Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

MS1-Moduł specjalnościowy: Polityka oświatowa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2300-NZ2-MS1-PO Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: MS1-Moduł specjalnościowy: Polityka oświatowa
Jednostka: Wydział Pedagogiczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Zestaw przedmiotów w ramach Modułu specjalnościowego – Polityka oświatowa zapewni rozwój kompetencji menadżerskich studentów poprzez poznanie i utrwalenie podstawowej wiedzy umożliwiającej zrozumienie ogólnych założeń i mechanizmów polityki oświatowej realizowanej w wybranych państwach Europy i świata, a także przez najważniejsze międzynarodowe instytucje specjalizujące się w tej dziedzinie. Kompetencje menadżerskie zostaną uzupełnione o nabycie i rozwój umiejętności twórczego rozwiązywania problemów, które posłużą do opanowania umiejętności konstruowania projektów edukacyjnych. Ważnym uzupełnieniem kompetencji jest przygotowanie do wystąpień publicznych, które w praktyce zostanie zrealizowane podczas prezentacji zaprojektowanych projektów edukacyjnych.

Pełny opis:

1. Umiejętność rozumienia i wykorzystania wiedzy oraz mechanizmów odpowiedzialnych za prawidłową realizację polityki oświatowej w kontekście jej uwarunkowań i zasad.

2. Analiza współczesnych kierunków polskiej polityki oświatowej na przykładzie wybranych państw świata.

3. Globalny wymiar polityki oświatowej realizowany przez międzynarodowe instytucje oświatowe i ich wpływ na politykę oświatową wybranych państw Europy, Ameryki i Azji.

4. Wybrane współczesne teorie twórczości i twórczego rozwiązywania problemów.

5. Umiejętność twórczego rozwiązywania problemów w przygotowaniu projektu edukacyjnego.

6. Diagnozowanie potrzeb edukacyjnych.

7. Przygotowanie mapy wiedzy i umiejętności związanych z projektowanymi kwalifikacjami.

8. Zasady wystąpień publicznych jako narzędzie menadżera oświaty w prezentacji projektu edukacyjnego.

Literatura:

Realizowana w ramach przedmiotów.

Efekty uczenia się:

Efekty kształcenia w zakresie wiedzy:

a) opisuje źródła i mechanizmy polityki oświatowej w polityce państwa;

b) wyjaśnia problematykę diagnozowania potrzeb i celów oświatowych;

c) zna znaczenie socjologicznych i psychologicznych aspektów zarządzania i przywództwa oraz zna zasady zarządzania zasobami ludzkimi;

d) wyjaśnia podstawowe pojęcia z zakresu teorii rozwiązywania problemów oraz twórczego myślenia.

Efekty kształcenia w zakresie umiejętności:

a) stosuje warsztat polityka oświatowego analizując mechanizmy zarządzania systemami i projektami oświatowymi;

b) posiada umiejętność tworzenia oryginalnych projektów edukacyjnych, prognozuje ich przebieg i skutki oraz potrafi zarządzić zmianą.

c) potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę do analizy i interpretacji zjawisk z obszaru zarządzania oświatą;

d) poprawnie diagnozuje przyczyny powstania problemu, precyzyjnie go identyfikuje i rozwiązuje;

Efekty kształcenia w zakresie postaw (kompetencji społecznych):

a) dokonuje krytycznej analizy uwarunkowań historycznych, ekonomicznych, demograficznych i społecznych dla potrzeb opracowania projektu edukacyjnego;

b) ocenia kierunki reform oświatowych w skali globalnej w kontekście realizacji zadań własnych menadżera oświaty;

c) wykazuje chęć samorozwoju w obszarze myślenia dywergencyjnego.

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny na ocenę. Z dwóch tematów należy wybrać jeden. Forma egzaminu mini-esej. Wszystkie tematy mają charakter problemowy łączący w sobie zagadnienia polityki oświatowej, kompetencje menadżerskie i umiejętność twórczego rozwiązania problemu. Sprawdzają efekty kształcenia dotyczące zakresu wiedzy, umiejętności wykorzystania przyswojonej wiedzy i stopień opanowania kompetencji społecznych.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.