Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

MS1 - Dzieci świata - badania i projekty pomocy

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2300-MS1-SDR-DS Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: MS1 - Dzieci świata - badania i projekty pomocy
Jednostka: Wydział Pedagogiczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Przedmiot „Dzieci świata – badania i projekty pomocy” wprowadza studentów w zagadnienia oceny jakości życia i przestrzegania praw dziecka w perspektywie globalnej. Podczas wykładu studenci poznają międzynarodowe badania porównawcze i zdobywają wiedzę na temat najważniejszych problemów społecznych, z którymi borykają się dzieci i ich rodziny w różnych regionach świata.

Pełny opis:

Tematyka zajęć:

˗ Sytuacja dzieci na świecie – skala nierówności społecznych i ekonomicznych,

˗ Podstawowe wskaźniki oceny jakości życia dzieci i rodzin m. in. indeks rozwoju społecznego, współczynnik Giniego, wskaźniki i indeks przestrzegania praw dziecka,

˗ Prawa dziecka w perspektywie międzynarodowej, łamanie praw dziecka w różnych regionach świata,

˗ Ubóstwo – definicje, rodzaje, skala ubóstwa wśród dzieci, koncepcja ubóstwa wielowymiarowego, pomiar i wskaźniki ubóstwa,

˗ Jakość życia dzieci i jego uwarunkowania w wybranych regionach/krajach świata,

˗ Charakterystyka wybranych problemów społecznych dotykających dzieci: uczestnictwo w konfliktach zbrojnych, praca dzieci, komercyjne wykorzystywanie dzieci, małżeństwa dzieci itp.,

˗ Charakterystyka systemów pomocy dziecku i rodzinie w wybranych regionach/krajach świata – podstawowe tendencje i wyzwania,

˗ Innowacyjne projekty i działania na rzecz niwelacji nierówności społecznych, ekonomicznych i edukacyjnych wśród dzieci.

Literatura:

˗ Obowiązkowa:

1. Dzieci się liczą 2017. Raport o zagrożeniach bezpieczeństwa i rozwoju dzieci w Polsce,.Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę. Kwartalnik „Dziecko Krzywdzone” nr 16(1).

2. Konwencja o prawach dziecka przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 20 listopada 1989 roku.

3. Markowska-Manista Urszula (2013) Świat życia codziennego dziecka marginalizowanego w Afryce Środkowej na przykładzie dzieci łowców-zbieraczy Ba'Aka w Republice Środkowoafrykańskiej, Rocznik Pedagogiczny, vol. 36: 243-258.

4. Markowska-Manista, Urszula (2016) " Złe dzieci". Przygotowanie do zabijania w wojnach i konfliktach zbrojnych na kontynencie afrykańskim, Chorzowskie Studia Polityczne 11 : 195-213.

5. Prucnal, Marta (2013) Ochrona dzieci przed uczestnictwem w działaniach zbrojnych we współczesnym prawie międzynarodowym. Rzecznik Praw Dziecka (dostępna online).

6. UNICEF Office of Research (2016) Równe szanse dla dzieci: Nierówności w zakresie warunków i jakości życia dzieci w krajach bogatych, Innocenti Report Card 13, UNICEF Office of Research– Innocenti, Florencja.

˗ Dodatkowa:

1. Dejna Dagna (2012). Amisze. Fenomen wychowania endemicznego. Toruń: Wyd. Marszałek.

2. Dziecko w Oriencie (2013) Danuta Chmielowska, Barbara Grabowska, Ewa Machut-Mendecka (red.). Warszawa : Wydawnictwo Akademickie Dialog.

3. Prawa dziecka w kontekście międzykulturowości : Janusz Korczak na nowo odczytany (2017) Manfred Liebel i Urszula Markowska-Manista, Warszawa: Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej : Polsko-Niemiecka Fundacja na Rzecz Nauki.

4. Stanley, Selwyn, et al. (2013) Child protection and child welfare: A global appraisal of cultures, policy and practice. Jessica Kingsley Publishers.

5. UNICEF (2017). W trosce o przyszłe pokolenia. Dzieci w krajach bogatych w kontekście Celów Zrównoważonego Rozwoju. Innocenti Report Card 11, UNICEF Office of Research, Florencja.

6. UNICEF (2013). Warunki i jakość życia dzieci w krajach rozwiniętych. Analiza porównawcza. Innocenti Report Card 11, UNICEF Office of Research, Florencja.

7. Wybrane numery kwartalnika: „Dziecko krzywdzone. Teoria, badania, praktyka”.

8. UNICEF: State of the world’s children - raporty za lata 2010-2018.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

˗ Student wymienia i omawia podstawowe prawa dziecka i wskaźniki ich przestrzegania,

˗ Student zna i definiuje podstawowe pojęcia takie jak: ubóstwo, ubóstwo wielowymiarowe, nierówności społeczne, dzieci-żółnierze, komercyjne wykorzystywanie dzieci itd.,

˗ Student zna i umie przedstawić podstawowe problemy społeczne, dotykające dzieci w różnych regionach/krajach i potrafi wskazać ich źródła i uwarunkowania,

˗ Student posiada wiedzę na temat zróżnicowania systemów pomocy dziecku i rodzinie na świecie oraz podaje i omawia przykłady działań na rzecz niwelacji nierówności wśród dzieci.

Umiejętności:

˗ Student prawidłowo odczytuje i analizuje dane z międzynarodowych badań porównawczych dotyczących jakości życia dzieci i samodzielnie wysnuwa wnioski,

˗ Student potrafi zastosować dane dotyczące jakości życia dzieci w wybranym regionie/kraju świata,

˗ Student samodzielnie opracowuje innowacyjny projekt pomocy na rzecz równości i przestrzegania praw dziecka w wybranym kraju/regionie świata.

Postawy i kompetencje społeczne:

˗ Student potrafi samodzielnie uzupełniać i pogłębiać wiedzę na temat sytuacji i jakości życia dzieci na świecie,

˗ Student jest wrażliwy na przestrzeganie praw dziecka,

˗ Student potrafi samodzielnie zaplanować działania na rzecz przestrzegania praw dziecka.

Metody i kryteria oceniania:

Studenci dokonują samodzielnej analizy sytuacji dzieci w wybranym kraju/regionie świata i przygotowują innowacyjny projekt na rzecz równości i przestrzegania praw dziecka w tym kraju/regionie.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (w trakcie)

Okres: 2020-02-17 - 2020-08-02
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Urszula Markowska-Manista, Hanna Tomaszewska-Pękała
Prowadzący grup: Urszula Markowska-Manista
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.