Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

MS2 - Moduł specjalnościowy 2-Metody działań w obszarze animacji i edukacji nieformalnej*

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2300-MS2/ASK-L Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: MS2 - Moduł specjalnościowy 2-Metody działań w obszarze animacji i edukacji nieformalnej*
Jednostka: Wydział Pedagogiczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 16.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Moduł składa się z przedmiotów do wyboru – metod działań w obszarze edukacji i animacji społeczno-kulturalnej oraz jednego obowiązkowego przedmiotu – projektu badawczego.

Pełny opis:

Na moduł składają się przedmioty dotyczące różnych metod działań charakterystycznych dla edukacji nieformalnej i animacji, spośród których student wybiera pięć dowolnych. Dodatkowo realizuje obowiązkowy przedmiot – projekt badawczy.

Egzamin modułowy składa się z kilku etapów. Pierwszy z nich to opracowanie, realizacja i ewaluacja projektu badawczego przygotowanego w zespołach dotyczącego zagadnień związanych z metodami działań (w ramach przedmiotu "Projekt badawczy"). Drugi - to prezentacja tego projektu na egzaminie przed komisją składającą się z osób prowadzących poszczególne przedmioty (min. 3 osoby) oraz "publicznością" (studenci danego roku specjalności). Po prezentacji grupie projektowej zadawane są pytania dotyczące projektu. Kolejny etap to indywidualna ustna odpowiedź na trzy pytania z puli pytań obejmującej zagadnienia z tego modułu. Ocena końcowa to średnia z prezentacji projektu i pytań ustnych.

Literatura:

K. Żegnałek, Metody i techniki stosowane w badaniach pedagogicznych

E. Babbie, Podstawy badań społecznych

H.H. Krüger, Metody badań w pedagogice

oraz literatura z poszczególnych wybranych przez studenta przedmiotów

Efekty uczenia się:

Wiedza

1. Ma elementarną wiedzę o bezpieczeństwie i higienie pracy w instytucjach edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych, kulturalnych i pomocowych

2. Ma elementarną wiedzę dotyczącą procesów komunikowania interpersonalnego i społecznego, ich prawidłowości i zakłóceń w różnych środowiskach społecznych

3. Ma pogłębioną i uporządkowaną wiedzę na temat tradycyjnych i współczesnych systemów animacji i edukacji nieformalnej, obejmującą źródła i uwarunkowania historyczne, społeczno-kulturowe, biologiczne i psychologiczne a także terminologię, teorię i metodykę

4. Ma pogłębioną wiedzę o metodyce działania, normach, procedurach stosowanych w różnych obszarach animacji i edukacji nieformalnej

5. Ma podstawową wiedzę o projektowaniu i prowadzeniu badań w pedagogice, a szczególności w obszarze animacji i edukacji nieformalnej, zna podstawowe tradycje paradygmatyczne badań społecznych, z których wywodzą się poszczególne metody.

6. Ma uporządkowaną wiedzę na temat zasad i norm etycznych w pracy z grupą i jednostką

Umiejętności

1. Potrafi dokonać: obserwacji i interpretacji zjawisk społecznych: analizy problemów określonego środowiska społecznego (edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych, kulturalnych i pomocowych), a także motywów i wzorów ludzkich zachowań wykorzystując zdobytą wiedzę teoretyczną i odnosząc do obszaru animacji i edukacji nieformalnej

2. Na podstawie dokonanej diagnozy i analizy środowiska społecznego, bazującej na wiedzy teoretycznej z zakresu animacji i edukacji nieformalnej, potrafi opracować strategie działań praktycznych oraz przewidywać skutki planowanych działań

3. Posiada elementarne umiejętności badawcze w zakresie analizowania przykładów badań, konstruowania i prowadzenia badań w obrębie edukacji nieformalnej i animacji; potrafi sformułować wnioski i wskazać kierunki dalszych badań

4. Ma rozwinięte umiejętności w zakresie komunikacji interpersonalnej, potrafi używać języka specjalistycznego i porozumiewać się w sposób precyzyjny i spójny przy użyciu różnych kanałów i technik komunikacyjnych ze specjalistami w zakresie pedagogiki, jak i z odbiorcami spoza grona specjalistów

5. W planowaniu i realizowaniu projektu potrafi ocenić przydatność typowych metod, procedur i dobrych praktyk do realizacji zadań związanych z różnymi sferami działalności animacyjnej i w obszarze edukacji nieformalnej.

6. Potrafi pracować w zespole pełniąc różne role; umie przyjmować i wyznaczać zadania, ma elementarne umiejętności organizacyjne pozwalające na realizację celów związanych z projektowaniem i podejmowaniem działań profesjonalnych.

7. Realizując projekt animacyjny potrafi animować prace nad rozwojem uczestników procesów pedagogicznych oraz wspierać ich samodzielność w zdobywaniu wiedzy, a także inspirować do działań na rzecz uczenia się przez całe życie.

8. Potrafi dokonać analizy własnych działań i wskazać ewentualne obszary wymagające modyfikacji w przyszłym działaniu.

9. Posiada umiejętność prezentowania własnych pomysłów, wątpliwości i sugestii, popierając je argumentacją w kontekście wybranych perspektyw teoretycznych, poglądów różnych autorów.

10. Jest przygotowany do wystąpień publicznych i dyskursu społecznego.

Kompetencje

1. Ma przekonanie o sensie, wartości i potrzebie podejmowania działań animacyjnych w środowisku społecznym; jest gotowy do podejmowania wyzwań zawodowych; wykazuje aktywność, podejmuje trud i odznacza się wytrwałością w realizacji indywidualnych i zespołowych działań profesjonalnych w animacji i edukacji nieformalnej.

2. Ma przekonanie o wadze zachowania się w sposób profesjonalny, refleksji na tematy etyczne i przestrzegania zasad etyki zawodowej.

3. Jest przygotowany do aktywnego uczestnictwa w grupach, organizacjach i instytucjach realizujących działania animacyjne i z obszaru edukacji nieformalnej oraz zdolny do porozumiewania się z osobami będącymi i niebędącymi specjalistami w danej dziedzinie.

4. Odpowiedzialnie przygotowuje się do swojej pracy, projektuje i wykonuje działania animacyjne i z obszaru edukacji nieformalnej.

5. Ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego, dokonuje samooceny własnych kompetencji i doskonali umiejętności, wyznacza kierunki własnego rozwoju i kształcenia.

Metody i kryteria oceniania:

Z każdego przedmiotu w ramach modułu student otrzymuje ocenę (nie jest wpisywana do usosa - tylko do wewnętrznych rozliczeń). Forma zaliczenia poszczególnych przedmiotów jest ustalana przez prowadzących.

Do egzaminu przystępuje student, który zaliczył wszystkie przedmioty w ramach modułu. Studenci, którzy uzyskali średnią min. 4,5 ze wszystkich przedmiotów w ramach modułu są zwolnieni z ustnej odpowiedzi na egzaminie (z tej części otrzymują ocenę 5).

Egzamin składa się z dwóch części: prezentacji projektu badawczego przygotowanego w zespołach oraz ustnej indywidualnej odpowiedzi.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-16 - 2019-06-08
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Egzamin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Palamer-Kabacińska
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Uwagi:

Cały moduł (16 ECTS) albo poszczególne elementy składowe (2 ECTS) mogą realizować także studenci II i III roku edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej.

Aby zaliczyć Moduł trzeba zrobić 5 zajęć oraz obowiązkowo projekt badawczy w tym module.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2020-02-17 - 2020-06-10
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Egzamin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Palamer-Kabacińska
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Uwagi:

Cały moduł (16 ECTS) albo poszczególne elementy składowe (2 ECTS) mogą realizować także studenci II i III roku edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej.

Aby zaliczyć Moduł trzeba zrobić 5 zajęć oraz obowiązkowo projekt badawczy w tym module.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.