Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Pedagogika dla Filozofii

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2300-ZNPF1 Kod Erasmus / ISCED: 05.3 / (0114) Kształcenie nauczycieli ze specjalizacją tematyczną
Nazwa przedmiotu: Pedagogika dla Filozofii
Jednostka: Wydział Pedagogiczny
Grupy: Pedagogika, przedmioty dające uprawnienia pedagogiczne
Przedmioty dające uprawnienia pedagogiczne
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

uprawnienia pedagogiczne

Skrócony opis:

Celem pedagogiki dla specjalizacji nauczycielskiej jest wprowadzenie studenta w podstawowe zagadnienia teorii edukacji (współczesne wychowanie, nowoczesna dydaktyka); zapewnienie możliwości aktywnego poznawania praktyki wykorzystując metody pośrednie (np. symulacje, modelowe opisy zdarzeń); kształtowanie umiejętności refleksji i badania własnej praktyki edukacyjnej; kształtowanie praktycznych umiejętności w obszarze klasy szkolnej, współpracy z rodzicami, szerszym środowiskiem szkolnym. Studenci podczas konwersatorium będą w praktyce rozwiązywać problemy dydaktyczno-wychowawcze z wykorzystaniem m.in. metod inscenizacji i symulacji. Cały kurs składa się z dwóch bloków: konwersatorium (45 godz.) i wykład (30 godz.).

Pełny opis:

Podczas konwersatorium omówione zostaną następujące zagadnienia:

1.Podstawowe pojęcia dydaktyczne i wychowawcze.

2.Współzależność rozwoju człowieka i nauczania.

3.Szkoła tradycyjna i nowoczesna.

4.Współczesne wybrane metody nauczania.

5.Szkoły alternatywne i stosowane w nich innowacyjne metody wychowawczo-dydaktyczne.

7.Niepowodzenia szkolne –diagnoza i przeciwdziałanie

Literatura:

1. Piaget J.: Studia z psychologii dziecka (rozdz. I)

2. Wygotski L.: Wybrane prace psychologiczne

3. Bruner J.S.: Proces kształcenia, PWN

4. Kurdybacha Ł. (red.): Historia wychowania

5. Kupisiewicz Cz.: Dydaktyka ogólna, Graf-Punkt 2002

6. Kruszewski K.: Sztuka nauczania, PWN Warszawa 1995

7.Okoń, W., Dziesięć szkół alternatywnych, WSiP. Warszawa, 1998.

8. Szymański M.S.: Niemiecka pedagogika reformy

9.Dziewulak D.: Jak wykształcić dobrego nauczyciela? (wywiad dla edunews.pl)

http://edunews.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=1302&Itemid=9

10. Dziewulak D.: Eksperyment wychowawczy „Summerhill”, Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 1986 r. nr 7.

11. Dziewulak D.: Wolna szkoła Rudolfa Steinera w Strasburgu, Kwartalnik Pedagogiczny 1988 r. nr 2.

15. Dziewulak D.: Szkolna elita w Szwajcarii, Nowa Szkoła 1991 r. nr 5.

Efekty uczenia się:

Rozumie istotę pedagogiki jako zespołu nauk o wychowaniu, nauczaniu, celach, treściach, metodach, środkach i formach organizacji procesów wychowawczo-dydaktycznych. Zna i rozumie cele i zadania pedagogiki.

II. Kompetencje dziedzinowe

Prawidłowo definiuje cele nauczania i wychowania.

Potrafi prawidłowo dobrać metody nauczania do sytuacji dydaktyczno-wychowawczej.

Rozumie współzależność procesu wychowania i nauczania.

Zna i stosuje innowacje w procesie dydaktycznym i wychowawczym

III. Kompetencje ogólne

Używa i modyfikuje narzędzia dydaktyczno-wychowawcze

Potrafi przeprowadzić analizę i diagnozę przebiegu procesu edukacyjnego

Prawidłowo ocenia sytuacje dydaktyczno-wychowawcze

Metody i kryteria oceniania:

Umiejętność definiowania obszarów i dziedzin pedagogicznych.

Prawidłowe przeprowadzenie inscenizowanych fragmentów lekcji z wykorzystaniem poszczególnych metod dydaktycznych poznanych podczas zajęć. Znajomość zasad szkoły tradycyjnej, nowoczesnej i alternatywnej. Konwersatorium zaliczane jest na ocenę. Ocena dopuszcza do przystąpienia do egzaminu.

Kryteria oceniania: obecność na zajęciach, zaliczenie cząstkowych kartkówek, przeprowadzenie fragmentu lekcji, obejrzenie filmu o problematyce pedagogicznej, przeczytanie wybranej pozycji literatury pięknej z obszaru problematyki pedagogicznej.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.