Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

MD-Metodyka działalności pedagogicznej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2300-NZ2-MD-MDP Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: MD-Metodyka działalności pedagogicznej
Jednostka: Wydział Pedagogiczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Celem zajęć będzie uświadomienie studentom, że zawód pedagoga pozwala na twórczą asymilację i stawarza możliwość realizacji własnej koncepcji roli zawodowej odpowiedniej do osobowości i posiadanej wiedzy.


Skrócony opis:

Zajęcia mają na celu przygotowanie merytoryczne, metodyczne oraz interpersonalne studentów do pełnienia zawodu między innymi pedagoga szkolnego. W programie przedmiotu omówiona zostanie charakterystyka zawodu pedagoga oraz zagadnienia dotyczące profilaktyki, diagnozy i terapii niektórych problemów edukacyjno-wychowawczych uczniów na różnych etapach rozwoju.

Pełny opis:

Celem zajęć będzie nabycie i rozwój umiejętności, od których zależy możliwość realizacji zadań pedagoga w warunkach rzeczywistej interakcji społecznej, m.in. adekwatnej do poziomu rozwoju uczniów komunikacji, wspomagania rozwoju poznawczego, kształtowania motywacji do uczenia się, umiejętności dostrzeżenia problemów wychowawczych, kształtowania kompetencji społecznych ucznia, wstępnego zdiagnozowania sytuacji wymagających interwencji specjalisty (np. psychologa czy logopedy), prowadzenia zajęć wychowawczych, nawiązywania kontaktów oraz współpracy z uczniami, rodzicami, nauczycielami oraz pracownikami poradni psychologiczno-pedagogicznych i specjalistycznych.

Zostanie omówiona rola zawodowa pedagoga placówki oświatowej oraz scharakteryzowane zostaną trudności w uczeniu się, względem których profilaktyka, diagnoza i terapia pedagogiczna nie wymagają kompetencji specjalistycznych. Poruszone zostaną następujące tematy:

• charakterystyka zawodu, warunki zatrudnienia, wymagane kwalifikacje, dokumentacja pedagoga placówki oświatowej;

• trudności w uczeniu się - aspekt sprawnościowy (zapamiętywanie, przetwarzanie i selekcjonowanie informacji, kierowanie uwagą oraz wyznaczanie celu, planowanie i monitorowanie procesu uczenia się);

• trudności w uczeniu się - aspekt motywacyjny i podmiotowy (motywacja w uczeniu się, stres i niepowodzenia edukacyjne, strategie uczenia się);

• trudności w uczeniu się - aspekt regulacyjny (wyznaczenie celu, planowanie i kontrola procesu uczenia się).

W ramach zajęć omówiona zostanie specyfika pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

Literatura:

• E. Czerniawska, M. Ledzińska, Jak się uczyć?, Wydawnictwo Park Sp. z o.o., Bielsko-Biała 2007.

• Dudak, K. Klimkowska i A. Różański (red. nauk.), Przygotowanie zawodowe młodych pedagogów, Impuls 2012

• G. Gajewska, A. Doliński, Teoretyczno-metodyczne aspekty warsztatu pedagoga. Scenariusze zajęć wychowawczych, T1-T12, Gaja, 2007-2011

• K. Kruszewski, Sztuka nauczania - czynności nauczyciela - tom 1, PWN 2004

• M. Ledzińska, E. Czerniawska, Psychologia nauczania - ujęcie poznawcze, PWN, Warszawa 2011

• E. M. Minczakiewicz, Jak krok po kroku wprowadzać dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych w świat zabawy i nauki, Impuls 2009

• E. Nęcka, J. Orzechowski, B.Szymura, Psychologia Poznawcza, PWN i Wydawnictwo SWPS, 2006

• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach

Efekty uczenia się:

Wiedza:

• student przedstawi charakterystykę zawodu pedagoga szkolnego;

• student omówi uwarunkowania trudności w uczeniu się z uwzględnieniem aktywności poznawczej, emocjonalnej, wolicjonalnej oraz regulacyjnej;

• student wymienia techniki umożliwiające skuteczne kierowanie uwagą, kształtowanie motywacji, efektywne zapamiętywanie i notowanie informacji oraz sprawną organizację pracy samokształceniowej.

Umiejętności:

• student trafnie dopasowuje strategię pracy pedagogicznej do

• student identyfikuje przyczyny niepowodzeń szkolnych oraz podejmuje odpowiednie działania zaradcze;

• student skonstruuje narzędzie diagnostyczne;

• student skonstruuje scenariusz zajęć wychowawczych na wybrany temat.

Postawy:

• student zrozumie zasadność budowania swojego warsztatu pracy pedagogicznej;

• student podejmuje działania świadczące o zrozumieniu konieczności samokształcenia i rozwoju osobistego;

• student trafnie oceni rolę pedagoga szkolnego w placówce oświatowej.

Metody i kryteria oceniania:

Metody i kryteria oceniania: frekwencja: maksymalnie dwie nieobecności; przygotowanie scenariusza zajęć wychowawczych; opracowanie narzędzia diagnostycznego (np. testu socjolometrycznego); przygotowanie analizy przypadku.

Praktyki zawodowe:

30 godzin praktyk pedagogicznych

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-16 - 2019-06-08
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dobromir Dziewulak
Prowadzący grup: Anna Sobolewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2020-02-17 - 2020-06-10
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dobromir Dziewulak
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.