Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Pedagogika nauczania w szkołach ponadpodstawowych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2300-ZNPH-2a Kod Erasmus / ISCED: 05.102 / (0110) Pedagogika
Nazwa przedmiotu: Pedagogika nauczania w szkołach ponadpodstawowych
Jednostka: Wydział Pedagogiczny
Grupy: Pedagogika, przedmioty dające uprawnienia pedagogiczne
Przedmioty dające uprawnienia pedagogiczne
Specjalizacja nauczycielska, studia II stopnia, Historia (program od 2017)
Specjalizacja nauczycielska, studia II stopnia, Historia/WOS (program od 2017)
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

uprawnienia pedagogiczne

Założenia (opisowo):

Teleologiczne i aksjologiczne podstawy współczesnego wychowania

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Teleologiczne i aksjologiczne podstawy współczesnego wychowania; prawidłowości procesu wychowania i nauczania i ich uwarunkowania; metody i formy, rezultaty pracy pedagogicznej; program i treści kształcenia, planowanie pracy, kontrola i ocena rezultatów; funkcjonowanie ucznia w klasie, metody profilaktyki, diagnostyki i terapii, kształtowanie umiejętności refleksji i analizowania praktyki edukacyjnej.

Pełny opis:

1. Proces wychowania i kształcenia, ich filozoficzne i społeczno-kulturowe podstawy.

2. Rola i zadania nauczyciela, wypalenie zawodowe, refleksyjna praktyka, etyczne aspekty pracy nauczyciela.

3. Innowacyjne metody i techniki kształcenia i wychowania.

4. Tworzenie klimatu wychowawczego w klasie.

5. Dynamika grupy uczniowskiej. Współpraca i współdziałanie uczniów. Rozwiązywanie konfliktów, mediacje. Stymulowanie rozwoju społeczno-moralnego młodzieży. Kontakty społeczne ucznia. Grupa rówieśnicza i jej znaczenie w życiu ucznia.

6. Formy aktywności młodzieży. Nauka, realizacja zainteresowań, działalność społeczna, wolontariat, praca. Poszerzanie autonomii i samodzielności uczniów.

7. Współpraca z rodzicami, szerszym środowiskiem szkolnym. Instytucje wspierające pracę nauczyciela historii.

8. Profilaktyka, diagnostyka i terapia w realizacji zadań wychowawczych.

Literatura:

Czasopisma: Edukacja i Dialog, Ruch Pedagogiczny, Kultura i Edukacja, Kwartalnik Pedagogiczny

Kupisiewicz Cz.: Dydaktyka ogólna, Graf-Punkt 2002.

Kruszewski K.: Sztuka nauczania, PWN Warszawa 1995.

Tripp D.: Zdarzenia krytyczne w nauczaniu. Kształtowanie profesjonalnego osądu. Warszawa 1996.

Debesse M., Mialaret G. (red.) Rozprawy o wychowaniu. PWN Warszawa 1998.

Janowski A., Pedagogika praktyczna. Warszawa 2002.

Jarosz E., Wysocka E., Diagnoza psychopedagogiczna. Podstawowe problemy i rozwiązania. Warszawa 2006.

Kazanowski Z., Osik-Chudowolska D. (red.) Integracja osób niepełnosprawnych w edukacji i interakcjach społecznych. Lublin 2003.

Kruszewski K. (red.) Sztuka nauczania. Czynności nauczyciela t.1 PWN Warszawa 1991.

Kwieciński Z., Śliwerski B.(red.), Pedagogika. Warszawa 2003.

Łobocki M., Teoria wychowania w zarysie. Kraków 2003 i nast.

Moroz H., Rozwój zawodowy nauczyciela. Kraków 2005

Okoń, W., Dziesięć szkół alternatywnych. Warszawa, 1998.

Pfiffner L., Wszystko o ADHD. Poznań 2004

Retter H., Komunikacja codzienna w pedagogice. Gdańsk 2005

Śliwerski B .(red.), Pedagogika. Gdańsk 2006

Tripp D., Zdarzenia krytyczne w nauczaniu. Kształtowanie profesjonalnego osądu. Warszawa 1996.

Wolańczyk T., Nadpobudliwość psychoruchowa u dzieci. Lublin 1991

Efekty uczenia się:

W zakresie wiedzy:

Opisuje proces wychowania i kształcenia z uwzględnieniem podstaw filozoficznych i społeczno-kulturowych.

Charakteryzuje zadania i role nauczyciela. Zna specyfikę pracy nauczyciela.

Zna formy aktywności młodzieży.

Zna instytucje wspierające pracę nauczyciela historii.

Rozumie współzależność procesu wychowania i nauczania.

W zakresie umiejętności:

Potrafi stosować innowacyjne rozwiązania edukacyjne w procesie dydaktycznym i wychowawczym.

Potrafi stosować wybrane techniki w komunikacji z rodzicami.

Potrafi wykorzystywać wiedzę teoretyczną z zakresu pedagogiki do analizowania i interpretowania określonego rodzaju sytuacji i zdarzeń pedagogicznych.

Potrafi zdefiniować sytuację edukacyjną, dobrać sposoby jej rozwiązania, zastosować różne wersje językowe w zależności od kodu językowego ucznia - potrafi indywidualizować nauczanie.

Potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać swoje profesjonalne umiejętności związane z działalnością pedagogiczną korzystając z różnych źródeł.

Potrafi ocenić przydatność wybranych metod, procedur i dobrych praktyk do realizacji zadań wychowawczych.

Potrafi właściwie dobierać podstawowe metody wykorzystywane w profilaktyce, diagnostyce i terapii do realizacji zadań wychowawczych.

W zakresie kompetencji społecznych:

Analizuje poziom swojej wiedzy i umiejętności; rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego.

Dokonuje oceny własnych kompetencji i doskonali umiejętności w trakcie realizowania działań pedagogicznych.

Ma świadomość sensu, wartości i potrzeby podejmowania działań pedagogicznych w środowisku społecznym.

Metody i kryteria oceniania:

Kryteria oceniania: aktywność na zajęciach, kolokwium, wykonanie prac cząstkowych: prezentacja wybranej publikacji z zakresu pedagogiki z wykorzystaniem innowacyjnego podejścia

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Dębska
Prowadzący grup: Ewa Dębska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.