Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

MS3 - Działania w środowisku lokalnym

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2300-MS3-AKN-DSL Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: MS3 - Działania w środowisku lokalnym
Jednostka: Wydział Pedagogiczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

W ramach przedmiotu studenci zapoznają się z metodą działania service learnig oraz zgodnie z jej założeniami opracują i zrealizują projekt.

Pełny opis:

Student w ramach przedmiotu zapozna się z takimi zagadnieniami jak teoretyczne podstawy service learning, rozwój tej metody działań na świecie i w Polsce, założenia – zasady tworzenia i realizowania projektów service learning.

Ponadto na zajęciach zostanie poruszona problematyka związana z kapitałem społecznym, jego podstawami teoretycznymi, aktualnym stanem – na świecie i w Polsce, konsekwencjami jego niskiego poziomu.

W ramach zajęć studenci samodzielnie opracowują i następnie realizują projekt oparty na złożeniach service learning.

Pierwszy semestr jest poświęcony poznawaniu tematu, analizowaniu założeń teoretycznych oraz szczegółowemu opracowaniu projektu. W drugim semestrze studenci samodzielnie realizują projekt zdając comiesięczne raporty z jego realizacji.

Literatura:

• Sieci współpracy i samokształcenia, Teoria i praktyka, red. Danuta Elsner,

• Marta Majorczyk, Uczniowie do zadań specjalnych. Service learning, „Sygnał” 2019,

• Kompas budzącej się szkoły

• Italo Fiorin, Pedagogika uczenia się przez zaangażowanie, w: Pomocnik dydaktyczny dla nauczycieli i nauczycielek oraz edukatorów i edukatorek. Działaj lokalnie, zmieniaj globalnie, projekt Start the change, https://www.startthechange.eu/download/STC-calosc_1m.pdf

• Marta Majorczyk, Service learning jako strategia uczenia–badania w ramach uczelnianych praktyk studenckich, w: Ku inkluzji społeczno-kulturowej w szkole, https://www.depot.ceon.pl/bitstream/handle/123456789/16376/inkluzja_int_2.pdf?sequence=1&isAllowed=y

• Jacek Woźniak, Action learning i jego granice,

• Diagnoza społeczna 2015, r. 6.3 Kapitał społeczny

• Piotr Mikiewicz, Kapitał społeczny i edukacja, PWN

• Piotr Sztompka, Kapitał społeczny, Znak, 2016

• Paweł Łukasiak, Patrycja Rokicka, Zintegrowana animacja społeczna na rzecz dobra wspólnego: społeczności lokalne a społeczności wirtualne, w: http://www.lokalnepartnerstwa.org.pl/file/fm/BIBLIOTEKA/manuale/Zintegrowana_animacja_spoleczna.pdf

• Maria Mendel, Organizacja środowiska lokalnego, w: Animacja współpracy środowiskowej, red. M. Mendel

Współpraca w obszarze kultury – samorządy, publiczne instytucje kultury, organizacje pozarządowe (raporty z badań Klon/Jawor – www.civipedia.ngo.pl)

Pozostała literatura będzie wynikać ze specyfiki projektu przygotowywanego przez studentów

Efekty uczenia się:

Wiedza

1. Zna elementarną terminologię związaną z service learning oraz kapitałem społecznym.

2. Wie jakie są podstawy teoretyczne działań typu service learning.

3. Zna podstawowe teorie kapitału społecznego

4. Wie w jakich obszarach działalności społecznej można zastosować projekty service learning i z jakimi konsekwencjami się to wiąże

5. Wie z jakimi instytucjami można nawiązywać współpracę w ramach projektów service learning.

6. Zna aktualne wyniki badań dotyczące obrazu kapitału społecznego w Polsce i na świecie i wie jakie są tego uwarunkowania

7. Wie jak przeprowadzić rzetelną diagnozę środowiska i analizę jego problemów i potrzeb.

8. Zna przykłady projektów service learning.

9. Ma pogłębioną wiedzę o strukturze i funkcjach systemu edukacji formalnej i pozaformalnej – celach, podstawach prawnych, funkcjonowaniu instytucji.

10. Wie jakimi normami etycznymi należy się kierować realizując projekty service learning.

Umiejętności

1. Potrafi dokonać obserwacji i interpretacji zjawisk społecznych, analizuje ich powiązania z różnymi obszarami działalności animacyjnej i edukacji pozaformanej.

2. Potrafi samodzielnie wyszukać i krytycznie zanalizować materiały źródłowe będące podstawą tworzenia projektu service learning

4. Posiada elementarne umiejętności badawcze w zakresie analizowania przykładów badań, konstruowania i prowadzenia badań niezbędnych do realizacji projektów service learning; a także potrafi sformułować wnioski i wskazać kierunki dalszych badań.

5. Potrafi współpracować w dużym zespole, przyjmując różne role w grupie.

7. Potrafi, wykorzystując zdobytą wiedzę o podstawowych ujęciach teoretycznych, przygotować projekt opierający się na założeniach service learning, w ramach którego analizuje, interpretuje oraz projektuje strategie i prognozuje skutki planowanych działań.

8. Potrafi aktywnie angażować się w realizację projektu.

9. Działania podejmuje w sposób etyczny i zgodny z normami społecznymi.

Kompetencje

1. Ma świadomość konieczności przyjmowania różnych ról w zespole, potrafi w tym aspekcie iść na kompromis.

2. Wykazuje aktywność i zaangażowaną postawę w realizacji projektu.

3. W sytuacjach trudnych kieruje się normami etycznymi, a jego postawa jest profesjonalna.

4. Odpowiedzialnie wywiązuje się z przyjętych na siebie zadań.

Metody i kryteria oceniania:

Student jest oceniany na podstawie:

- zaangażowania w przygotowanie projektu service learning (udział w dyskusjach, wywiązywanie się z przyjętych zadań)

- liczby zadań, które realizuje w ramach projektu service learning

- przygotowanej prezentacji z wybranego tematu – z wykorzystaniem metod warsztatowych i aktywizujących grupę

- kolokwium obejmującego wiedzę teoretyczną z przedmiotu

Podstawą wystawienia oceny jest:

- zaliczenie kolokwium

- liczba zadań za które student jest odpowiedzialny w ramach projektu

- przygotowanie i przedstawienie prezentacji z wybranej literatury.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Palamer-Kabacińska
Prowadzący grup: Ewa Palamer-Kabacińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Literatura:

- Fiorin Italo, Pedagogika uczenia się przez zaangażowanie, w: Pomocnik dydaktyczny dla nauczycieli i nauczycielek oraz edukatorów i edukatorek. - Działaj lokalnie, zmieniaj globalnie, projekt Start the change, https://www.startthechange.eu/download/STC-calosc_1m.pdf

- Kompas budzącej się szkoły

http://www.budzacasieszkola.pl/wp-content/uploads/2016/03/Kompas-Budz%C4%85cej-si%C4%99-szko%C5%82y-1.pdf

- Łukasiak Paweł, Rokicka Patrycja, Zintegrowana animacja społeczna na rzecz dobra wspólnego: społeczności lokalne a społeczności wirtualne, w:

http://www.lokalnepartnerstwa.org.pl/file/fm/BIBLIOTEKA/manuale/Zintegrowana_animacja_spoleczna.pdf

- Majorczyk Marta, Service learning jako strategia uczenia–badania w ramach uczelnianych praktyk studenckich, w: Ku inkluzji społeczno-kulturowej w szkole, https://www.depot.ceon.pl/bitstream/handle/123456789/16376/inkluzja_int_2.pdf?sequence=1&isAllowed=y

- Mendel Maria, Organizacja środowiska lokalnego, w: Animacja współpracy środowiskowej (dostępne w BUW)

- Mikiewicz Piotr, Kapitał społeczny i edukacja, PWN

http://www.dsw.edu.pl/fileadmin/ULS/Nauka_i_badania/Granty/Kapital_spoleczny_i_edukacja_PL_ISlandia_.pdf

- Model środowiskowej pracy socjalnej/organizowania społeczności lokalnej, http://www.osl.org.pl/wp-content/uploads/2014/12/Model_OSL1.pdf

- Woźniak Jacek, Action learning i jego granice (pdf)

http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.desklight-a61e1576-7130-4216-8023-ec9d0888d53e/c/ZZL_HRM__2015_1_102__Wozniak_J_55-68.pdf

-Małgorzata Gajowiak, Kapitał społeczny. Przypadek Polski, (ibuk libra)

- Mularska-Kucharek, Kapitał społeczny a jakość życia. Na przykładzie zbiorowości wielkomiejskiej

- Sieci współpracy i samokształcenia, Teoria i praktyka, red. Danuta Elsner (dostępne w BUW)

- Sztompka Piotr, Kapitał społeczny, Znak, 2016, część trzecia

- Literatura wynikająca z tematu projektu

Uwagi:

Przedmiot trwa dwa semestry. W semestrze zimowym grupa przygotowuje projekt i odbywają się regularne zajęcia. W semestrze letnim grupa realizuje projekt. Projekt jest zaliczany do egzaminu modułowego.

Zajęcia w semestrze zimowym odbywają się zdalnie z wykorzystaniem platformy Kampus oraz innych narzędzi umożliwiających współprace on-line.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.