Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

MS2 - Pedagogika zabawy

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2300-MS2/ASK-L-PZ Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: MS2 - Pedagogika zabawy
Jednostka: Wydział Pedagogiczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Skrócony opis:

W założeniu przedmiot Pedagogika zabawy ma dać studentom ogólną orientację i wiedzę na temat metody pracy z grupą, jaką jest pedagogika zabawy oraz narzędzia do wykorzystania w pracy z różnymi grupami, w różnym wieku o różnej strukturze. W trakcie zajęć studenci zostaną zapoznani z zakresem pojęciowym określenia "zabawa" i "pedagogika zabawy", istotą tej metody, strukturą typowych zajęć z zakresu pedagogiki zabawy, metodyką pracy w zakresie posługiwania się pedagogiką zabawy, możliwymi problemami ujawnianymi w kontekście dynamiki grupy objętej tego typu formą działania. Zapoznają się także z historią i zakresem działalności Polskiego Stowarzyszenia Pedagogów i Animatorów KLANZA.

W trakcie warsztatów studenci poznają różne typy działań z grupami metodą pedagogiki zabawy, prowadzonych w różnych grupach wiekowych odbiorców, z różnymi typami problemów, mających różnorakie cele.

Pełny opis:

1. Zajęcia organizacyjne - poinformowanie o zakresie proponowanej tematyki zajęć, formach i kryteriach zaliczenia - wprowadzenie do tematu przedmiotu;

2. Pedagogika zabawy - "filozofia" i geneza metody, zastosowanie na przykładach z Polski i świata;

3. Istota pedagogiki zabawy w praktyce - założenia psychopedagogiczne, struktura zajęć, podstawowe informacje z zakresu metodyki pracy z grupą metodami pedagogiki zabawy - analiza krytyczna zastosowania wybranych technik w pracy z grupą;

4./5./6. Przykłady działań zrealizowanych w konwencji pedagogiki zabawy albo zajęć z elementami pedagogiki zabawy dla różnych grup wiekowych, zróżnicowanych problemowo, o różnej strukturze wewnętrznej;

7. Obserwacje diagnostyczne docelowych grup odbiorców we wskazanych placówkach i opracowanie diagnozy potrzeb grupy.

8./9./10. Omówienie propozycji zajęć animowanych metodą pedagogiki zabawy lub z elementami pedagogiki zabawy dla wskazanej grupy odbiorców.

11./12. Realizacja zajęć we wskazanych placówkach.

13./14./15. Analiza krytyczna zrealizowanych działań, ewaluacja warsztatów.

Literatura:

Wprowadzenie do pedagogiki zabawy, wybór i redakcja E. Kędzior-Niczyporuk,

M. Verfurth, Prowadzenie grup dziecięcych i młodzieżowych,

E. Wójcik, Metody aktywizujące w pedagogice grup,

M. Legumi, Techniki i sposoby animowania grup

Animacja czytelnictwa dziecięcego. Koncepcje-Doświadczenia-Postulaty, praca zbiorowa pod redakcją J. Papuzińskiej i G. Walczewskiej-Klimczak

J. Huizinga, Homo ludens. Zabawa jako źródło kultury

oraz inne lektury i materiały wskazane w zasobach internetowych przez prowadzącą i zalecone do samodzielnej analizy/opracowania przez studenta;

Efekty uczenia się:

Wiedza

1. Ma elementarną wiedzę o bezpieczeństwie i higienie pracy w instytucjach edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych, kulturalnych i pomocowych, w których prowadzone są działania metodą pedagogiki zabawy;

2. Ma elementarną wiedzę dotyczącą procesów komunikowania interpersonalnego i społecznego, ich prawidłowości i zakłóceń w różnych grupach społecznych ze szczególnym uwzględnieniem różnych grup dzieci i młodzieży - wykorzystuje tę wiedzę w działaniach animacyjnych prowadzonych metodami pedagogiki zabawy;

3. Ma pogłębioną wiedzę o metodyce działania, normach, procedurach stosowanych w różnych obszarach pedagogiki zabawy;

4. Ma podstawową wiedzę o projektowaniu i prowadzeniu działań metodą pedagogiki zabawy lub z wykorzystaniem technik z zakresu pedagogiki zabawy;

5. Ma uporządkowaną wiedzę na temat zasad i norm etycznych w pracy z grupą i jednostką;

Umiejętności

1. Potrafi dokonać: obserwacji i interpretacji zjawisk grupowych, a także motywów i wzorów jednostkowych zachowań, wykorzystując zdobytą wiedzę teoretyczną;

2. Na podstawie dokonanej diagnozy i analizy środowiska grupowego, potrafi opracować scenariusz zajęć z elementami pedagogiki zabawy oraz przewidywać skutki planowanych działań w różnych zakresach;

3. Ma rozwinięte umiejętności w zakresie komunikacji interpersonalnej, potrafi używać języka specjalistycznego i porozumiewać się w sposób precyzyjny i spójny przy użyciu różnych kanałów i technik komunikacyjnych ze specjalistami w zakresie pedagogiki, szczególnie w zakresie pedagogiki zabawy, jak i z odbiorcami spoza grona specjalistów, którym rekomenduje udział w zajęciach z pedagogiki zabawy;

4. W planowaniu i realizowaniu projektu w zakresie metody pedagogiki zabawy potrafi ocenić przydatność typowych metod, procedur i dobrych praktyk do realizacji zadań dotyczących konkretnej grupy;

5. Potrafi pracować w zespole pełniąc różne role; umie przyjmować i wyznaczać zadania, ma elementarne umiejętności organizacyjne pozwalające na realizację celów związanych z projektowaniem i podejmowaniem działań profesjonalnych w zakresie pedagogiki zabawy;

6. Realizując projekt z elementami pedagogiki zabawy potrafi animować prace nad rozwojem uczestników procesów pedagogicznych oraz wspierać ich samodzielność w zdobywaniu wiedzy, a także inspirować do działań na rzecz uczenia się przez całe życie;

7. Potrafi dokonać analizy własnych działań i wskazać ewentualne obszary wymagające modyfikacji w przyszłym działaniu;

8. Posiada umiejętność prezentowania własnych pomysłów, wątpliwości i sugestii, popierając je argumentacją w kontekście wybranych perspektyw teoretycznych, poglądów różnych autorów;

9. Jest przygotowany do wystąpień publicznych i prowadzenia działań w konwencji pedagogiki zabawy;

Kompetencje

1. Ma przekonanie o sensie, wartości i potrzebie podejmowania działań z grupą metodami pedagogiki zabawy; jest gotowy do podejmowania wyzwań zawodowych w tym zakresie; wykazuje aktywność, podejmuje trud i odznacza się wytrwałością w realizacji indywidualnych i zespołowych działań profesjonalnych w zakresie pedagogiki zabawy;

2. Ma przekonanie o wadze zachowania się w sposób profesjonalny, refleksji na tematy etyczne i przestrzegania zasad etyki zawodowej;

3. Jest przygotowany do aktywnego uczestnictwa w grupach, organizacjach i instytucjach realizujących działania z zakresu pedagogiki zabawy oraz zdolny do porozumiewania się z osobami będącymi i niebędącymi specjalistami w tej dziedzinie;

4. Odpowiedzialnie przygotowuje się do swojej pracy, projektuje i wykonuje działania z zakresu pedagogiki zabawy;

5. Ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego, dokonuje samooceny własnych kompetencji i doskonali umiejętności, wyznacza kierunki własnego rozwoju i kształcenia;

Metody i kryteria oceniania:

Warsztaty kończą się zaliczeniem na ocenę (patrz: kryteria oceny w module poniżej), która jest ustalana na podstawie:

- bieżącego przygotowania studenta do zajęć (jakość przygotowanej przez studenta prezentacji tematycznej i znajomość tematyki lektur/materiałów uwidoczniona w aktywności podczas dyskusji na zajęciach),

- przygotowanej przez studenta tematycznej prezentacji multimedialnej;

- aktywności studenta w trakcie analiz materiałów prezentowanych na zajęciach (umiejętność trafnego oceniania sytuacji społecznych w grupie, prezentowania efektywnych rozwiązań zaistniałych problemów);

- obecności na zajęciach - dopuszczalne maksymalnie 2 nieobecności, niedopuszczalne spóźnienia;

- przygotowania autorskiego scenariusza zajęć w konwencji pedagogiki zabawy we współpracy koleżeńskiej dla wskazanej grupy zadaniowej (stopień zaangażowania w działania przygotowawcze i prezentację pomysłu);

- realizacji zajęć we wskazanej grupie w instytucji (umiejętność radzenia sobie z pracą w grupie i dla grupy);

- podsumowania zrealizowanych działań (zaangażowanie i działania wykonane w etapie końcowym projektu);

Z każdego przedmiotu w ramach modułu student otrzymuje ocenę (nie jest wpisywana do usosa - tylko do wewnętrznych rozliczeń). Forma zaliczenia poszczególnych przedmiotów jest ustalana przez prowadzących.

Egzamin składa się z kilku etapów. Pierwszy z nich to opracowanie, realizacja i ewaluacja projektu badawczego przygotowanego w zespołach (w ramach przedmiotu "Projekt badawczy"). Drugi - to prezentacja tego projektu na egzaminie przed komisją składającą się z osób prowadzących poszczególne przedmioty (min. 3 osoby) oraz "publicznością" (studenci danego roku specjalności). Po prezentacji grupie projektowej zadawane są pytania dotyczące projektu. Kolejny etap to indywidualna ustna odpowiedź na trzy pytania z puli pytań obejmującej zagadnienia z tego modułu. Ocena końcowa to średnia z prezentacji projektu i pytań ustnych.

Do egzaminu przystępuje student, który zaliczył wszystkie przedmioty w ramach modułu. Studenci, którzy uzyskali średnią min. 4,5 ze wszystkich przedmiotów w ramach modułu są zwolnieni z ustnej odpowiedzi na egzaminie (z tej części otrzymują ocenę 5).

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Warsztaty, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Frindt-Bajson, Ewa Palamer-Kabacińska
Prowadzący grup: Anna Frindt-Bajson
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Uwagi:

Częściowo w realu.

Zajęcia zaczną się stacjonarnie 22.10 (nie 15.10), a skończą 10.12. 2020

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20

Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Warsztaty, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Palamer-Kabacińska
Prowadzący grup: Ewelina Zubala
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.