Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

MSPP-Moduł Społecznych Podstaw Pedagogiki

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2300-NZ1-MSPP Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: MSPP-Moduł Społecznych Podstaw Pedagogiki
Jednostka: Wydział Pedagogiczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Efekty uczenia się:

Wiedza

1. Ma podstawową wiedzę w zakresie teorii rozwoju człowieka, socjologii wychowania i prawa, pozwalającą na wyjaśnianie zachowań jednostki, funkcjonowania różnorodnych grup społecznych i struktur instytucjonalnych, zna podstawowe pojęcia z zakresu tych nauk i najważniejsze teorie, zna podstawowe metody badań psychologicznych i socjologicznych wykorzystywane w budowaniu tych teorii.

2. Ma dobrze uporządkowaną wiedzę o funkcjonowaniu różnorodnych grup i instytucji społecznych związanych z procesami edukacyjnymi .

3. Ma podstawową wiedzę z zakresu nauk społecznych pozwalającą opisywać i wyjaśniać kluczowe dla procesów edukacyjnych zjawiska, takie jak: kształtowanie się postaw, nabywanie umiejętności, procesy grupowe, procesy międzygrupowe, kształtowanie się struktury społecznej (typy ładu społecznego, stratyfikacja, władza), nowe media w komunikacji, globalizacja.

4. Zna podstawowe pojęcia nauk społecznych pozwalające wielostronnie wartościować procesy edukacyjne, takie jak spójność społeczna, nierówności społeczne, kapitał społeczny i kapitał ludzki

5. Ma podstawową wiedzę o sytuacji dziecka i nastolatka oraz rodziców w różnych gałęziach prawa: cywilnego, rodzinnego i opiekuńczego, oświatowego, karnego

6. Zna społeczne efekty edukacji, rozumie uwarunkowania systemu alokacji jednostek w strukturze społecznej.

7. Ma uporządkowaną wiedzę o polityce i organizacji oświaty oraz procesach reformowania oświaty, funkcjach i zadaniach szkoły jako środowiska socjalizacyjnego, zna społeczne i prawne zasady współpracy szkoły z rodziną.

8. Zna uwarunkowania psychologiczne i socjologiczne sukcesu edukacyjnego, wie jakie są przyczyny i konsekwencje społecznych nierówności, ze szczególnym uwzględnieniem nierówności edukacyjnych, zna prawne zasady pomocy pedagogiczno-psychologicznej w szkołach i placówkach.

9. Ma podstawową wiedzę o procesie globalizacji i jej wpływie na zmiany w dziedzinie edukacji i prawa, zna rolę mediów elektronicznych w socjalizacji dzieci i młodzieży.

Umiejętności

1. Potrafi wykorzystywać wiedzę teoretyczną z zakresu teorii rozwoju, socjologii wychowania i prawa w celu analizowania motywów jednostek, funkcjonowania grup społecznych i struktur systemowych,

2. Potrafi wykorzystywać wiedzę z zakresu nauk społecznych w celu projektowania działań edukacyjnych (w tym wychowawczych) i oceny ich skuteczności.

3. Potrafi zastosować podstawowe metody badawcze nauk wybranych społecznych w celu diagnozy zjawisk społecznych związanych z wychowaniem i edukacją.

4. Potrafi zidentyfikować i wyjaśnić problemy współczesnego wychowania i edukacji, znaleźć nieprawidłowości oraz przejawy nierówności w rodzinie i instytucjach edukacyjnych, ocenić warunki, w jakich toczą się procesy socjalizacji i edukacji, wskazać rozwiązania korekcyjne, potrafi wykorzystać adekwatne akty prawne do oceny funkcjonowania środowisk socjalizacyjnych.

5. Potrafi ocenić społeczne i psychologiczne skutki reform edukacji.

6. Potrafi wskazać i zastosować adekwatne przepisy prawa do rozwiązywania problemów z zakresu socjalizacji i edukacji, potrafi wykorzystać adekwatne akty prawne do oceny funkcjonowania środowisk socjalizacyjnych i edukacyjnych

7. potrafi wskazać zagrożenia i szanse globalizacji społecznej i kulturalnej, analizuje wpływ globalizacji na procesy socjalizacji, postawy ludzkie, cele edukacji.

Kompetencje społeczne

1. Rozumie konieczność uzupełniania i pogłębiania wiedzy z zakresu nauk społecznych dla rozwoju kompetencji zawodowych.

2. Rozumie potrzebę znajomości prawa z dziedziny edukacji i podejmuje aktywność samokształceniową w tym zakresie.

3. Potrafi komunikować się i współpracować z innymi, podejmować różne role w procesie przygotowywania się do przyszłego zawodu.

4. Wie, że dzisiaj rozumienie świata społecznego i wykonywanie pracy zawodowej wymaga uczenia się przez całe życie.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.