Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Family and labour market dynamics

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2400-ENSM079C
Kod Erasmus / ISCED: 14.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0311) Ekonomia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Family and labour market dynamics
Jednostka: Wydział Nauk Ekonomicznych
Grupy: Seminaria magisterskie dla II roku programów anglojęzycznych
Punkty ECTS i inne: 11.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

seminaria magisterskie

Skrócony opis:

Celem seminarium jest zaprojektowanie i przygotowanie badania empirycznego a w dalszej kolejności przedstawienie pracy magisterskiej na jeden z poniższych tematów lub tematy pokrewne:

• Przemiany w procesie formowania, rozwoju i rozpadu rodzin, ich przyczyny i konsekwencje

• Powiązania pomiędzy formowaniem I rozpadem związków / posiadaniem dzieci a aktywnością na rynku pracy

• Sytuacja kobiet i mężczyzn na rynku pracy, rola macierzyństwa i ojcostwa

• Podział obowiązków pomiędzy kobietami i mężczyznami

• Rola polityki społecznej i rynku pracy oraz norm społecznych w kształtowaniu zależności pomiędzy formowaniem, rozwojem i rozpadem rodzin a aktywnością zawodową ludności

Pełny opis:

Seminarium obejmuje różne zagadnienia związane z formowaniem, rozwojem i rozpadem rodzin a aktywnoscią zawodową ludności w krajach OECD / europejskich, takie jak:

• Przemiany w procesie formowania, rozwoju i rozpadu rodzin, ich przyczyny i konsekwencje

• Powiązania pomiędzy formowaniem I rozpadem związków / posiadaniem dzieci a aktywnością na rynku pracy

• Sytuacja kobiet i mężczyzn na rynku pracy, rola macierzyństwa i ojcostwa

• Podział obowiązków pomiędzy kobietami i mężczyznami

• Rola polityki społecznej i rynku pracy oraz norm społecznych w kształtowaniu zależności pomiędzy formowaniem, rozwojem i rozpadem rodzin a aktywnością zawodową ludności

W ramach kursu student będzie miała za zadanie nauczyć się jak przygotować badanie empiryczne (sformułować hipotezy badawcze, zaprojektować badanie empiryczne, dokonać analizy i interpretacji danych, sformułować wnioski z badania) i przygotować publikację naukową. Celem seminarium jest przygotowanie pracy magisterskiej na jeden z ww. tematów lub tematy pokrewne. Student będzie miał za zadanie opracować pomysł na pracę magisterską, przygotować przegląd literatury, sformułować cele badawcze i przeprowadzić badanie empiryczne z wykorzystaniem metod ilościowych analizy danych i wreszcie dostarczyć pracę magisterską.

Literatura:

Becker, Gary S. 1985. Human Capital, Effort, and the Sexual Division of Labor. Journal of Labor Economics 3(1, part 2), pp. S33–58.

Blau FD and Kahn LM (2017) The gender wage gap: Extent, trends, and explanations. Journal of Economic Literature 55(3): 789-865.

Correll, Shelley J., Benard, Stephen, & Paik, In. (2007). Getting a Job: Is There a Motherhood Penalty? American Journal of Sociology, 112(5), 1297-1339. doi: 10.1086/511799

Esping-Andersen, G., Gallie, D., Hemerijck, A., & Myles, J. (2002). Why we need a new welfare state. Oxford: Oxford University Press.

Goldscheider, F., bernhardt, E. & Lappegård, T. 2015. The Gender Revolution: A Framework for Understanding Changing Family and Demographic Behavior. Population and Development Review, 41, 207-239.

Kreyenfeld, Michaela, & Andersson, Gunnar. (2014). Socioeconomic differences in the unemployment and fertility nexus: Evidence from Denmark and Germany. Advances in Life Course Research, 21, 59-73. doi: http://dx.doi.org/10.1016/j.alcr.2014.01.007

Matysiak, A., Sobotka, T. & Vignoli, D. 2020. The Great Recession and Fertility in Europe: A Sub-National Analysis. European Journal of Population, forthcoming

Matysiak, A., Węziak-Białowolska, D. 2016, Country-specific conditions of work and family reconciliation. An Attempt at Quantification. European Journal of Population 32:475–510.

Matysiak, A., Nitsche, N., 2016, Emerging Trends: Family Formation and Gender. In: Scott, R., Buchmann M., Kosslyn S. (eds.) Emerging Trends in the Social and Behavioral Sciences. John Wiley & Sons, Inc. ISBN 978-1-118-90077-2.

Matysiak A., Vignoli D. 2008. Fertility and women’s employment: a meta-analysis, European Journal of Population 24:363–384

OECD 2015. In It Together. Why Less Inequality Benefits All, Paris.

OECD 2017. The great divergence(s). . OECD Science, Technology and Innovation Policy Papers, 39.

Schneider, N., Kreyenfeld, M., Handbook of Family Sociology, Edward Elgar Publishing (selected chapters)

Steiber, Nadia, Berghammer, Caroline, & Haas, Barbara. (2016). Contextualizing the Education Effect on Women's Employment: A Cross-National Comparative Analysis. Journal of Marriage and Family, 78(1), 246-261. doi: 10.1111/jomf.12256

World Bank 2018. Growing United. Upgrading europe's Convergence Machine, Washington.

Efekty uczenia się:

Student dowie się jak przygotować i opisać badanie empiryczne (jak opracować przegląd literatury, sformułować pytania badawcze, zaprojektować badanie empiryczne, przeanalizować dane, dokonać ich interpretacji i wyciągnąć wnioski z badania). Student znacząco pogłębi także wiedzę na temat różnych zagadnień związanych z formowaniem, rozwojem i rozpadem rodzin oraz funkcjonowaniem rynku pracy.

Metody i kryteria oceniania:

Ocenie będą podlegać następujące efekty pracy:

• Znajomość I zrozumienie badanego tematu

• Kompletność przeglądu literatury

• Umiejętność formułowania pytań badawczych

• Jakość wykonanych analiz statystycznych

• Umiejętność interpretacji danych I wyciągania wniosków

• Umiejętność krytycznego myślenia

• Umiejętność pisania

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium magisterskie, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Matysiak
Prowadzący grup: Anna Matysiak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium magisterskie - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)