Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

MS1 - Metoda projektu w przedszkolu i szkole

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2300-MS1-PPW-M-MP
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: MS1 - Metoda projektu w przedszkolu i szkole
Jednostka: Wydział Pedagogiczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Warsztat Metoda projektów badawczych jest adresowany do studentów jako przyszłych nauczycieli wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej. Warsztat wyposaża uczestników w nowoczesne narzędzia wspomagające konstruowanie pojęć i nabywanie przez dzieci kompetencji ujętych w podstawach programowych.

Pełny opis:

Program obejmuje zarówno teorię dotyczącą rozwoju metody projektów na świecie i w Polsce, ale także pozwoli na zdobycie praktycznych umiejętności przygotowania i kierowania projektem badawczym w przedszkole i klasach początkowych szkoły podstawowej. Podczas warsztatów przedstawione zostaną przykładowe projekty badawcze wykorzystywane w przedszkolu i szkole. Studenci samodzielnie stworzą projekt badawczy dla określonej grupy wiekowej.

Literatura:

• Katz L., Helm J.H., Mali badacze. Metoda projektu w edukacji elementarnej Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży, Warszawa 2003;

• Milczewska M. Metoda projektów badawczych w przedszkolu, [w] Wychowanie w przedszkolu, Warszawa, luty 2012;

• Gołębniak B.D., Uczenie metodą projektu, WSiP, Warszawa 2002;

• Szymański M., O metodzie projektów, Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa 2000;

• Rau K., Ziętkiewicz E., Jak aktywizować uczniów, Oficyna Wydawnicza, Poznań 2003;

• Kołodziejska L., Damy, rycerze, zamki i …, [w]Wychowanie w Przedszkolu , Warszawa, luty 2010;

• Bilewicz-Kuźnia B., Metoda projektów, [w] Bliżej Przedszkola, Warszawa 2010, nr 12;

• Sieńczewska M., Metoda projektów w przedszkolu, [w] Wychowanie w Przedszkolu, Warszawa, styczeń 2007;

• Witkowska M., Poznajemy kraje Unii Europejskiej : metoda projektu w kształceniu zintegrowanym, [w] Wszystko dla Szkoły, Warszawa 2004, nr 1;

• Klasińska B., Stara, dobra metoda projektów, [w] Edukacja i Dialog, Warszawa 2007, nr 5;

• Szymański M., Z historii metody projektów, [w] Kwartalnik Pedagogiczny, Warszawa 1999, nr 2;

Efekty uczenia się:

Wiedza:

• zna etapy metody projektów,

• potrafi wymienić pozytywne i negatywne strony stosowania metody projektów,

• posiada wiedzę na temat historii rozwoju metody projektów,

• wie jaką rolę odgrywają rodzice i środowisko lokalne w metodzie projektu,

• zna sposoby aktywowania rodziców i członków środowiska lokalnego do współpracy podczas realizacji projektu,

• zna metody dokumentowania i ewaluacji projektu,

Umiejętności:

• wykorzystuje zdobytą wiedzę do planowania projektów badawczych z najmłodszymi dziećmi,

• potrafi dokonać ewaluacji własnego projektu,

• potrafi prawidłowo ocenić inne projekty badawcze,

Kompetencje społeczne:

• Skutecznie potrafi zainteresować innych pedagogów tematem metody projektów,

• Dba o relacje współpracy w grupie podczas wspólnego przygotowywania projektu,

• Skutecznie komunikuje się z ekspertami w dziedzinach w których realizowany jest projekt,

• Potrafi refleksyjnie zanalizować własne doświadczenia oraz sformułować wnioski,

Metody i kryteria oceniania:

• obecność na zajęciach,

• umiejętność zastosowania w praktyce wiedzy teoretycznej,

• udział w projekcie grupowym.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)