Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Pedagogika dla Instytutu Lingwistyki Stosowanej - cz. 1a

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2300-ZNPILS1a Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Pedagogika dla Instytutu Lingwistyki Stosowanej - cz. 1a
Jednostka: Wydział Pedagogiczny
Grupy: Pedagogika, przedmioty dające uprawnienia pedagogiczne
Przedmioty dające uprawnienia pedagogiczne
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe
uprawnienia pedagogiczne

Tryb prowadzenia:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Celem pedagogiki na specjalizacji nauczycielskiej jest wprowadzenie studenta w podstawowe zagadnienia teorii edukacji (problemy współczesnego wychowania, nowoczesnej dydaktyki); zapewnienie możliwości aktywnego poznawania praktyki wykorzystując metody pośrednie (np. symulacje, modelowe opisy zdarzeń); kształtowanie umiejętności refleksji i badania własnej praktyki edukacyjnej; kształtowanie umiejętności działaniowych w obszarze klasy szkolnej, współpracy z rodzicami, szerszym środowiskiem szkolnym.

Realizację tych celów umożliwiają między innymi następujące treści kształcenia: teleologiczne i aksjologiczne podstawy współczesnego wychowania; prawidłowości procesu wychowania i nauczania i ich uwarunkowania; metody i formy, rezultaty pracy pedagogicznej; program i treści kształcenia, planowanie pracy, kontrola i ocena rezultatów; procesy integracyjne w obrębie grupy klasowej; metody profilaktyki, diagnostyki i terapii;

Pełny opis:

Celem pedagogiki na specjalizacji nauczycielskiej jest wprowadzenie studenta w podstawowe zagadnienia teorii edukacji (problemy współczesnego wychowania, nowoczesnej dydaktyki); zapewnienie możliwości aktywnego poznawania praktyki wykorzystując metody pośrednie (np. symulacje, modelowe opisy zdarzeń); kształtowanie umiejętności refleksji i badania własnej praktyki edukacyjnej; kształtowanie umiejętności działaniowych w obszarze klasy szkolnej, współpracy z rodzicami, szerszym środowiskiem szkolnym.

Realizację tych celów umożliwiają między innymi następujące treści kształcenia: teleologiczne i aksjologiczne podstawy współczesnego wychowania; prawidłowości procesu wychowania i nauczania i ich uwarunkowania; metody i formy, rezultaty pracy pedagogicznej; program i treści kształcenia, planowanie pracy, kontrola i ocena rezultatów; procesy integracyjne w obrębie grupy klasowej; metody profilaktyki, diagnostyki i terapii;

Literatura:

" Debesse M., Mialaret G. (red.) Rozprawy o wychowaniu. PWN Warszawa 1998.

" Janowski A., Poznawanie uczniów. WSiP. Warszawa 1985 i nast.

" Kazanowski Z., Osik-Chudowolska D. (red.) Integracja osób niepełnosprawnych w edukacji i interakcjach społecznych. Wyd. UMCS. Lublin 2003

" Konarzewski K. (red.) Sztuka nauczania. Szkoła t.2 PWN Warszawa 1991 i nast.

" Kruszewski K. (red.) Sztuka nauczania. Czynności nauczyciela t.1 PWN Warszawa 1991 i nast.

" Kupisiewicz Cz., Podstawy dydaktyki ogólnej (wydane po 1989)

" Kwiatkowska H., Nowa orientacja w kształceniu nauczycieli. Warszawa 1998.

" Kwieciński Z., Śliwerski B.(red.), Pedagogika. T.1,2 PWN, Warszawa 2003

" Leveque R. Best F. Filozofia edukacji.

" Łobocki M., Teoria wychowania w zarysie. OW Impuls. Kraków 2003 i nast.

" Okoń W., Wprowadzenie do dydaktyki. PWN. Warszawa 1997

" Rutkowiak J., Edukacja, dialog, wychowania

" Sawicka- Wilgusiak S., Włoski system szkolnictwa. Warszawa 2003. Wydawnictwo Naukowe "Żak".

" Sośnicki K., Teoria środków wychowania . NK Warszawa 1973

" Tripp D.: Zdarzenia krytyczne w nauczaniu. Kształtowanie profesjonalnego osądu. WSiP,Warszawa 1996.

" Zaczyński W.: Praca badawcza nauczyciela. WSiP Warszawa 1997.

Efekty uczenia się:

-student zna i rozumie podstawowe prawidłowości związane z szeroko rozumianymi procesami edukacyjnymi

-zna podstawowe pojęcia z zakresu teorii nauczania/uczenia się i teorii wychowania

-student potrafi zdefiniowac sytuację edukacyjną, dobrac sposoby jej rozwiązania, opracowac i dokonać różne wersje językowe w zależności od poziomu ucznia - potrafi indywidualizować nauczanie

-potrafi zaplanować i przeprowadzić lekcję

-potrafi rozwiązywać trudne sytuacje wychowawcze, umie zachować się w sytuacji konfliktowej z uwzględnieniem zasady podmiotowości

- student potrafi operacjonalizować cele kształcenia i dobierać odpowiednie metody ich realizacji

-dostrzega potrzebę etycznego osądu własnych działań nauczycielskich i potrafi go dokonać

-dostrzega i uwzględnia potrzeby innych osób zaangażowanych w proces edukacyjny

-jest w stanie identyfikować racje etyczne zachowań poszczególnych wychowanków

Metody i kryteria oceniania:

Podstawą uzyskania pozytywnej oceny z przedmiotu jest aktywne uczestnictwo w zajęciach , zabieranie głosu w dyskusjach na temat prezentacji problemów i zagadnień wskazanych powyżej. Dopuszczalna jest dukrotna nieobecność na zajeciach. Każdy uczestnik kursu przygotowuje prezentację multimedialną lub referat Kryteria oceniania zgodne są z ogólnymi zasadami przyjętymi na Uniwersytecie Warszawskim, także z obowiazujacą skalą ocen .Pod koniec semestru odbywa się kolokwium pisemne.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.