Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

MS1 - Matematyka dla nauczycieli

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2300-MS1-PPW-M-MN
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: MS1 - Matematyka dla nauczycieli
Jednostka: Wydział Pedagogiczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Wybitny polski matematyk Hugo Steinhaus sformułował kiedyś takie, tylko w części żartobliwe, twierdzenie: Niezależnie od tego, co będziesz robić w przyszłości, po matematyce będziesz robić to lepiej.

Matematyka może uczyć bardzo wielu rzeczy o uniwersalnej przydatności: dostrzegania prawidłowości, dostrzegania i badania związków (np. typu skutek-przyczyna), wnioskowania, argumentowania, przekonywania, … Może tworzyć warunki do formułowania hipotez na podstawie rozumowania indukcyjnego (w sensie przyrodniczym) i ich weryfikowania, do opanowywania sztuki rozumowania przez analogię, do formułowania uogólnień i badania przypadków szczególnych, do poznawania i stosowania rozumowania analitycznego oraz syntetycznego. Od lat zwraca się uwagę na te walory kształcące matematyki i akcentuje, żeby nie tylko uczyć matematyki, ale przede wszystkim – i to zwłaszcza na niższych poziomach edukacji! – uczyć przez matematykę czy dzięki matematyce.

Pełny opis:

Celem zajęć jest pokazanie tej „ogólnorozwojowej” wartości matematyki oraz „życiowej” przydatności podstawowych, dla edukacji matematycznej w szkole podstawowej, zagadnień.

Arytmetyka: liczby w Starożytnym Egipcie i Babilonii, kalendarz Majów, system pozycyjny, liczba a cyfra, liczby dziesiętne, szacowanie wielkości, obliczenia, w tym z pomocą kalkulatora, kalkulator jako narzędzie do odkrywania własności liczb i działań (hipotezy i ich weryfikacja, próby uzasadnień), gry strategiczne, strategie rozwiązywania zadań tekstowych.

Geometria: eksperymenty o charakterze geometrycznym (doświadczenia z lusterkiem, zginanie kartki papieru, wycinanki, parkietaże...), pion i poziom, typy symetrii, analogia jako narzędzie twórczości geometrycznej.

Algebra: sens i użyteczność symboliki matematycznej, zapis symboliczny jako uogólnienie dostrzeżonych prawidłowości, proste funkcje jako modele sytuacji rzeczywistych.

Organizowanie danych: zbieranie i gromadzenie danych, różne formy ich prezentacji, podstawowe wielkości charakteryzujące dane: moda, mediana, średnia arytmetyczna.

Elementy probabilistyki: doświadczenia i gry losowe, częstość doświadczalna a częstość teoretyczna, rozumowania o charakterze probabilistycznym.

Literatura:

Polya G. (1954), Induction and Analogy in Mathematics. Princeton: Princeton University Press.

Polya G. (1990), Odkrycie matematyczne. Warszawa: PWN.

Polya G. (1993), Jak to rozwiązać? Warszawa: PWN.

Mason J., Burton L., Stacey K (2005), Myślenie matematyczne. Warszawa: WSiP.

Efekty uczenia się:

Efekty kształcenia – student:

I. W zakresie wiedzy:

1. Ma podstawową wiedzę o różnych stosowanych zapisach liczb, w tym o dziesiętnym systemie pozycyjnym.

2. Zna różne strategie wykonywania obliczeń.

3. Zna różne niealgebraiczne strategie rozwiązywania zadań tekstowych.

4. Zna własności podstawowych brył i figur geometrycznych.

5. Zna sens symboliki algebraicznej.

6. Zna różne sposoby prezentowania danych.

7. Ma podstawową wiedzę o doświadczeniach losowych.

II. W zakresie umiejętności:

1. Potrafi stosować różne formy zapisu liczb.

2. Potrafi zbudować strategię wygrywającą w prostej grze.

3. Potrafi stosować różne strategie obliczeniowe.

4. Potrafi stosować różne strategie rozwiązywania zadań tekstowych.

5. Potrafi rozwiązywać proste problemy o geometrycznym charakterze.

6. Potrafi poszukiwać, dostrzegać i zapisywać proste prawidłowości.

7. Potrafi przeanalizować zebrane dane statystyczne.

8. Potrafi przeprowadzić proste rozumowanie o charakterze probabilistycznym

III. W zakresie kompetencji społecznych:

1. Potrafi rozwiązywać problemy matematyczne w grupie.

2. Ma świadomość, jakie zagrożenia powoduje niska kultura matematyczna społeczeństwa.

Metody i kryteria oceniania:

Warunki zaliczenia

• Student może opuścić dwa zajęcia, każda następna nieobecność musi być usprawiedliwiona zaświadczeniem lekarskim i zaliczona przez studenta w formie uzgodnionej z prowadzącym.

• Zaliczenie uzyskuje student, który:

− opuścił nie więcej niż 2 zajęcia lub zaliczył nieobecności usprawiedliwione;

− brał aktywny udział w zajęciach, wykonywał prace domowe;

− zaliczył końcowe kolokwium.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)