Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

MS2-Rynek pracy w perspektywie międzykulturowej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2300-MS2-DZ-RP Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: MS2-Rynek pracy w perspektywie międzykulturowej
Jednostka: Wydział Pedagogiczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Przemiotem zajęć są zagadnienia dotyczące rynku pracy w kontekście międzykulturowym. Celem zajęć jest uzyskanie przez studentów wiedzy umożliwiającej zrozumienie problemów występujących w zróżnicowanym kulturowo środowisku pracy oraz pozytywnych aspektów tego stanu rzeczy a także rozwój kompetencji międzykulturowych.

Pełny opis:

Istota zajęć polega na rozważaniu zagadnień dotyczących zróżnicowania kulturowego współczesnego środowiska pracy. Zajęcia mają pomóc studentom docenić szanse wynikające z funkcjonowania międzynarodowych zespołów oraz uświadomić związane z tym zagrożenia. Tematyka zajęć obejmie takie zagadnienia jak:

1. Kręgi kulturowe. Różnice kulturowe. Postawy wobec różnorodności. (model Lewis’a)

2. Specyfika polskiego rynku pracy ze względu na zróżnicowanie kulturowe – stan aktualny i perspektywy

3. Zarys sytuacji na rynku pracy w wybranych krajach.

4. Wielokulturowość współczesnych organizacji – źródła i konsekwencje

5. Bariery kulturowe i ich znaczenie na rynku pracy.

6. Korporacje transnarodowe – aspekt międzykulturowy

7. Komunikacja w zespołach zróżnicowanych kulturowo

8. Uczenie się międzykulturowe w organizacji

9. Kompetencje międzykulturowe i ich znaczenie na rynku pracy

10. Szok kulturowy – istota, przyczyny i sposoby adaptacji

11. Doświadczenia emigracyjne Polaków dotyczące pracy za granicą w kontekście zagadnienia międzykulturowości.

Literatura:

1. Boski, P.(2009). Kulturowe ramy zachowań społecznych. Warszawa: PWN.

2. Zorska A. (2007) Korporacje transnarodowe. Przemiany, od¬działywania, wyzwania, Warszawa, PWE.

3. Murdoch A. (1999) Współpraca z cudzoziemcami w firmie, Warszawa, Poltext.

4. Sułkowski Ł. (2002) Procesy kulturowe w organizacjach: koncepcja, badania i typologia kultur organizacyjnych, TNOiK „Dom Organizatora", Toruń.

5. Witkowski A., M. Łużniak, Style radzenia sobie z szokiem kulturowym w przedsiębiorstwach globalnych. Aspekty metodologiczne badań interkulturowych, „Zarządzanie Zasobami Ludzkimi" 2007, nr 2.

6. Śnieżyński M. (2007) Sposoby likwidacji międzykulturowych barier w strukturze organizacyjnej małego przedsiębiorstwa, „Studia i Monografie", nr 17: Studia z zarządzania mię¬dzykulturowego, Łódź, Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania.

7. Mikułowski-Pomorski J. (2007). Jak narody porozumiewają się ze sobą w komunikacji

międzykulturowej i komunikowaniu medialnym. Kraków: Universitas

8. Kapciak A., Korporowicz L., Tyszka A. (1996). Komunikacja międzykulturowa – zderzenia

i spotkania. Warszawa: Instytut Kultury

9. Roz. III> Beata Glinka B. () Wielokulturowość współczesnych organizacji, Źródła i konsekwencje zróżnicowania kulturowego organizacji oraz koncepcje dotyczące sposobów radzenia sobie z różnorodnością kulturową

10. Hampden-Turner Ch., Trompenaars A. (2002). Siedem wymiarów kultury. Znaczenie

różnic kulturowych w działalności gospodarczej, tłum. B. Nawrot. Warszawa:

Oficyna Ekonomiczna

11. Hannerz U., (2006). Powiązania transnarodowe. Kultura, ludzie, miejsca, tłum. K.

Franek. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

12. Juchnowicz (red.) (2009) Kulturowe uwarunkowania zarządzania kapitałem ludzkim, Kraków. Oficyna a Wolters Kluger Business.

13. Waszczak S. (2009). Postawy wobec różnorodności – uwarunkowania, próba typologii,

implikacje, w: M. Juchnowicz (red.), Kulturowe uwarunkowania zarządzania

kapitałem ludzkim. Kraków: Wolters Kluwer.

14. Szaban J.M. (2007) Zachowania organizacyjne. Aspekt międzykulturowy, Wyd. Adam Marszałek,

Toruń 2007

15. Nisbett R.E. (2009) Geografia myślenia. Dlaczego ludzie Wschodu i Zachodu myślą inaczej?, Sopot

16. Rozkwitalska M. (2011) Bariery w zarządzaniu międzykulturowym. Perspektywa filii zagranicznych korporacji transnarodowych, Oficyna a Wolters Kluwer Business, Warszawa 2011.

17. Winkler R. (2013) Komunikacja w organizacjach zróżnicowanych kulturowo, Warszawa, Wolters Kluwer Polska.

Efekty uczenia się:

Wiedza – Po zajęciach student będzie:

1. Znał główne cechy charakterystyczne dla poszczególnych typów kultur i ich znaczenie w środowisku pracy

2. Posiadał orientację dotyczącą problemów i możliwości wynikających ze zróżnicowania kulturowego na rynku pracy w Polsce i wybranych krajach

3. Znał bariery kulturowe występujące w środowisku pracy; ich źródła oraz sposoby ich pokonywania

4. Znał zasady komunikowania się w zespołach zróżnicowanych kulturowo

5. Wiedział jak rozwijać własne kompetencje międzykulturowe

6. Posiadał podstawową wiedzę dotyczącą szoku kulturowego i możliwości adaptacji w warunkach jego występowania

Umiejętności – student będzie:

1. potrafił wskazać korzyści wynikające ze zróżnicowania kulturowego w środowisku pracy oraz potencjalne wyzwania,

2. traktował różnice kulturowe jako szansę rozwoju własnych kompetencji międzykulturowych oraz czynnik efektywniejszego funkcjonowania zespołu pracowników

3. potrafił przeciwdziałać zagrożeniom wynikającym z uprzedzeń i stereotypów wobec pracwoników reprezentujących odmienne kultury

4. potrafił poddać analizie sytuację wybranej organizacji/środowiska pracy z punktu widzenia zagadnienia międzykulturowości

Kompetencje społeczne – student:

1. docenia wagę problemów i szans wynikających ze zróżnicowania kulturowego w organizacji

2. jest otwarty na przedstawicieli innych kultur, dostrzegając w pracy z nimi źródło własnego rozwoju

3. docenia potrzebę integrowania pracowników reprezentujących różne kręgi kulturowe

Metody i kryteria oceniania:

Kolokwium w formie pisemnej, składające się z 10 pytań otwartych, z których student wybiera 8 i udziela na nie odpowiedzi. Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest udzielenie minimum 4 poprawnych odpowiedzi.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-16 - 2019-06-08
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Dębska, Zuzanna Wojciechowska
Prowadzący grup: Zuzanna Wojciechowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.