Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Pedagogika dla Romanistyki - cz. 1

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2300-ZNPR1 Kod Erasmus / ISCED: 05.3 / (0114) Kształcenie nauczycieli ze specjalizacją tematyczną
Nazwa przedmiotu: Pedagogika dla Romanistyki - cz. 1
Jednostka: Wydział Pedagogiczny
Grupy: Pedagogika, przedmioty dające uprawnienia pedagogiczne
Przedmioty dające uprawnienia pedagogiczne
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe
uprawnienia pedagogiczne

Założenia (opisowo):

Konwersatorium Pedagogika 1 jest uzupełnieniem i rozszerzeniem zagadnień omawianych na wykładzie Wprowadzenie do pedagogiki (dla filologii romańskiej). Celem jest wprowadzenie studenta w podstawowe zagadnienia teorii edukacji (współczesne wychowanie, nowoczesna dydaktyka); zapewnienie możliwości aktywnego poznawania praktyki wykorzystując metody pośrednie (np. symulacje, modelowe opisy zdarzeń); kształtowanie umiejętności refleksji i badania własnej praktyki edukacyjnej; kształtowanie praktycznych umiejętności w obszarze klasy szkolnej, współpracy z rodzicami, szerszym środowiskiem szkolnym. Studenci podczas konwersatoriów mają okazję omówienia i praktycznego przećwiczenia analizowanych zagadnień pedagogicznych.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Konwersatorium Pedagogika 1 jest uzupełnieniem i rozszerzeniem zagadnień omawianych na wykładzie Wprowadzenie do pedagogiki (dla filologii romańskiej). Celem jest wprowadzenie studenta w podstawowe zagadnienia teorii edukacji (współczesne wychowanie, nowoczesna dydaktyka); zapewnienie możliwości aktywnego poznawania praktyki wykorzystując metody pośrednie (np. symulacje, modelowe opisy zdarzeń); kształtowanie umiejętności refleksji i badania własnej praktyki edukacyjnej; kształtowanie praktycznych umiejętności w obszarze klasy szkolnej, współpracy z rodzicami, szerszym środowiskiem szkolnym. Studenci podczas konwersatoriów mają okazję omówienia i praktycznego przećwiczenia analizowanych zagadnień pedagogicznych.

Pełny opis:

Podczas konwersatorium omówione zostaną następujące zagadnienia:

1.Rozwój i nauczanie w wybranych koncepcjach pedagogicznych i psychologicznych.

2.Metody nauczania w pracy pedagoga.

3.Gry dydaktyczne.

4.Niepowodzenia szkolne – diagnoza i przeciwdziałanie.

5.Tradycyjne i innowacyjne metody wychowawczo-dydaktyczne.

6.Szkolnictwo alternatywne.

Literatura:

Arends R., Uczymy się nauczać. PWN. Warszawa 1994.

Danilewska J., Agresja u dzieci - szkoła porozumienia. WSiP Warszawa 2002.

Davis R., Dar dysleksji. Zysk i ska, Poznań 2001.

Debesse M., Mialaret G. (red.) Rozprawy o wychowaniu. PWN Warszawa 1998.

Dziewulak D.: Jak wykształcić dobrego nauczyciela? (wywiad dla edunews.pl) http://www.edunews.pl/badania-i-debaty/wywiady/1302-tego-kandydata-przyjmiemy-tego-odprawimy-z-kwitkiem.

Dziewulak D.: Jak być skutecznym nauczycielem nauczycieli, Tygodnik opinii Wszystko Co Najważniejsze, Instytut Nowych Mediów, Warszawa 2016.

https://wszystkoconajwazniejsze.pl/dobromir-dziewulak-jak-byc-skutecznym-nauczycielem-nauczycieli/.

Janowski A., Pedagogika praktyczna. Wyd. Fraszka Edukacyjna. Warszawa 2002.

Janowski A.: Poznawanie uczniów, Fraszka Edukacyjna Warszawa 2002.

Jarosz E., Wysocka E., Diagnoza psychopedagogiczna. Podstawowe problemy i rozwiązania. Warszawa 2006.

Gutek G., Filozoficzne i ideologiczne podstawy edukacji. GWP Gdańsk 2003.

Kawula S. i inni, Pedagogika rodziny. Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2002.

Kazanowski Z., Osik-Chudowolska D. (red.), Integracja osób niepełnosprawnych w edukacji i interakcjach społecznych. Wyd. UMCS. Lublin 2003.

Kruszewski K. (red.) Sztuka nauczania. Czynności nauczyciela t.1 PWN Warszawa 1991 i nast.

Kupisiewicz Cz.: Podstawy dydaktyki, WSiP 2005

Kwiatkowska H., Pedeutologia. Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne. Warszawa 2008.

Kwieciński Z., Śliwerski B.(red.), Pedagogika. T.1,2 PWN Warszawa 2003.

Łobocki M., Teoria wychowania w zarysie. OW Impuls. Kraków 2003 i nast.

Moroz H., Rozwój zawodowy nauczyciela. Impuls. Kraków 2005.

Retter H., Komunikacja codzienna w pedagogice. GWP. Gdańsk 2005.

Śliwerski B. (red.) Pedagogika. Tomy 1-3 GWP. Gdańsk 2006.

Efekty uczenia się:

Efekty kształcenia w zakresie wiedzy:

a)opisuje procesy komunikowania interpersonalnego i społecznego, w tym w działalność pedagogiczną oraz ich prawidłowości i zakłóceń;

b)opisuje proces wychowania i kształcenia, w tym ich filozoficzne i społeczno-kulturowe podstawy;

c)przedstawia współczesne teorie dotyczące wychowania;

d)wymienia główne elementy i cechy środowisk wychowawczych oraz opisuje procesy w nich zachodzące;

Efekty kształcenia w zakresie umiejętności:

a)potrafi dokonywać operacjonalizacji sytuacji i zdarzeń pedagogicznych;

b)potrafi wykorzystywać wiedzę teoretyczną z zakresu pedagogiki do analizowania i interpretowania określonego rodzaju sytuacji i zdarzeń pedagogicznych;

c)potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać swoje profesjonalne umiejętności związane z działalnością pedagogiczną korzystając z różnych źródeł;

d)potrafi ocenić przydatność typowych metod, procedur i dobrych praktyk do realizacji zadań wychowawczych związanych z odpowiednimi etapami edukacyjnymi;

Efekty kształcenia w zakresie postaw (kompetencji społecznych):

a)analizuje poziom swojej wiedzy i umiejętności; rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego; dokonuje oceny własnych kompetencji i doskonali umiejętności w trakcie realizowania działań pedagogicznych;

b)ma świadomość sensu, wartości i potrzeby podejmowania działań pedagogicznych w środowisku społecznym.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na ocenę - kryteria oceniania: Prawidłowe przeprowadzenie inscenizowanych fragmentów lekcji z wykorzystaniem poszczególnych metod dydaktycznych poznanych podczas zajęć. Znajomość zasad szkoły tradycyjnej, nowoczesnej i alternatywnej. Obejrzenie filmu i przeczytanie literatury pięknej z obszaru problematyki pedagogicznej. Rozmowa z prowadzącym zajęcia nt. przeczytanej literatury i obejrzanego filmu. Obecność na zajęciach, zaliczenie kartkówek, zaliczenie prezentowanych fragmentów lekcji. Zaliczenie konwersatorium dopuszcza do końcowego egzaminu z pedagogiki.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-17 - 2020-08-02
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin, 24 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Dobromir Dziewulak
Prowadzący grup: Dobromir Dziewulak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.