umiejętności refleksji nad problematyką współpracy między placówkami oświatowymi i poznanymi instytucjami w celu optymalizacji działalności pedagoga w wielokulturowym środowisku dydaktyczno-wychowawczym.

Skrócony opis:

Celem zajęć jest wprowadzenie studenta w problematykę współpracy oświaty z instytucjami wspierającymi działalność pedagoga w obszarze szkolnej wielokulturowości; przybliżenie zagadnienia tworzenia i funkcjonowania instytucji mogących wesprzeć działalność pedagoga wielokulturowego; kształtowanie umiejętności refleksji nad problematyką współpracy między placówkami oświatowymi i poznanymi instytucjami w celu optymalizacji działalności pedagoga w wielokulturowym środowisku dydaktyczno-wychowawczym.

Pełny opis:

Na zajęciach omówione zostaną następujące zagadnienia:

1. Wielokulturowość w parach międzynarodowych organizacji i instytucji oświatowych.

2. Placówki kształcenia równoległego a polityka oświatowa w aspekcie wielokulturowości.

3. Placówki kształcenia ustawicznego a polityka oświatowa w aspekcie wielokulturowości.

4. Instytucje poza oświatowe współpracujące ze środowiskiem szkolnym.

5. Instytucje i organizacje działające na rzecz cudzoziemców w Polsce i na świecie.

6. Organizacje mniejszości narodowych w relacjach oświatowych.

7. Współpraca podmiotów szkolnych z instytucjami zajmującymi się problematyką wielokulturowości.

Literatura:

1. Błuszkowski Jan. Stereotypy a tożsamość narodowa. - Warszawa : Dom Wydawniczy Elipsa, 2005

2. Bokszański Zbigniew, Tożsamości zbiorowe, Wydawnictwo Naukowe PWN 2005;

3. Budakowska Elżbieta, Wielokulturowość: ponowoczesnym nacjonalizmem?, [w:] Jadwiga Królikowska (red.), Integralnokulturowe badanie kontaktu kulturowego. Wybrane problemy społeczne i prawne, WUW 2009, s. 152-161;

4. Chromiec Elżbieta. Dziecko wobec obcości kulturowej. - Gdańsk : Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, 2004

5. Edukacja - różnica i tożsamość / pod red. Kazimierza Rędzińskiego i Iwony Wagner. - Częstochowa : Wydawnictwo Akademii im. Jana Długosza, 2005

6. Edukacja międzykulturowa : poradnik dla nauczyciela : praca zbiorowa / pod red. Anny Klimowicz. - Warszawa : Wydawnictwa CODN, 2004

7. Edukacja międzykulturowa jako wyzwanie XXI wieku / wstep, oprac. i red. nauk. Teresa Zaniewska ; Niepaństwowa Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Białymstoku. - Białystok : Wydawnictwo Niepaństwowej Wyższej Szkoły Pedagogicznej, 2005

8. Grzymała-Kazłowska Aleksandra, Sławomir Łoziński (red.), Problemy integracji imigrantów. Koncepcje, badania, polityki, WUW 2008;

9. Ewa Nowicka, Sławomir Łodziński (red.), Kulturowe wymiary imigracji do Polski. Studia socjologiczne, Wydawnictwo Prolog, Warszawa 2006;

10. Rabczuk Wiktor. Polityka edukacyjna Unii Europejskiej wobec imigrantów oraz mniejszości narodowych i etnicznych. - Warszawa : Instytut Badań Edukacyjnych, 2002

11. Sharing Integration Experiences. Innovative Community Practices. International Center for Migration, Ethnicity, and Citizenship, New School University, New York City. September 2004;

12. Wzory wielokulturowości we współczesnym świecie / pod red. Karoliny Golemo, Tadeusza Palecznego, Elżbiety Wiącek. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2006.

Artykuły w czasopismach:

13. Awramiuk Alina, Szkolnictwo dla mniejszości narodowych i etnicznych w roku szkolnym 2004/2005 // Języki Obce w Szkole. - 2005, nr 5, s. 47-55

14. Błeszyńska Krystyna M. Uczniowie odmienni kulturowo jako zadanie i wyzwanie // Nowa Szkoła. - 2006, nr 5, s. 8-11

15. Czerniejewska Izabela. Barwny świat mniejszości kulturowych // Edukacja i Dialog. - 2006, nr 4, s. 44-49

16. Dembiński Mariusz. O tożsamościach w klasie szkolnej // Nowa Szkoła. - 2007, nr 6, s. 45-51

17. Dobrowolska Barbara. "Młodzież w budowie mostów między kulturami" - projekt edukacji międzykulturowej w gimnazjum : implikacje pedagogiczne // Wychowanie na co Dzień. - 2005, nr 9, Wkładka Metodyczna, s. IV-VIII

18. Duboniewicz Marta. Wzajemne przenikanie się kultur // Edukacja i Dialog. - 2005, nr 9, s. 53-56

19. Dyba Krystyna. Szukać podobieństw, rozumieć różnice - edukacja międzykulturowa w szkole : jakiej edukacji nam potrzeba? // Dyrektor Szkoły. - 2002, nr 6, s. 11-13

20. Dziewulak D.: Kształcenie na odległość w wybranych państwach europejskich, ekspercka seria wydawnicza Biura Analiz Sejmowych,Analizy BAS 2012 r. nr 18(85)

http://orka.sejm.gov.pl/wydbas.nsf/0/AD37E2470785EA34C1257AA00043AACE/%24File/Analiza_BAS_2012_85.pdf

21. Dziewulak D.: Kształcenie zawodowe w Polsce i w wybranych państwach Unii Europejskiej, ekspercka seria wydawnicza Biura Analiz Sejmowych, Analizy BAS 2013 r. nr 6(95)

http://orka.sejm.gov.pl/WydBAS.nsf/0/9BAF4B83D07F5123C1257B5F002E884F/$file/Analiza_BAS_2013_95.pdf

22. Idzik Izabela. Stereotyp kulturowy w edukacji // Edukacja i Dialog. - 2005, nr 2, s. 20-22

23. Kąkol Anna. Mniejszości narodowe czyli Lekcja tolerancji : scenariusz zajęć wiedzy o społeczeństwie dla kasy pierwszej gimnazjum // Klanza w Szkole. - 2005, nr 1, s. 8-10

24. Kąkol Anna. Mniejszości narodowe czyli Lekcje tolerancji : scenariusz zajęć wiedzy o społeczeństwie dla klasy pierwszej gimnazjum // Wszystko dla Szkoły. - 2006, nr 9, s. 13-14

25. Michalin Urszula. Kształtowanie świadomości kulturowej oraz poprawianie komunikacji międzykulturowej jako niezbędny element edukacji w dobie globalizacji // Nauczyciel i Szkoła. - 2005, nr 1/2, s. 25-39

26. Nikitorowicz Jerzy. Edukacja międzykulturowa : założenia i realizacja // Rocznik Pedagogiczny. - 2004, T. 27, s. 129-144

27. Okła Grażyna, Centkowski Jerzy. Wielokulturowość a mniejszości narodowe w nauczaniu historii w Polsce // Wiadomości Historyczne. - 2006, nr 1, s. 20-29

28. Romanowicz Wiesław. Wielokulturowość - nowoczesny kierunek wychowania // Edukacja i Dialog. - 2006, nr 4, s. 35-37

29. Rusaczyk Janusz. Wielokulturowość w edukacji // Nowa Szkoła. - 2005, nr 5, s. 4-8

30. Schmidt-Behlau Beate. Europejska Sieć Międzykulturowej Edukacji Dorosłych // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. - 2005, nr 1, s. 44-50

31. Stańkowski Bogdan. Nauczanie religii w środowisku wielokulturowym : wyniki badań empirycznych w katolickich szkołach gimnazjalnych w Rzymie // Kwartalnik Pedagogiczny. - 2005, nr 1, s. 187-201

32. Wiącek Krystyna. Wielokulturowość w szkole // Wszystko dla Szkoły. - 2007, nr 9, s. 13-14.

Efekty uczenia się:

1) Student po kursie Instytucji wspierających działalność pedagoga wielokulturowego

posiada wiedzę na temat:

a) zasad funkcjonowania instytucji kształcenia ustawicznego w środowisku wielokulturowym;

b) zasad funkcjonowania instytucji kształcenia równoległego w środowisku wielokulturowym;

c) funkcji i struktury instytucji zajmujących się problematyką wielokulturową

d) źródeł i konsekwencji wielokulturowości dla organizacji procesu wychowawczego i edukacyjnego;

e) organizacji mniejszości narodowych i możliwości ich współpracy ze środowiskiem szkolnym.

2) W zakresie umiejętności:

a) potrafi wykorzystywać wiedzę teoretyczną z zakresu instytucji i organizacji zajmujących się problematyka wielokulturowości do analizowania i interpretowania zjawisk związanych z tą problematyką;

b) rozpoznaje źródła i konsekwencje problemu wielokulturowości w instytucjach oświatowych;

c) posiada rozwinięte kompetencje komunikacyjne: potrafi zdiagnozować i wyjaśnić wychowankom, nauczycielom i rodzicom problemy natury wychowawczej i edukacyjnej występujące w kontekście odmienności kulturowej środowiska edukacyjnego;

d) potrafi ocenić problem edukacyjny wynikający z wielokulturowości i uzyskać wsparcie pedagogiczne od instytucji zewnętrznej.

3) W zakresie kompetencji społecznych:

a) ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności w rozumieniu problemu wielokulturowości w oświacie;

b) ma świadomość wagi problemu wielokulturowości w procesie wychowania i kształcenia;

c) rozumie potrzebę współpracy z instytucjami wspierającymi działalność pedagoga wielokulturowego;

d) jest gotowy do podejmowania indywidualnych i zespołowych działań na rzecz wsparcia środowiska szkolnego w rozwiązywaniu problemów wynikających z kontekstu wielokulturowości placówki oświatowej.

Metody i kryteria oceniania:

Kryterium oceny studenta będzie stopień przyswojenia materiału prezentowanego podczas cyklu konwersatorium. Stopień ten zostanie sprawdzony podczas zajęć poprzez przygotowane referaty i dyskusję. Oceniana jest rzeczowość przedstawionych faktów, umiejętność argumentacji oraz własna refleksja na analizowany temat.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-16 - 2019-06-08
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Dąbrowska, Dobromir Dziewulak
Prowadzący grup: Dobromir Dziewulak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.