Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

MS2 - Projekt badawczy

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2300-MS2/ASK-L-PR Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: MS2 - Projekt badawczy
Jednostka: Wydział Pedagogiczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Projekt badawczy jest obowiązkowym przedmiotem podsumowującym moduł „Metody działań w obszarze animacji i edukacji nieformalnej”. W ramach zajęć studenci w zespołach opracowują model badania nawiązujący do metod działań z którymi zapoznawali się w ciągu roku, a następnie realizują i prezentują wyniki badań.

Pełny opis:

Zajęcia odbywają się w ramach modułu „Metody działań w obszarze animacji i edukacji nieformalnej” i są obowiązkowe. Studenci w ramach modułu zapoznają się różnymi metodami działań charakterystycznymi dla animacji i edukacji nieformalnej. Na podstawie swoich doświadczeń przygotowują w zespołach (max. 5 osób) projekt badawczy, który zakłada sformułowanie problemu badawczego nawiązującego do poznanych metod, następnie opracowanie planu badawczego i jego zrealizowanie. Ważnym elementem jest również nabywanie kompetencji pracy w grupie i budowania zespołu. Przedmiot jest przygotowaniem do egzaminu modułowego, który polega na prezentacji projektu badawczego, jego wyników i wniosków.

Literatura:

K. Żegnałek, Metody I techniki stosowane w badaniach pedagogicznych

E. Babbie, Podstawy badań społecznych

H.H. Krüger, Metody badań w pedagogice

Efekty uczenia się:

Wiedza

1. Student ma pogłębioną wiedzę o metodyce działania, normach, procedurach stosowanych w różnych obszarach animacji i edukacji nieformalnej.

2. Student ma podstawową wiedzę o projektowaniu i prowadzeniu badań w pedagogice, a szczególności w obszarze animacji i edukacji nieformalnej, zna podstawowe tradycje paradygmatyczne badań społecznych, z których wywodzą się poszczególne metody.

3. Student ma uporządkowaną wiedzę na temat zasad i norm etycznych w pracy z grupą i jednostką.

Umiejętności

1. Student potrafi dokonać: obserwacji i interpretacji zjawisk społecznych; analizy problemów określonego środowiska społecznego (edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych, kulturalnych i pomocowych), a także motywów i wzorów ludzkich zachowań wykorzystując zdobytą wiedzę teoretyczną i odnosząc do obszaru animacji i edukacji nieformalnej.

2. Student posiada elementarne umiejętności badawcze w zakresie analizowania przykładów badań, konstruowania i prowadzenia badań w obrębie edukacji nieformalnej i animacji; potrafi sformułować wnioski i wskazać kierunki dalszych badań

3. Ma rozwinięte umiejętności w zakresie komunikacji interpersonalnej, potrafi używać języka specjalistycznego i porozumiewać się w sposób precyzyjny i spójny przy użyciu różnych kanałów i technik komunikacyjnych ze specjalistami w zakresie pedagogiki, jak i z odbiorcami spoza grona specjalistów.

4. Potrafi pracować w zespole pełniąc różne role; umie przyjmować i wyznaczać zadania, ma elementarne umiejętności organizacyjne pozwalające na realizację celów związanych z projektowaniem i podejmowaniem działań profesjonalnych.

5. Potrafi dokonać analizy własnych działań i wskazać ewentualne obszary wymagające modyfikacji w przyszłym działaniu.

6. Posiada umiejętność prezentowania własnych pomysłów, wątpliwości i sugestii, popierając je argumentacją w kontekście wybranych perspektyw teoretycznych, poglądów różnych autorów.

7. Jest przygotowany do wystąpień publicznych i dyskursu społecznego.

Kompetencje

1. Ma przekonanie o wadze zachowania się w sposób profesjonalny, refleksji na tematy etyczne i przestrzegania zasad etyki zawodowej.

2. Odpowiedzialnie przygotowuje się do swojej pracy, projektuje i wykonuje działania animacyjne i z obszaru edukacji nieformalnej.

3. Ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego, dokonuje samooceny własnych kompetencji i doskonali umiejętności, wyznacza kierunki własnego rozwoju i kształcenia.

Metody i kryteria oceniania:

Ocenie podlega:

- praca w zespole (podział zadań, koordynacja, dynamika pracy grupy, zarządzanie zespołem, terminowość wykonywanych zadań) - na podstawie autorefleksji zawartej w raporcie z badań oraz bieżącej obserwacji prowadzącej i rozmów z członkami zespołów - 20% oceny

- metodologiczna poprawność zaplanowanych badań (stworzenie planu badawczego, zaplanowanie procesu zbierania danych, zaplanowanie analizy) - na podstawie raportu, prezentacji i bieżącej współpracy z prowadzącą - 20% oceny

- napisanie raportu końcowego (szczegóły raportu zostaną przedstawione uczestnikom i uczestniczkom podczas zajęć) - 30% oceny

- prezentacja wyników badań - przedstawienie jej przed resztą uczestników i uczestniczek zajęć oraz pytania dotyczące badań - 30%

Z przedmiotu student/ studentka otrzymuje ocenę (nie jest wpisywana do USOSa - tylko do wewnętrznych rozliczeń). Uzyskanie średniej oceny ze wszystkich przedmiotów w module powyżej 4,5 zwalnia z egzaminu.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.