Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Prawo

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2400-EM2PR Kod Erasmus / ISCED: 14.3 / (0311) Ekonomia
Nazwa przedmiotu: Prawo
Jednostka: Wydział Nauk Ekonomicznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Wykład przeznaczony jest dla studentów kierunków ekonomicznych, którzy zaliczyli obowiązkowy przedmiot "Podstawy ochrony własności intelektualnej"

Skrócony opis:

Celem wykładu jest przybliżenie podstawowych zagadnień prawa, ze szczególnym uwzględnieniem aspektów prawnych istotnych w obrocie gospodarczym. Uczestniczący w wykładzie studenci powinni po ukończeniu zajęć posiadać podstawowe informacje dotyczące źródeł prawa, podmiotów prawa cywilnego, czynności prawnych, pojęcia przedsiębiorcy i działalności gospodarczej, umów cywilnoprawnych oraz znaczenia praw własności intelektualnej w działalności przedsiębiorstwa. Wykład obejmuje następujące elementy: a) wprowadzenie do prawa b) węzłowe zagadnienia części ogólnej prawa cywilnego, c) węzłowe zagadnienia prawa umów; d) węzłowe zagadnienia prawa własności intelektualnej. Przewidziana jest wykładowo-konwersatoryjna forma zajęć. Zajęcia skierowane są do studentów kierunków ekonomicznych. Dla zaliczenia przedmiotu konieczna jest obecność na zajęciach (2 możliwe nieobecności) oraz zdanie egzaminu pisemnego.

Pełny opis:

1. Podstawowe wiadomości o prawoznawstawie. Prawo w ujęciu przedmiotowym i podmiotowym. Gałęzie prawa. Źródła prawa

2. Wprowadzenie do prawa prywatnego. Zasady: równorzędności i autonomii woli stron podmiotów prawa cywilnego. Pojęcie zdolności prawnej oraz zdolności do czynności prawnych. Podmioty prawa cywilnego: osoby fizyczne, osoby prawne, niepełne (ułomne) osoby prawne. Najważniejsze przykłady osób prawnych oraz niepełnych osób prawnych.

3. Ochrona dóbr osobistych osób fizycznych i prawnych. Pojęcie przedsiębiorcy i działalności gospodarczej.

4. Przedmioty stosunków cywilnoprawnych: pojęcie rzeczy, części składowej, przynależności, pożytków. Inne przedmioty stosunków cywilnoprawnych.

5. Pojęcie czynności prawnej i oświadczenia woli. Forma czynności prawnej. Przedstawicielstwo. Przedawnienie roszczeń i terminy zawite.

6. Węzłowe zagadnienia prawa umów w obrocie gospodarczym (I). Pojęcie umowy. Zasada swobody umów zobowiązaniowych. Tryby zawarcia umowy: oferta i jej przyjęcie, negocjacje, aukcja i przetarg.

7. Węzłowe zagadnienia umów w obrocie gospodarczym (II). Umowa przedwstępna. Wzorce umów. Niedozwolone postanowienia umowne w obrocie konsumenckim. Dodatkowe zastrzeżenia umowne.

8. Węzłowe zagadnienia umów w obrocie gospodarczym (III). Cechy wybranych umów nazwanych (sprzedaż, umowa o dzieło, umowa zlecenia, najem, dzierżawa).

9. Podstawowe informacje o prawie rzeczowym. Własność - treść, nabycie i utrata, ochrona. Własność lokali - wzmianka. Użytkowanie wieczyste - wzmianka. Katalog ograniczonych praw rzeczowych.

10. Wprowadzenie do prawa własności intelektualnej - Pojęcie własności intelektualnej i jej miejsce w systemie prawa. Źródła prawa własności intelektualnej. Pojęcie dobra niematerialnego i nośnika materialnego. Terytorialne i czasowe granice praw własności intelektualnej. Własność intelektualna w stosunkach pracowniczych. Student jako twórca. Wyczerpanie praw własności intelektualnej.

11. Prawo autorskie – Pojęcie utworu. Rodzaje utworów. Podmiot prawa autorskiego. Autorskie prawa osobiste i majątkowe. Pojęcie pola eksploatacji. Dozwolony użytek prywatny i publiczny. Ochrona programów komputerowych.

12. Prawo patentowe – Pojęcie wynalazku i przesłanki zdolności patentowej wynalazku. Prawo do patentu. Pierwszeństwo do uzyskania patentu. Przedmiotowy zakres patentu. Wzory użytkowe i przemysłowe.

13. Prawo znaków towarowych – Pojęcie i funkcje znaku towarowego. Rodzaje znaków towarowych. Przesłanki udzielenia prawa ochronnego na znak towarowy. Kluczowe pojęcia prawa znaków towarowych: zdolność odróżniająca znaku towarowego, niebezpieczeństwo wprowadzenia w błąd, znak renomowany.

14. Podstawowy zarys krajowych, międzynarodowych i wspólnotowych trybów uzyskiwania praw własności przemysłowej. Case study – wybór optymalnego trybu uzyskania ochrony.

15. Ochrona przed nieuczciwą konkurencją. Pojęcie czynu nieuczciwej konkurencji. Stypizowane czyny nieuczciwej konkurencji, ze szczególnym uwzględnieniem czynów związanych z używaniem oznaczeń odróżniających, ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa oraz nieuczciwej reklamy. Ochrona prawa do firmy na podstawie kodeksu cywilnego

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. W. Siuda, Elementy prawa dla ekonomistów, Poznań 2009, wyd. 21;

2. M. Łazewski, M. Gołębiowski, Własność intelektualna, Vademecum

innowacyjnego przedsiebiorcy, T. III, Warszawa 2006, do pobrania na

stronie: http://www.stim.org.pl/materialy_fachowe/

Literatura uzupełniająca:

1. A. Bieranowski, P. Bogdalski, M. Goettel, Prawo cywilne. Zarys wykładu, Warszawa 2009;

2. Prawo autorskie i prawa pokrewne / wprow. J. Barta, R. Markiewicz, wydawnictwo Wolters Kluwer, wyd. 4, Warszawa 2008;

3. Prawo własności przemysłowej : [praca zbiorowa / pod red. Urszuli Promińskiej] ; Aurelia Nowicka [et al.], wydawnictwo Difin, wyd. 2, Warszawa 2005

Efekty uczenia się:

. Po zakończeniu wykładu student powinien:

Uczestniczący w wykładzie studenci powinni po ukończeniu zajęć:

a) posiadać wiedzę o źródłach prawa,

b) posiadać podstawową wiedzę o zagadnieniach części ogólnej prawa cywilnego, w szczególności o podmiotach prawa cywilnego oraz o czynnościach prawnych;

c) znać pojęcie przedsiębiorcy oraz pojęcie działalności gospodarczej,

d) posiadać wiedzę na temat węzłowych zagadnień prawa umów, w szczególności znać tryby zawarcia umów umów cywilnoprawnych, umieć scharakteryzować poszczególne dodatkowe zastrzeżenia umowne, znać pojęcie umowy przedwstępnej, wzorca umowy oraz niedozwolonego postanowienia umownego;

e) odróżniać poszczególne dobra niematerialne: utwory, wynalazki, znaki towarowe, wzory użytkowe i przemysłowe oraz inne, a także prawa wyłączne chroniące te dobra (prawa autorskie, patenty, prawa ochronne na znaki towarowe, itd.);

f) posiadać podstawową wiedzę na temat następujących zagadnień: terytorialne i czasowe granice praw własności intelektualnej, wyczerpanie tych praw, ochrona własności intelektualnej w stosunkach pracowniczych.

Metody i kryteria oceniania:

Warunki zaliczenia wykładu:

1) Obowiązkowa obecność na wykładzie; możliwe dwie nieusprawiedliwione nieobecności w semestrze;

2) Zdanie egzaminu końcowego w formie pisemnej składającego się z dwóch części: testu jednokrotnego wyboru oraz kilku pytań otwartych.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.