Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

MSN-Pedeutologia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2300-MSN-PED Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: MSN-Pedeutologia
Jednostka: Wydział Pedagogiczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Celem zajęć jest wprowadzenie studentów w podstawowe zagadnienia teorii pedeutologicznej oraz dostarczenie kategorii pojęciowych pozwalających na rozumienie uwarunkowań pracy i rozwoju zawodowego nauczyciela.

Pełny opis:

Celem zajęć jest wprowadzenie studentów w podstawowe zagadnienia teorii pedeutologicznej oraz dostarczenie kategorii pojęciowych pozwalających na rozumienie uwarunkowań pracy i rozwoju zawodowego nauczyciela. Założeniem kursu jest dostarczenie wiedzy o zawodzie nauczycielskim umieszczonej w szerokich kontekstach psychologicznych, społecznych i kulturowych, co umożliwia dokonywanie krytycznej analizy i oceny różnych alternatywnych opcji myślenia o nauczycielu. Z powodu niepowtarzalności sytuacji edukacyjnych i związanej z tym niemożności przewidzenia całej struktury czynności zawodowych nauczyciela ważnym zadaniem kursu staje się zachęcenie studentów do krytycznego namysłu nad praktyką edukacyjną nauczyciela oraz kształcenie potrzeby i umiejętności refleksji nad własnym działaniem pedagogicznym. Istotnym elementem realizacji przedmiotu jest też uświadomienie studentom etycznego wymiaru pracy nauczycielskiej i rozwijanie odpowiedzialności za podejmowane działania. Kurs Pedeutologii ma doprowadzić kandydata do zawodu nauczyciela nie tylko do przyswojenia odpowiedniej teorii, lecz przede wszystkim kształtować umiejętności odnoszenia wiedzy do praktyki edukacyjnej i dochodzenia do osobistych znaczeń zdobywanej teorii.

Literatura:

literatura obowiązkowa:

-Kwiatkowska H. Pedeutologia. Warszawa 2008

-Kwiatkowska H.. Tożsamość zawodowa nauczycieli. Między anomią a autonomią. Gdańsk 2005

-Kwaśnica R.. Wprowadzenie do myślenia o nauczycielu. W. Z. Kwieciński, B. Śliwerski (red) Pedagogika. Podręcznik akademicki. PWN 2003

literatura uzupełniająca:

-Day Ch.. Rozwój zawodowy nauczyciela. Uczenie się przez całe życie. Gdańsk. 2004

-Gołębniak D.B.. Zmiany edukacji nauczycieli. Wiedza -biegłość-refleksyjność. Toruń-Poznań 1998.

-Kretschmann R. Stres w zawodzie nauczyciela, GWP, Gdańsk 2003

-Kwiatkowska H. Edukacja nauczycieli. Konteksty-Kategorie-Praktyki. Warszawa 1997

-Kwiatkowska H., Lewowicki T., Dylak S. (red.) Współczesność a kształcenie nauczycieli. Warszawa 2000 – wybrane teksty

- R. Kwaśnica (red.) Pytania o nauczyciela. Wrocław 2003- wybrane teksty

-Pearson A.T. Teoria i praktyka w kształceniu nauczycieli. WSiP. Warszawa1994.

Efekty uczenia się:

Wiedza

W efekcie zajęć student:

- stosuje właściwe terminy i kluczowe pojęcia podczas wyjaśniania/opisywania pracy nauczycielskiej,

- wyjaśnia specyfikę pracy nauczycielskiej jako złożonego działania o charakterze komunikacyjnym o szczególnych wymaganiach intelektualnych, osobowościowych, etycznych i pragmatycznych,

- wskazuje główne ujęcia teoretyczne zawodu nauczycielskiego (ujęcie psychologiczne, technologiczne, humanistyczne, socjologiczne, pedagogiki krytycznej) i omawia ich związek z założeniami określonej koncepcji naukowej,

- wymienia podstawowe funkcje zawodowe nauczyciela i omawia ich ewolucję w związku z przemianami kultury i współczesnymi wymaganiami życia społecznego,

- przedstawia nowe orientacje pedagogiczne w badaniu nauczyciela i jego zawodu,

- wyjaśnia dynamikę rozwoju nauczyciela w zawodzie i charakteryzuje funkcjonowanie nauczyciela na poszczególnych etapach rozwoju (stadium przedkonwencjonalne, konwencjonalne, postkonwencjonalne) oraz rozumie znaczenie ciągłego, systematycznego kształcenia i doskonalenia zawodowego,

- przedstawia ogólne zasady przygotowania zawodowego nauczycieli związane z prawidłowościami zawodu oraz omawia wybrane koncepcje kształcenia nauczycieli,

- omawia współczesne modele profesjonalizmu nauczycielskiego (koncepcja profesjonalizmu rozszerzonego -model Holye’a, profesjonalizmu Johna Elliota, „profesjonalny artyzm” D.Fish, amerykańska koncepcja „mocnego profesjonalizmu”), z szczególnym uwzględnieniem znaczenia refleksji w pracy zawodowej nauczyciela,

- wyjaśnia funkcję regulacyjną teorii i omawia znaczenia wiedzy teoretycznej jako podstawy działania praktycznego nauczyciela oraz wyjaśnia funkcję osobistych teorii pedagogicznych nauczycieli jako łącznika teorii z praktyką,

- umie wskazać czynniki wpływające na efektywność interakcji uczeń – nauczyciel

- omawia rodzaje, funkcje i ewolucję tożsamości zawodowej nauczycieli oraz określa i ich wpływ na funkcjonowanie w zawodzie nauczyciela,

Umiejętności

W efekcie zajęć student:

- potrafi określić i powiązać wymagania profesji nauczycielskiej z określonymi kompetencjami nauczycielskimi,

- potrafi krytycznie przeanalizować różne alternatywne modele kształcenia nauczycieli i przedstawić ich uargumentowaną ocenę,

- na podstawie zdobytej wiedzy potrafi zaproponować różne edukacyjne formy wspomagania w rozwoju w zawodzie nauczyciela i oszacować ich wartość edukacyjną,

- potrafi podejmować refleksję (w toku działania i nad działaniem) nad własną praktyką edukacyjną i formułować wnioski rozwijające jego samowiedzę,

- umie rozpoznawać własne zasoby i deficyty kompetencyjne i planować swój rozwój w zawodzie,

- umie analizować i interpretować zdarzenia w klasie szkolnej i na podstawie rozpoznania (zdefiniowania) sytuacji edukacyjnej oszacować wartość proponowanych działań nauczycielskich,

- umie analizować mechanizmy prowadzące do wypalenia zawodowego i wskazać działania przeciwdziałające wypaleniu,

Kompetencje społeczne

W efekcie zajęć student

- ma świadomość znaczenia etyki w zawodzie nauczycielskim i przyjmuje odpowiedzialność za podejmowane dziania edukacyjne,

- rozwój ucznia traktuje jako wartość nadrzędną w ukierunkowaniu działań edukacyjnych,

- umie nawiązywać dialog z innymi współuczestnikami procesu edukacyjnego,

- potrafi wchodzić w relacje o charakterze otwartości i tworzyć relacje oparte na aktywnej współpracy z zespołem nauczycielskim i rodzicami,

- akceptuje i rozumie potrzebę stałego, samodzielnego uaktualniania wiedzy, doskonalenia kompetencji zawodowych i ciągłego podejmowania kształcenia i samokształcenia.

Metody i kryteria oceniania:

- kontrola obecności na zajęciach

- ocena ciągła (kontrola bieżącego przygotowywania się do zajęć oraz aktywności)

- test zaliczeniowy,

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.