Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

MS2 - Moduł specjalnościowy 2 - Metody terapii dzieci z specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2300-MS2-PWT Kod Erasmus / ISCED: 05.2 / (0114) Kształcenie nauczycieli ze specjalizacją tematyczną
Nazwa przedmiotu: MS2 - Moduł specjalnościowy 2 - Metody terapii dzieci z specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
Jednostka: Wydział Pedagogiczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 16.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Założeniem modułu jest przygotowanie słuchaczy do pracy z dziećmi z różnymi nieprawidłowościami rozwojowymi oraz zaburzeniami i trudnościami edukacyjnymi. Słuchacze nie tylko zapoznają się ze specyfiką poszczególnych zaburzeń (m. in. ADHD, zespołem Aspergera, autyzmem, nieśmiałością, zaburzeniami intelektualnymi, emocjonalnymi oraz postępowaniem wobec uczniów ze szczególnymi uzdolnieniami, ze środowisk patologicznych, itd.) a także poznają sposoby pracy dziećmi z takimi problemami i uczą się projektowania zajęć terapeutycznych.

Skrócony opis:

Treści przedmiotu pozwalają poznać studentom specyfikę takich zaburzeń, jak: zespół Downa, zespół Aspergera, autyzm, nieśmiałość, ADHD ale także problemy dzieci pochodzących ze środowisk patologicznych, odmiennych kulturowo, przewlekle chorych, itp. Studenci uzyskują też umiejętność identyfikowania specjalnych potrzeb tych dzieci oraz poznają sposoby pracy terapeutycznej możliwej do wykorzystania zarówno w procesie specjalnego postępowania terapeutycznego z tymi dziećmi jak i włączania terapii w proces kształcenia zintegrowanego.

Pełny opis:

Celem przedmiotu przygotowanie studentów do pracy z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Treści przedmiotu pozwalają poznać studentom specyfikę takich zaburzeń, jak: zespół Downa, zespół Aspergera, autyzm, nieśmiałość, ADHD ale także problemy dzieci pochodzących ze środowisk patologicznych, odmiennych kulturowo, przewlekle chorych, itp. Studenci uzyskują też umiejętność identyfikowania specjalnych potrzeb tych dzieci oraz poznają sposoby pracy terapeutycznej możliwej do wykorzystania zarówno w procesie specjalnego postępowania terapeutycznego z tymi dziećmi jak i włączania terapii w proces kształcenia zintegrowanego. Treści przedmiotu pozwalają uświadomić słuchaczom odrębność postępowania wobec dzieci z grupy SPE oraz stanowią szansę na pogłębienie wrażliwości pedagogicznej na indywidualne problemy uczniów. Przedmioty stwarzają też okazję do poszerzenia sposobów diagnozowania dzieci z grupy SPE, ze szczególnym uwzględnieniem roli rodziców w procesie terapii tych dzieci. Słuchacze poznają także klasyczne i alternatywne metody terapii dzieci z grupy SPE. Uczą się też projektowania zajęć z tymi dziećmi.

Literatura:

E. Filipiak - Rozwijanie zdolności uczenia się

B. Skałbania - Diagnostyka pedagogiczna

A. Bolejko, M. Zinczuk - Terapia pedagogiczna w teorii i praktyce

E. Gruszczyk - Kolczyńska; E. Zielińska - Zajecia dydaktyczno - wyrównawcze dla dzieci, które rozpoczynaja naukęw szkole

M. Harmin - Duch klasy. Jak motywować uczniów do nauki.

Efekty uczenia się:

Wiedza

student/ka:

-interpretuje specjalne potrzeby edukacyjne dzieci w wymiarze psychologicznym, pedagogicznym, socjologicznym i praktycznym

-posiada orientację w zakresie specyfiki wspierania rozwoju i edukacji dzieci o zróżnicowanych potrzebach edukacyjnych

-zna zasady i sposoby wspierania dzieci z trudnościami edukacyjnymi, wychowawczymi zaburzeniami rozwojowymi

-zna metody pracy z dziećmi z trudnościami w czytaniu i pisaniu, tj. dyslektycznymi, dysortograficznymi i dysgraficznymi

-zna metody pracy z dziećmi z trudnościami w uczeniu się matematyki

-zna różne rodzaje dyskalkulii i dysleksji i jest świadomy potrzeby różnicowania sposobów pracy z tymi dziećmi

-posiada wiedzę dotyczącą specyfiki pracy z dziećmi zdolnymi

-wyjaśnia istotę, przyczyny i mechanizmy zaburzeń zachowania dzieci

-posiada wiedzę dotyczącą tutoringu w pracy z dziećmi o zróżnicowanych potrzebach edukacyjnych

-zna alternatywne metody terapii pedagogicznej

-rozumie potrzebę i posiada orientację w zakresie projektowania oddziaływań terapeutycznych dla dzieci o zróżnicowanych potrzebach edukacyjnych

-zna tematykę z zakresu edukacji wielokulturowej i potrafi ją wykorzystywać w interpretowaniu zjawisk zachodzących w sytuacjach edukacyjnych

-posiada wiedzę dotyczącą specyfiki edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej i potrafi ją wykorzystywać w podejmowaniu działań profilaktycznych i terapeutycznych

-zna współczesne kierunki pedagogiczne i wykorzystuje je na rzecz profilowania działań profilaktycznych

Umiejętności

student/ka:

-potrafi organizować i realizować działania profilaktyczne w sytuacji zagrożenia rozwoju i edukacji dziecka

-potrafi posługując się wiedzą z zakresu terapii pedagogicznej organizować działania wspierające rozwój i edukację dzieci

-umie stosować rozwiązania pedagogiczne służące adaptacji dzieci, redukcji progów edukacyjnych

-potrafi rozpoznawać trudności dzieci w czytaniu i pisaniu i dobierać adekwatne do nich strategie pracy terapeutycznej

-potrafi rozpoznawać trudności dzieci w uczeniu się matematyki i dobierać adekwatne do nich rozwiązania terapeutyczne

-potrafi przygotować indywidualny program oddziaływań wspierających edukację dziecka

-potrafi planować, realizować i ewaluować skuteczność działań terapeutycznych

-umie indywidualizować pracę z dziećmi uzdolnionymi i wspierać je edukacyjnie

-umie wykorzystywać elementy terapii alternatywnych w pracy z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych

-potrafi być tutorem dla dzieci o zróżnicowanych potrzebach edukacyjnych

-potrafi dobierać adekwatne działania wspomagające pracę w zespołach dzieci zróżnicowanych kulturowo i środowiskowo

-potrafi wykorzystać wiedzę z zakresu pedagogiki przedszkolnej i szkolnej oraz dziedzin pokrewnych dla organizowania adekwatnych do potrzeb dzieci sytuacji edukacyjnych

Kompetencje społeczne

student/ka

-jest empatyczny, otwarty wrażliwy na potrzeby dzieci

-jest aktywny w poszukiwaniu adekwatnych do potrzeb dzieci rozwiązań edukacyjnych i wspierających

-poszukuje we współpracy z rodzicami i instytucjami wsparcia dla rozwoju i edukacji dziecka

-przestrzega zasad prawnych, etycznych i moralności zawodowej nauczyciela terapeuty

-wyraża szacunek dla wysiłku edukacyjnego dziecka

-jest tolerancyjny w sytuacjach odbiegających od przyjętych schematów

-jest refleksyjny i twórczy w poszukiwaniu właściwych rozwiązań edukacyjnych i wspierających rozwój dzieci

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin modułowy ma formę publicznej debaty oksfordzkiej. Studenci tworzą grupy 4-osobowe. Przed egzaminem przedstawiciel grupy losuje temat debaty z zestawu, zaproponowanego przez wykładowców, prowadzących przedmioty, które zawiera moduł.W debacie na wylosowany temat biorą udział dwa zespoły: Propozycji i Opozycji.Debata składa się z 3 rund, których rozpoczęcie i zakończenie ogłasza Marszałek. Każdy zespół , w kolejnych rundach ma do dyspozycji po 4 minuty, które powinien wykorzystać w celu prezentacji swojego stanowiska. Czas całej debaty na wybrany temat nie powinien przekroczyć 25-30 minut.

Zespoły oceniane są przez Komisję, która przyznaje każdemu zespołowi punkty za przebieg każdej rundy. Ocenianie jest:

-teoretyczne przygotowanie zespołu do debaty

-poprawność merytoryczna

-dobór i liczba argumentów

-umiejętności retoryczne

-poprawność językowa

-przestrzeganie reguł debaty, współpraca w grupie, wykorzystanie czasu, przestrzeganie reguł interakcji, dyskusji

OCENA Z EGZAMINU MODUŁOWEGO wystawiana jest zgodnie z poniższą punktacją:

30 pkt – 29 pkt bdb ! (5!)

28 pkt – 27 pkt bdb (5)

26 pkt – 24 pkt db + (4,5)

23 pkt – 20 pkt db (4)

19 pkt – 17 pkt dst+ (3,5)

16 pkt – 14 pkt dst (3)

13 pkt – 0 pkt ndst (2)

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-06-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Egzamin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Sieńczewska
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.