Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

MS3 - Moduł specjalnościowy - Obszary i uwarunkowania animacji i edukacji nieformalnej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2300-MS3-AKN Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: MS3 - Moduł specjalnościowy - Obszary i uwarunkowania animacji i edukacji nieformalnej
Jednostka: Wydział Pedagogiczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 20.00
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Celem modułu jest wskazanie obszarów w jakich animacja oraz edukacja pozaformalna i nieformalna mogą być wykorzystywane oraz jakie są uwarunkowania zastosowania tego typu działań w poszczególnych środowiskach.

Pełny opis:

W ramach modułu student realizuje przedmioty dotyczące stosowania animacji i edukacji pozaformalnej i nieformalnej w różnych obszarach; m. in.: w ramach edukacji kulturalnej, animacji międzykulturowej i wielokulturowej, w pracy ze środowiskami wykluczonymi. Analizuje możliwości pracy w różnych instytucjach kulturalnych i społeczeństwa obywatelskiego oraz poznaje zasady komunikowania społecznego oraz teoretyczne uwarunkowania działań społecznych, które będą weryfikowane w praktyce.

Literatura:

D. Becker-Pestka, G. Kubiński, M. Łojko, Różne obszary wykluczenia społecznego w Polsce. Wybrane zagadnienia, Wydawnictwo Exante, Wrocław 2017.

J. Czapiński, T. Panek (red.), Diagnoza społeczna. Warunki i jakość życia Polaków, 2015.

T. Sosnowski, W. Danilewicz, M. Sobecki (red.), Pedagog jako animator w przestrzeni życia społecznego, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2016.

Edukacja kulturowa. Poręcznik, (red.) R. Koschany, A. Skórzyńska, Poznań 2014.

K. Pankowska, Kultura – sztuka - edukacja w świecie zmian, Warszawa 2013.

M. Gołaczyńska, I. Guszpita (red.), Teatr-przestrzeń-ciało-dialog. Poszukiwania we współczesnym teatrze, Wrocław 2006.

M. Borowska, I. Dembicka-Starska, Mocni w promocji. Podręcznik dla organizacji pozarządowych

Współpraca w obszarze kultury – samorządy, publiczne instytucje kultury, organizacje pozarządowe (raporty z badań Klon/Jawor – www.civipedia.ngo.pl)

Ani książę ani kupiec: obywatel, red. J. Szacki, Znak, Warszawa 1997

Trzeci sektor dla zaawansowanych: współczesne teorie trzeciego sektora, wybór tekstów, red. A. Gałązka, J. Herbst

P. Drucker, Zarządzanie organizacją pozarządową: teoria i praktyka

V. Turner, Gry społeczne, pola i metafory: symboliczne działanie w społeczeństwie

I.Kurcz, Psychologia języka i komunikacji, Warszawa 2000

Język w mediach masowych, red. Jerzy Bralczyk, Katarzyna Mosiołek-Kłosińska, Warszawa 2000.

J. Grzenia, Komunikacja językowa w Internecie, Warszawa 2012.

J. Nikitorowicz, Edukacja międzykulturowa – kreowanie tożsamości dziecka, GWP, Gdańsk 2007

Z. Melosik, Teoria i praktyka edukacji wielokulturowej, Impuls, Kraków 2007

A. Frindt-Bajson (red.), Transanima - między edukacją a animacją międzykulturową, Zakład Graficzny UW, Warszawa 2012

Efekty uczenia się:

Wiedza

1. Zna elementarną terminologię używaną w różnych obszarach animacji i edukacji nieformalnej, rozumie jej źródła oraz zastosowanie w obrębie pokrewnych dyscyplin naukowych.

2. Ma pogłębioną wiedzę o obszarach oraz instytucjach kultury w których można zastosować metody działań charakterystyczne dla animacji lub/i edukacji nieformalnej oraz wskazuje na ich powiązania z innymi dyscyplinami.

3. Ma uporządkowaną wiedzę na temat obszarów oraz społeczno-kulturowych, biologicznych i psychologicznych uwarunkowań animacji kulturalnej i edukacji nieformalnej.

4. Zna wybrane filozoficzne, psychologiczne i społeczne koncepcje człowieka będące podstawą animacji i edukacji nieformalnej.

5. Ma pogłębioną wiedzę o rodzajach więzi społecznych i rządzących nimi prawidłowościach, a także o różnych rodzajach, specyfice, procesach i relacjach zachodzących w środowiskach wychowawczych, strukturach społecznych i instytucjach funkcjonujących w obszarze animacji i edukacji nieformalnej.

6. Ma pogłębioną wiedzę na temat komunikowania interpersonalnego i społecznego, ich prawidłowości i zakłóceń.

7. Zna najważniejsze tradycyjne i współczesne nurty oraz systemy w obrębie animacji i edukacji nieformalnej, rozumie ich historyczne i kulturowe uwarunkowania.

8. Ma podstawową wiedzę o projektowaniu i prowadzeniu badań w pedagogice, zna podstawowe tradycje paradygmatyczne badań społecznych, z których wywodzą się poszczególne metody.

9. Ma podstawową wiedzę o metodach poznawania środowiska, w którym prowadzi działania animacyjne.

10. Ma pogłębioną wiedzę o strukturze i funkcjach systemu edukacji formalnej i nieformalnej – celach, podstawach prawnych, funkcjonowaniu instytucji.

11. Ma uporządkowaną wiedzę na temat zasad i norm etycznych w pracy z grupą i jednostką.

Umiejętności

1. Potrafi dokonać obserwacji i interpretacji zjawisk społecznych, analizuje ich powiązania z różnymi obszarami działalności animacyjnej i edukacji nieformalnej.

2. Potrafi wykorzystać podstawową wiedzę teoretyczną z zakresu animacji i edukacji nieformalnej oraz powiązanych z nią dyscyplin w celu analizowania i interpretowania problemów edukacyjnych, wychowawczych i społecznych, a także motywów i wzorów ludzkich zachowań.

3. Potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać swoje profesjonalne umiejętności, korzystając z różnych źródeł i nowoczesnych technologii.

4. Posiada elementarne umiejętności badawcze w zakresie analizowania przykładów badań, konstruowania i prowadzenia badań w obrębie edukacji nieformalnej i animacji; potrafi sformułować wnioski i wskazać kierunki dalszych badań.

5. Ma rozwinięte umiejętności w zakresie komunikacji interpersonalnej.

6. Posiada umiejętność prezentowania własnych pomysłów, wątpliwości i sugestii, popierając je argumentacją w kontekście wybranych perspektyw teoretycznych, poglądów różnych autorów.

7. Potrafi przygotować projekty społeczne i animacyjne wykorzystując wiedzę o podstawowych ujęciach teoretycznych, w ramach których analizuje, interpretuje oraz projektuje strategie działań pedagogicznych a także generuje rozwiązania konkretnych problemów pedagogicznych, prognozuje przebieg ich rozwiązania oraz przewiduje skutki planowanych działań.

8. Potrafi animować prace nad rozwojem uczestników procesów animacyjnych i edukacji nieformalnej oraz wspierać ich samodzielność w zdobywaniu wiedzy, inspirować do działań na rzecz uczenia się przez całe życie.

9. Potrafi posługiwać się zasadami i normami etycznymi w działalności pedagogicznej, dostrzega i analizuje dylematy etyczne; przewiduje skutki podejmowanych działań.

Kompetencje

1. Potrafi pracować w zespole pełniąc różne role; umie przyjmować i wyznaczać zadania, ma elementarne umiejętności organizacyjne pozwalające na realizację celów związanych z projektowaniem i podejmowaniem działań profesjonalnych.

2. Ma przekonanie o sensie, wartości i potrzebie podejmowania działań animacyjnych w różnych środowiskach społecznych; jest gotowy do podejmowania wyzwań zawodowych; wykazuje aktywność, podejmuje trud i oznacza się wytrwałością w realizacji indywidualnych i zespołowych działań w zakresie animacji.

3. Rozumie wagę zachowania się w sposób profesjonalny, refleksji na tematy etyczne i przestrzegania zasad etyki zawodowej; potrafi rozstrzygać dylematy zawodowe i jest świadomy istnienia etycznego wymiaru w badaniach naukowych.

4. Jest przygotowany do aktywnego uczestnictwa w grupach, organizacjach i instytucjach realizujących działania w obszarze edukacji nieformalnej oraz animacyjnej.

5. Odpowiedzialnie przygotowuje się do swojej pracy, projektuje i wykonuje działania z zakresu edukacji nieformalnej i animacji.

6. Rozumie wagę uczenia się przez całe życie i stałego doskonalenia swoich umiejętności zawodowych.

Metody i kryteria oceniania:

Z każdego przedmiotu w ramach modułu student otrzymuje ocenę (nie jest wpisywana do USOSa - tylko do wewnętrznych rozliczeń). Forma zaliczenia poszczególnych przedmiotów jest ustalana przez prowadzących. Drugim elementem składowym jest ocena z przygotowania i realizacji projektu opracowanego w ramach zajęć Działania w środowisku lokalnym.

Na ocenę z egzaminu składają się oceny z poszczególnych przedmiotów w ramach modułu oraz ocena ze zrealizowanego projektu.

Projekt ma być przygotowany wspólnie całą grupą, a jego realizacja ma się odbyć w semestrze letnim.

Warunkiem wystawienia oceny z projektu jest: udział w planowaniu i przygotowaniu projektu (szczegółowy przydział zadań), obecność podczas realizacji projektu, przesłanie indywidualnego raportu końcowego (zadania zaplanowane, zadania zrealizowane, ocena efektów projektu, wnioski).

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Egzamin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Palamer-Kabacińska
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Literatura:

literatura dotycząca działań z obszaru service learning

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.