Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

MSN - Psychologia edukacyjna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2300-MSN-PE Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: MSN - Psychologia edukacyjna
Jednostka: Wydział Pedagogiczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 LUB 3.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe
uzupełniające

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Celem kursu jest przekazanie studentom podstawowej wiedzy dotyczącej: definicji uczenia się oraz implikacji pedagogicznych, w kontekście wybranych nurtów psychologicznych; poznawczych, metapoznawczych i pozapoznawczych uwarunkowań uczenia się. Studenci nabędą kompetencje niezbędne do rozpoznawania możliwości edukacyjnych uczniów wynikających z równic indywidualnych i uwarunkowań związanych z uczeniem się. Podczas kursu będą poruszane następujące treści: uczenie się w różnych nurtach psychologicznych behawioralnym, psychodynamicznym, poznawczym oraz implikacje pedagogiczne z nich wynikające; pamięć i wybrane techniki uczenia się; samoregulacja uczenia się, różnice indywidualne i ich związek z edukacją i uczeniem się; poznawcze, metapoznawcze i pozapoznawcze uwarunkowania uczenia się.

Pełny opis:

Cele:

1. Przekazanie podstawowej wiedzy dotyczącej:

zadań psychologii edukacyjnej, definicji uczenia się w kontekście wybranych nurtów psychologicznych; implikacji pedagogicznych wynikających z wybranych koncepcji psychologicznych; pamięci; samoregulacji uczenia się;

poznawczych, metapoznawczych i pozapoznawczych uwarunkowań uczenia się.

2. Pomoc studentom w nabywaniu kompetencji niezbędnych do:

rozpoznawania możliwości edukacyjnych uczniów wynikających z równic indywidualnych,

dostosowywania metod pracy pedagogicznej z uwzględnieniem wiedzy dotyczącej równych uwarunkowań uczenia się,

wspierania rozwoju własnego oraz podopiecznych poprzez wykorzystanie wiedzy z zakresu psychologii edukacyjnej.

Treści. Tematy zajęć:

1.Zadania i cele psychologii edukacyjnej. Definicje uczenia się: uczenie się konstruktywistyczna i tradycyjne; uczenie się w różnych nurtach psychologicznych: behawioralnym, psychodynamicznym, poznawczym. Efektywność wykorzystania czasu w szkole.

2.Implikacje pedagogiczne wynikające z wybranych koncepcji psychologicznych: E. Erikson, J. Piaget, L. Wygotski, J. Bruner oraz nurtów w psychologii: behawiorystycznego i poznawczego.

3.Pamięć: definicje, magazyny, typy pamięci. Techniki uczenia się wspomagające pamięć. Implikacje w zakresie zapamiętywania w odniesieniu do różnych koncepcji psychologicznych.

4.Samoregulacja uczenia się: etapy, czynniki warunkujące.

5.Różnice indywidualne i ich związek z edukacją i uczeniem się.

6.Strategie poznawcze w uczeniu się: definicje, typologia, kryteria opisujące. Strategie metapoznawcze w edukacji: metapamięć, grupy strategii metapoznawczych.

7.Pozapoznawcze uwarunkowania uczenia się: samoskuteczność, samoocena; motywacja i jej związek z uczeniem się; orientacja na cel; umiejętność wykorzystywania innych zasobów w edukacji (organizacja czasu, korzystanie ze wsparcia społecznego).

8.Osobowość nauczyciela: koncepcje rozwoju osobności nauczyciela; wypalenie zawodowe.

Literatura:

1.Filipiak E. (2012). Rozwijanie zdolności uczenia się. Z Wygotskim i Brunerem w tle. Sopot: GWP.

2.Kowalik S. (red.) (2011). Psychologia ucznia i nauczyciela. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

3.Ledzińska M., Czerniawska E. (2011). Psychologia nauczania. Ujęcie poznawcze. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

4.Mietzel G. (2009). Psychologia dla nauczycieli. Jak wykorzystać teorie psychologiczne w praktyce dydaktycznej. Gdańsk: GWP.

5.Phillips D., Soltis J. (2003). Podstawy wiedzy o nauczaniu. Gdańsk: GWP.

6.Przetacznik-Gierowska M., Włodarski Z. (2014). Psychologia wychowawcza. Tom 1-2. Warszawa: PWN.

7.Ridley D. (2005). Jak nauczyć dzieci odpowiedzialności. Gdańsk: GWP.

8.Siegel D. (2009). Rozwój umysłu. Jak stajemy się tym, kim jesteśmy. Kraków: Wyd. UJ.

9.Wood D. (2006). Jak dzieci uczą się i myślą. Społeczne konteksty rozwoju poznawczego. Kraków: Wydawnictwo UJ.

10.Wygotski L. (2005). Narzędzie i znak w rozwoju dziecka. Warszawa: PWN.

11.Zimmerman B. (2005). Poczucie własnej skuteczności ucznia. Gdańsk:GWP

Efekty uczenia się:

Efekty kształcenia.

1. Po zakończeniu wykładu student w zakresie wiedzy:

rozpoznaje i definiuje podstawy teoretyczne z zakresu psychologii edukacyjnej: zadania i cele psychologii edukacyjnej, uczenie się w różnych nurtach psychologicznych,

opisuje implikacje do uczenia się wynikające z wybranych koncepcji psychologicznych,

definiuje obszary poznawcze, metapoznawcze i pozapoznawcze związane z uczeniem się.

2. Po zakończeniu wykładu student w zakresie umiejętności:

potrafi wyjaśnić na czym polega proces uczenia się,

potrafi wykorzystać wiedzę teoretyczną z zakresu psychologii edukacyjnej do analizowania i interpretowania różnych sytuacji pedagogicznych; planowania oddziaływań edukacyjnych podczas pracy wychowawczej,

potrafi pracować z uczniami i indywidualizować pracę z nimi wykorzystując wiedzę z zakresu psychologii edukacyjnej.

3. Po zakończeniu wykładu student w zakresie kompetencji społecznych:

ma świadomość, że pedagog powinien posiadać szeroką wiedzę z zakresu psychologii edukacyjnej,

ma świadomość konieczności prowadzenia zindywidualizowanych działań pedagogicznych uwzględniających potrzebę dostosowania się do możliwości edukacyjnych podopiecznych.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie z całej tematyki wykładu. Studenci odpowiadają na pięć pytań otwartych. Kryteria oceniania zaliczenia końcowego: a) zgodność odpowiedzi z treściami z wykładu; b) uporządkowanie wypowiedzi; c) poprawność w zakresie użycia terminologii w powiązaniu z treścią z wykładu; d) poprawność językowa.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-01-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin, 100 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Grzegorz Szumski
Prowadzący grup: Grzegorz Szumski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Uwagi:

Moduł studiów nauczycielskich ulega rozwiązaniu. Z całego modułu zostaje Państwu tylko Psychologia edukacyjna za 3 ECTS.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-27
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin, 200 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Grzegorz Szumski
Prowadzący grup: Grzegorz Szumski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Uwagi:

Moduł studiów nauczycielskich ulega rozwiązaniu. Z całego modułu zostaje Państwu tylko Psychologia edukacyjna za 3 ECTS.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.