Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

MS1 - Nauka i technologia dla nauczycieli

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2300-MS1-PPW-M-NT
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: MS1 - Nauka i technologia dla nauczycieli
Jednostka: Wydział Pedagogiczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

W ramach kursu studenci planują, a następnie realizują w grupach projekty edukacyjne, zgodne z wybranym tematem. Treści projektów skupiają się wokół wskazanych zagadnień z zakresu botaniki, zoologii, fizyki, chemii, geografii itp.

Pełny opis:

Celem zajęć jest prezentacja oraz krytyczna analiza metod i form zdobywania, gromadzenia, analizowania i systematyzowania oraz przetwarzania i wykorzystywania informacji z różnych dziedzin wiedzy, także z wykorzystaniem multimediów. W ramach kursu studenci wykorzystują różnorodne metody uczenia się indywidualnego i grupowego. Posłużą one planowaniu, a następnie realizacji w grupach projektów edukacyjnych, zgodnych z wybranym tematem. Treści projektów skupiają się wokół wskazanych zagadnień z zakresu botaniki, zoologii, fizyki, chemii, geografii itp. Zajęcia kończą się prezentacjami wyników działań wykonanych w ramach projektów grupowych.

Literatura:

Szymański M. S., O metodzie projektów: z historii, teorii i praktyki pewnej metody kształcenia, Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa 2000

Gołębniak B. D., Uczenie metodą projektu, WSiP, Warszawa 2002

Królikowski J., Projekt edukacyjny, CODN, Warszawa 2001

Nowacki T. W., O metodzie projektów, CODN, Warszawa 1999

Zestaw książek i artykułów zależny jest od wybranego tematu projektu

Efekty uczenia się:

Wiedza:

 student zna wybrane metody i formy zdobywania, gromadzenia, analizowania i systematyzowania oraz przetwarzania i wykorzystywania informacji z różnych dziedzin wiedzy

 zna istotę i strukturę projektu edukacyjnego

 zdobywa wiadomości na temat wybranych zagadnień z takich obszarów wiedzy, jak: botanika, zoologia, fizyka, chemia, geografia itp.

Umiejętności:

 student wyszukuje, selekcjonuje, ocenia i wykorzystuje informacje pochodzące z różnych źródeł

 dobiera metody uczenia się zgodne z założonym celem oraz z wybraną dziedziną wiedzy

 świadomie organizuje proces nauczania-uczenia się z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych

 bierze aktywny udział w dyskusjach służących planowaniu działań w ramach projektu edukacyjnego oraz negocjowaniu znaczeń zdobywanych w toku jego realizacji

 opracowuje materiały pisemne i wystąpienia publiczne podsumowujące realizowany projekt edukacyjny, przestrzegając zasad ochrony prawa autorskiego

Kompetencje społeczne:

 student rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie

 potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role

Metody i kryteria oceniania:

Ocenie punktowej podlegają określone na początku kursu przez prowadzącego różnorodne elementy pracy studenta oraz jego aktywność. Zdobytą, sumaryczną liczbę punktów student porównuje z określoną skalą ocen.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)