Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

MSPP-Moduł Społecznych Podstaw Pedagogiki

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2300-NZ1-MSPP-A Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: MSPP-Moduł Społecznych Podstaw Pedagogiki
Jednostka: Wydział Pedagogiczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 15.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

W ramach modułu student poznaje podstawowe teorie społeczne oraz sposoby diagnozowania zjawisk i zachowań społecznych. W ramach modułu student realizuje następujące przedmioty: Socjologia wychowania; Teoretyczne podstawy wychowania; Zbierania i analizowanie danych jakościowych w badaniach społecznych, Zbieranie i analiza danych ilościowych.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Najważniejsze cele kształcenia w MSPP to:

- zrozumienie, czym jest metoda naukowa i jakie ma znaczenie w refleksji i praktyce pedagogicznej,

- opanowanie umiejętności wykorzystania współczesnej wiedzy z zakresu psychologii rozwojowej, społecznej i socjologii w analizowaniu, projektowaniu i ewaluacji działań pedagogicznych.

Pełny opis:

Problematyka szczegółowa w zakresie metodologii badań społecznych:

- podstawowe paradygmaty w naukach społecznych,

- badania podstawowe i stosowane, rodzaje badań stosowanych,

- struktura postępowania naukowego, znaczenie pytań i hipotez badawczych,

- orientacja ilościowa i jakościowa w badaniach społecznych,

- problem przyczynowości,

- problem reprezentatywności próby i generalizacji wyników z próby na populację, metody doboru próby/przypadków do badań,

- podstawowe schematy badawcze,

- najważniejsze metody zbierania danych wykorzystywanych w badaniach ilościowych i jakościowych, pojęcie triangulacji,

- modele analizy danych, praca z programami komputerowymi wspomagającymi analizę danych ilościowych (SPSS) i jakościowych (f4, Atlas.ti, MAXQDA),

- pisanie raportu z badań,

- problemy etyczne związane z prowadzeniem badań.

Problematyka szczegółowa w zakresie teoretycznych podstaw wychowania:

- biologiczne mechanizmy rozwoju, pojęcie odziedziczalności, wyniki badań genetyki zachowania nad odziedziczalnością cech osobowości i zdolności, podstawowe agendy socjalizacyjne i ich wpływ na kształtowanie się cech behawioralnych,

- behawiorystyczna teoria rozwoju człowieka, behawioralna aksjologia i teleologia wychowania, skąd się biorą nieprzystosowawcze nawyki, prawa uczenia się a metody wychowania, ekonomia żetonowa, spór o karę, krytyka behawioryzmu,

- humanistyczna teoria rozwoju człowieka: teoria C. Rogersa i A. Maslowa, humanistyczna aksjologia i teleologia wychowania, wychowanie do wysokiej samooceny, koncepcja wychowania bez porażek, krytyka podejścia humanistycznego,

- poznawcza teoria rozwoju człowieka, podejście poznawcze a metody wychowania, pojęcie struktur poznawczych i reprezentacji, samokontrola, autonomia umysłowa i moralna, znaczenie twórczości,

- psychologia społeczna a wychowanie, mechanizmy grupowe, relacje międzygrupowe, uprzedzenia i konflikty.

Problematyka szczegółowa w zakresie socjologii wychowania:

- ustalenia definicyjne, zakres dyscypliny, związki socjologii edukacji z pedagogiką,

- polityka edukacji, system edukacyjny, szkoła a system społeczny - wybrane teorie i nurty socjologiczne: funkcjonalizm, interakcjonizm, neomarksizm, liberalizm i nurty neoliberalne, interrpretatywizm, konstrukcjonizm,

- szkoła jako organizacja, kultura szkoły,

- reformy systemu edukacji w Europie i w Polsce – ostatnie dekady, kierunek reform, pozytywne i negatywne konsekwencje reformy edukacji w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem reformy ustroju szkolnego i egzaminowania,

- uwarunkowania sukcesu edukacyjnego, strategie selekcji społecznej i szkolnej, nierówności edukacyjne,

- uwarunkowania socjalizacji rodzinnej i szkolnej,

- globalizacja i masmedia a edukacja młodzieży, wartości i styl życia młodzieży,

- rola zawodowa nauczyciela, kompetencje nauczycieli, status nauczyciela, satysfakcja zawodowa, awans zawodowy,

- uczniowie w szkole, prawa uczniów, relacje nauczyciel-uczeń, problemy społeczne: uzależnienia i agresja wśród młodzieży.

Literatura:

Pinker S. (2005). Tabula rasa. Spór o naturę ludzką. Gdańsk: GWP.

Nisbett R. E. (2010). Inteligencja. Sposoby oddziaływania na IQ. Sopot: Smak Słowa.

Eysenck H. (2002) Zmierzch i upadek imperium Freuda. Kraków: WiR Partner.

Sztompka P. (2002). Socjologia. Kraków: Wyd. Znak.

Domański H. (red.) (2008). Zmiany stratyfikacji społecznej w Polsce. Warszawa Wyd. IFiS PAN .

Giddens A. (2008). Socjologia. Warszawa: PWN

Babbie E. (2008). Podstawy badań społecznych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Efekty uczenia się:

Wiedza

1. Ma podstawową wiedzę w zakresie teorii rozwoju człowieka oraz socjologii wychowania, pozwalającą na wyjaśnianie zachowań jednostki, funkcjonowania różnorodnych grup społecznych i struktur instytucjonalnych, zna podstawowe pojęcia z zakresu tych nauk i najważniejsze teorie, zna podstawowe metody badań psychologicznych i socjologicznych wykorzystywane w budowaniu tych teorii.

2. Ma dobrze uporządkowaną wiedzę o funkcjonowaniu różnorodnych grup i instytucji społecznych związanych z procesami edukacyjnymi .

3. Ma podstawową wiedzę z zakresu nauk społecznych pozwalającą opisywać i wyjaśniać kluczowe dla procesów edukacyjnych zjawiska, takie jak: kształtowanie się postaw, nabywanie umiejętności, procesy grupowe, procesy międzygrupowe, kształtowanie się struktury społecznej (typy ładu społecznego, stratyfikacja, władza), nowe media w komunikacji, globalizacja.

4. Zna podstawowe pojęcia nauk społecznych pozwalające wielostronnie wartościować procesy edukacyjne, takie jak spójność społeczna, nierówności społeczne, kapitał społeczny i kapitał ludzki

5. Ma podstawową wiedzę o sytuacji dziecka i nastolatka oraz rodziców w różnych gałęziach prawa: cywilnego, rodzinnego i opiekuńczego, oświatowego, karnego

6. Zna społeczne efekty edukacji, rozumie uwarunkowania systemu alokacji jednostek w strukturze społecznej.

7. Ma uporządkowaną wiedzę o polityce i organizacji oświaty oraz procesach reformowania oświaty, funkcjach i zadaniach szkoły jako środowiska socjalizacyjnego, zna społeczne i prawne zasady współpracy szkoły z rodziną.

8. Zna uwarunkowania psychologiczne i socjologiczne sukcesu edukacyjnego, wie jakie są przyczyny i konsekwencje społecznych nierówności, ze szczególnym uwzględnieniem nierówności edukacyjnych, zna prawne zasady pomocy pedagogiczno-psychologicznej w szkołach i placówkach.

9. Ma podstawową wiedzę o procesie globalizacji i jej wpływie na zmiany w dziedzinie edukacji i prawa, zna rolę mediów elektronicznych w socjalizacji dzieci i młodzieży.

Umiejętności

1. Potrafi wykorzystywać wiedzę teoretyczną z zakresu teorii rozwoju, socjologii wychowania i prawa w celu analizowania motywów jednostek, funkcjonowania grup społecznych i struktur systemowych,

2. Potrafi wykorzystywać wiedzę z zakresu nauk społecznych w celu projektowania działań edukacyjnych (w tym wychowawczych) i oceny ich skuteczności.

3. Potrafi zastosować podstawowe metody badawcze nauk wybranych społecznych w celu diagnozy zjawisk społecznych związanych z wychowaniem i edukacją.

4. Potrafi zidentyfikować i wyjaśnić problemy współczesnego wychowania i edukacji, znaleźć nieprawidłowości oraz przejawy nierówności w rodzinie i instytucjach edukacyjnych, ocenić warunki, w jakich toczą się procesy socjalizacji i edukacji, wskazać rozwiązania korekcyjne, potrafi wykorzystać adekwatne akty prawne do oceny funkcjonowania środowisk socjalizacyjnych.

5. Potrafi ocenić społeczne i psychologiczne skutki reform edukacji.

6. Potrafi wskazać i zastosować adekwatne przepisy prawa do rozwiązywania problemów z zakresu socjalizacji i edukacji, potrafi wykorzystać adekwatne akty prawne do oceny funkcjonowania środowisk socjalizacyjnych i edukacyjnych

7. potrafi wskazać zagrożenia i szanse globalizacji społecznej i kulturalnej, analizuje wpływ globalizacji na procesy socjalizacji, postawy ludzkie, cele edukacji.

Kompetencje społeczne

1. Rozumie konieczność uzupełniania i pogłębiania wiedzy z zakresu nauk społecznych dla rozwoju kompetencji zawodowych.

2. Rozumie potrzebę znajomości prawa z dziedziny edukacji i podejmuje aktywność samokształceniową w tym zakresie.

3. Potrafi komunikować się i współpracować z innymi, podejmować różne role w procesie przygotowywania się do przyszłego zawodu.

4. Wie, że dzisiaj rozumienie świata społecznego i wykonywanie pracy zawodowej wymaga uczenia się przez całe życie.

Metody i kryteria oceniania:

Ocena egzaminacyjna z MSPP jest wystawiana na podstawie ocen z elementów składowych. Jeżeli wszystkie elementy składowe są zaliczone, to ocena egzaminacyjna jest średnią z ocen cząstkowych. W wypadku zaliczenia elementu składowego w drugim terminie do średniej, na podstawie której wystawia się ocenę egzaminacyjną, wlicza się średnia z I i II podejścia

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-01-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Egzamin więcej informacji
Koordynatorzy: Monika Jakubowska-Mirek
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (w trakcie)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-27
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Egzamin więcej informacji
Koordynatorzy: Monika Jakubowska-Mirek
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.