Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Dydaktyka ogólna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2300-ZNP-PD-POL Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Dydaktyka ogólna
Jednostka: Wydział Pedagogiczny
Grupy: Przedmioty I roku specjalizacji "nauczycielskiej" (II rok studiów) - filologia polska, stacjonarne
Przedmioty dające uprawnienia pedagogiczne
Przedmioty I roku specjalizacji glottodydaktycznej (II rok studiów) - filologia polska, stcjonarne
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

uprawnienia pedagogiczne

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Program obejmuje podstawowy zakres tematyczny zagadnień z zakresu dydaktyki będący podstawą do rozumienia roli nauczyciela we współczesnym świecie, a także umożliwiający refleksję nad formowaniem metodyki pracy nauczycielskiej poprzez poznanie uniwersalnych prawidłowości i uwarunkowań przebiegu procesu nauczania‐uczenia się.

Celem wykładu jest omówienie podstawowych zagadnień z zakresu dydaktyki: pojęcie i przedmiot dydaktyki, proces kształcenia i jego składniki, współczesne problemy i kierunki kształcenia.

Pełny opis:

Na wykładzie omówione zostaną następujące zagadnienia:

1. Podstawowe pojęcia.

2. Współczesny proces kształcenia w kontekście przemian cywilizacyjnych.

3. Nowożytne systemy kształcenia.

4. Kształcenie w szkołach alternatywnych.

5. Cele kształcenia i wychowania.

6. Zasady nauczania.

7. Kryteria doboru metod nauczania.

8. Uczeń w procesie kształcenia.

9. Nauczyciel w procesie kształcenia.

10. Szkoła w procesie kształcenia.

Literatura:

Wybrane fragmenty podręczników:

1. R.Arends, Uczymy się nauczać, WSiP, Warszawa wszystkie wydania

2. J. Calhann, Hopkins, Przykłady modeli uczenia się i nauczania,

3. WSiP,Warszawa 1999.

4. R. Gagne, L. Briggs, W. Wager, Zasady projektowania dydaktycznego,

5. WSiP, Warszawa 1992

6. K. Kruszewski (red.), Sztuka nauczania, PWN, Warszawa 2005

7. Z. Kwieciński Z., B. Śliwerski: Pedagogika t.1 i 2, PWN Warszawa 2003

8. W. Okoń, Wprowadzenie do dydaktyki ogólnej, PWN, Warszawa

9. M. Tokarz, Argumentacja, perswazja, manipulacja, Gdańsk, GWP, 2010.

Literatura uzupełniająca:

1. Ch. Day, Rozwój zawodowy nauczyciela, GWP, Gdańsk 2004.

2. D. Dziewulak, Nauczyciel akademicki – rzemieślnik czy artysta? Publikacja pokonferencyjna: „Jak uczyć skutecznie?”; Uniwersytet Warszawski 2013 r.

3. D. Dziewulak, Szkolnictwo wyższe w świetle raportów edukacyjnych, eksperckie wydawnictwo Biura Analiz Sejmowych STUDIA BAS nr 3(35)2013. http://orka.sejm.gov.pl/wydbas.nsf/0/FCAB8BF67114E4EBC1257BDC0029DCE5/%24File/Strony%20odStudia_BAS_35i-8.pdf.

4. Dziewulak D.: Jak wykształcić dobrego nauczyciela? (wywiad dla edunews.pl) http://www.edunews.pl/badania-i-debaty/wywiady/1302-tego-kandydata-przyjmiemy-tego-odprawimy-z-kwitkiem.

5. Dziewulak D.: Jak być skutecznym nauczycielem nauczycieli, Tygodnik opinii Wszystko Co Najważniejsze, Instytut Nowych Mediów, Warszawa 2016.

6. https://wszystkoconajwazniejsze.pl/dobromir-dziewulak-jak-byc-skutecznym-nauczycielem-nauczycieli/

7. Dziewulak D.: Czy dydaktyka uniwersytecka zostanie wreszcie zauważona i doceniona? (artykuł)

8. https://wszystkoconajwazniejsze.pl/dobromir-dziewulak-dydaktyka-uniwersytecka/

9. Dziewulak D.: Uniwersytet nie umarł, uniwersytet udaje. (polemika)

https://wszystkoconajwazniejsze.pl/dobromir-dziewulak-uniwersytet-nie-umarl-uniwersytet-udaje/

10. G. Fenstermacher, J. Soltis, Style nauczania,WSiP, Warszawa

11. E. Goźlińska, Jak skonstruować grę dydaktyczną?, WSiP, Warszawa 2004.

12. H. Hamer, Rozwój umiejętności społecznych, VEDA, Warszawa 1999.

13. M. Kostyra, A. Rosiak, Zajęcia dydaktyczne. Jak je prowadzić?, GWP, Gdańsk

14. D. C. Phillips, J.F. Podstawy wiedzy o nauczaniu, GWP, Gdańsk 2003.

15. B. Śliwerski, Myśleć jak pedagog, GWP, Sopot 2010.

16. S. Mieszalski, Związek uczenia się z nauczaniem z perspektywy konstruktywizmu, „Ruch Pedagogiczny” 2000 nr 3‐4.

17. R. Fisher, Uczymy jak myśleć, WSiP, Warszawa 1999.

Efekty uczenia się:

Efekty kształcenia w zakresie wiedzy:

a) opisuje strukturę dydaktyki i etapy projektowania edukacyjnego.

b) przedstawia taksonomię celów kształcenia i wyjaśnia, na czym polega operacjonalizacja celów kształcenia.

c) wyjaśnia uwarunkowania przebiegu procesu kształcenia.

d) wymienia wady i zalety wybranych metod nauczania.

e) wymienia zasady efektywnej komunikacji i dostrzega związek między sprawną komunikacją a efektami kształcenia.

Efekty kształcenia w zakresie umiejętności:

a) operacjonalizuje cele kształcenia.

b) dostosowuje wybór procesu dydaktycznego do celów i treści kształcenia.

c) dokonuje wyboru metod, form i środków dydaktycznych zgodnego z celami dydaktycznymi.

Efekty kształcenia w zakresie postaw (kompetencji społecznych):

a) dokonuje krytycznej analizy przebiegu procesu kształcenia (refleksja dydaktyczna).

b) analizuje sygnały werbalne i niewerbalne przychodzących od uczniów w trakcie realizacji procesu nauczania‐uczenia się.

c) ocenia sytuacje dydaktyczne w celu doskonalenia własnego warsztatu nauczycielskiego.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie pisemne zawierające dwa pytania. Pytanie zamknięte (sprawdzające efekty kształcenia dotyczące zakresu informacji i faktów) i pytanie otwarte (sprawdzające efekty kształcenia związane z umiejętnościami wykorzystania przyswojonej wiedzy i stopniem opanowania kompetencji społecznych).

Warunki zaliczenia:

2,0 (ndst) Odpowiedź na jedno z dwóch pytań osiągając wynik poniżej minimalnego kryterium 60%.

3,0 (dost) Odpowiedź na obydwa pytania. Średnia z dwóch pytań 60%-69%

3,5 (ddb) Odpowiedź na obydwa pytania. Średnia z dwóch pytań 70%-79%

4,0 (db) Odpowiedź na obydwa pytania. Średnia z dwóch pytań 80%-89%

4,5 (pdb) Odpowiedź na obydwa pytania. Średnia z dwóch pytań 90%-95%

5,0 (bdb) Odpowiedź na obydwa pytania. Średnia z dwóch pytań 96%-100%

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-27
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin, 100 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Dobromir Dziewulak
Prowadzący grup: Dobromir Dziewulak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2020-10-15 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin, 100 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Dobromir Dziewulak
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.