Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

MD-Kompetencje edukacyjne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2300-NZ2-MD-PO-KD Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: MD-Kompetencje edukacyjne
Jednostka: Wydział Pedagogiczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Dla pedagoga podstawową kompetencją jest umiejętność zastosowania wiedzy dydaktycznej do planowania, organizowania przebiegu różnych typów procesu kształcenia oraz umiejętność oceny uzyskiwanych wyników i samorozwój w zawodzie. Dlatego głównym założeniem programu jest przekazanie i utrwalenie wiedzy dydaktycznej umożliwiającej zrozumienie podstaw nauki o nauczaniu i uczeniu się oraz poznanie narzędzi dydaktycznych.

Skrócony opis:

Program z założenia obejmuje pełny zakres tematyczny współczesnej dydaktyki ogólnej wraz z niezbędną wiedzą z psychologii i socjologii będącą podstawą do formowania metodyki pracy pedagoga. Punktem odniesienia będą prawidłowości przebiegu procesu uczenia się, style pracy nauczyciela i style uczenia się uczniów oraz diagnoza różnych sytuacji społecznych.

Pełny opis:

1. Proces kształcenia:• uwarunkowania i relacje między oddziaływaniem zewnętrznym (nauczyciel), a wewnętrznym procesem uczenia się (uczeń), • interakcje w procesie kształcenia – komunikacyjny aspekt tego procesu,• prawidłowości przebiegu procesu uczenia się w świetle dotychczasowych badań. • wymiary stylów uczenia się i nauczania; strategie poznawcze.2. Projektowanie kształcenia. Zasady planowania zajęć dydaktycznych.2.1. Efekty kształcenia. Taksonomia i operacjonalizacja celów. Formułowanie celów dydaktycznych wg rodzajów uczenia się.2.2. Procedura analizy zadania dydaktycznego wg kategorii wyniku uczenia się (umiejętność intelektualna, strategia poznawcza, informacja werbalna, umiejętność motoryczna, postawa).2.3. Projektowanie sekwencji dydaktycznych. Program, jednostki programowe, zasady doboru materiału nauczania.2.5 Typologia metod kształcenia:metody wspierające zdobywanie i przetwarzania informacjimetody wspierające relacje interpersonalnemetody wspierające samokształcenie konstruowanie i zastosowanie metod nauczania. 3. Pomiar dydaktyczny jako element systemowego planowania kształcenia ukierunkowanego na osiąganie celów dydaktycznych; konstruowanie narzędzi pomiaru i skali wyników; normowanie wymagań.

Literatura:

Literatura obowiązkowa:Wybrane fragmenty podręczników:1. J. Calhann, Hopkins, Przykłady modeli uczenia się i nauczania, WSiP,Warszawa 1999.2. R. Gagne, L. Briggs, W. Wager, Zasady projektowania dydaktycznego, WSiP, Warszawa 19923. K. Kruszewski (red.), Sztuka nauczania, PWN, Warszawa 20054. W. Okoń, Wprowadzenie do dydaktyki ogólnej, PWN, WarszawaLiteratura uzupełniająca 1. H. Hamer, Rozwój umiejętności społecznych, VEDA, Warszawa 1999.2. M. Kostyra, A. Rosiak, Zajęcia dydaktyczne. Jak je prowadzić?, GWP, Gdańsk3. D. C. Phillips, J.F. Podstawy wiedzy o nauczaniu, GWP, Gdańsk 2003.4. B. Śliwerski, Myśleć jak pedagog, GWP, Sopot 2010.5. S. Mieszalski, Związek uczenia się z nauczaniem z perspektywy konstruktywizmu, „Ruch Pedagogiczny” 2000 nr 3-4.6. R. Fisher, Uczymy jak myśleć, WSiP, Warszawa

Efekty uczenia się:

WIEDZA• Opisuje strukturę dydaktyki i etapy projektowania edukacyjnego• Przedstawia taksonomię celów kształcenia i wyjaśnia, na czym polega operacjonalizacja celów kształcenia• Wyjaśnia uwarunkowania przebiegu procesu kształcenia• Wymienia wady i zalety wybranych metod nauczania• Wymienia zasady efektywnej komunikacji i dostrzega związek między sprawną komunikacją a efektami kształcenia• Wyjaśnia zasady pomiaru dydaktycznegoUMIEJĘTNOŚCI• Operacjonalizuje cele kształcenia• Dostosowuje wybór procesu dydaktycznego do celów i treści kształcenia• Opracuje plan czynności nauczyciela zmierzający do osiągnięcia założonych celów• Dokonuje wyboru metod, form i środków dydaktycznych zgodnego z celami dydaktycznymi• Konstruuje adekwatną do założeń metodę/metody• Opracuje narzędzia pomiaru dydaktycznego• Diagnozuje style uczenia się POSTAWY• Dokonuje krytycznej analizy przebiegu procesu kształcenia (refleksja dydaktyczna);• Ocenia sytuacje dydaktyczne w celu doskonalenia własnego warsztatu nauczycielskiego.

Metody i kryteria oceniania:

1. Obecność i aktywny udział w zajęciach

2. Kolokwium

3. Prezentacja

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.