Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Pedagogika III etapu edukacyjnego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2300-ZNP/G-PIII
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Pedagogika III etapu edukacyjnego
Jednostka: Wydział Pedagogiczny
Grupy: Pedagogika, przedmioty dające uprawnienia pedagogiczne
Przedmioty bloku pedagogicznego Wydziału Geografii
Przedmioty bloku pedagogicznego Wydziału Geografii, studia magisterskie
Przedmioty dające uprawnienia pedagogiczne
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

uprawnienia pedagogiczne

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Celem jest wprowadzenie studenta w podstawowe zagadnienia teorii edukacji (problemy współczesnego wychowania, nowoczesnej dydaktyki) w odniesieniu do III etapu edukacyjnego;

Pełny opis:

1. Zmiany biologiczne (okres dojrzewania) i ich wpływ na edukację.

2. Komunikacja i jej skuteczność w kontaktach z uczniami i rodzicami.

3. Kultura masowa – wspiera i przeszkadza.

4. Przemoc w szkole.

5. Dlaczego szkoła nudzi?

6. (Nie)konwencjonalne metody pracy nauczyciela.

7. Nauczyciel – zawód czy misja?

Literatura:

Literatura w wyborze:

H. Retter, Komunikacja codzienna w pedagogice

Z. Kwieciński, B. Śliwerski, Pedagogika, t 1,2

M. Żylińska, Neurodydaktyka. Nauczanie i uczenie się przyjazne mózgowi,

H. Moroz, Rozwój zawodowy nauczyciela

A. Jaczewski, Biologiczne i medyczne podstawy rozwoju i wychowania, t. 1; R. 2, Znaczenie etologii dla pedagogiki; t II, R. 2, p. Okres dojrzewania;

Efekty uczenia się:

Wiedza i umiejętności

- zna i rozumie podstawowe pojęcia teorii wychowania, nauczania i uczenia się w odniesieniu do III etapu edukacyjnego.

- zna podstawowe prawidłowości związane z wiekiem uczniów.

- umie zdiagnozować sytuację edukacyjną i dobrać sposoby adekwatnego działania.

Postawy:

- potrafi zdefiniować sytuację pedagogiczną, zdiagnozować problem i znaleźć sposoby rozwiązania w odniesieniu do III etapu edukacyjnego.

- rozumie etyczny wymiar pracy nauczyciela i umie dokonać etycznej autorefleksji.

- rozumie i uwzględnia w działaniu potrzeby innych.

Metody i kryteria oceniania:

Obecności na zajęciach (możliwe dwie nieobecności),

aktywność na zajęciach,

zaliczenia sprawdzianu pisemnego.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-2 (2024-02-19)