Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Rachunek kosztów (ACCA)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2400-M1FiRRKACCA Kod Erasmus / ISCED: 14.3 / (0311) Ekonomia
Nazwa przedmiotu: Rachunek kosztów (ACCA)
Jednostka: Wydział Nauk Ekonomicznych
Grupy: Przedmioty kierunkowe do wyboru - studia II stopnia EP - grupa 2 (1*30h)
Przedmioty kierunkowe do wyboru - studia II stopnia FR - grupa 1 (3*30h)
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

nieobowiązkowe

Skrócony opis:

Celem zajęć jest wprowadzenie słuchaczy w zaawansowany zakres wiedzy i umiejętności dotyczących ewidencjonowania, rozliczania, kalkulacji, a także analizowania kosztów i określania ich wpływu na wyniki finansowe podmiotu gospodarczego. W czasie zajęć przedstawione zostaną tradycyjne i nowoczesne koncepcje rachunku kosztów. Studenci nauczą się różnych sposobów kalkulacji jednostkowego kosztu produktu. Celem kursu jest także zapoznanie słuchaczy z technikami podejmowania decyzji w przedsiębiorstwie, wykorzystującymi informacje o kosztach. Studentom zostanie przedstawiona koncepcja kosztów relewantnych (istotnych) w procesie podejmowania decyzji. Zostaną oni również zapoznani z różnymi strategiami cenowymi i nauczą się je stosować. Omówione zostaną różne metody ustalania cen transferowych w przedsiębiorstwie, a także sposoby pomiaru efektywności ośrodków odpowiedzialności w przedsiębiorstwie zdecentralizowanym.

Pełny opis:

1. Rola i funkcje rachunku kosztów. Pojęcie kosztu, klasyfikacja kosztów według różnych kryteriów, etapy ewidencji i rozliczania kosztów

2. Analiza cost-volume-profit (CVP)

3. Kalkulacja kosztów - pojęcie, przedmiot, podmiot. Tradycyjne metody kalkulacji kosztów

4. Rachunek kosztów działań (acivity-based costing ABC)

5. Rachunek kosztów docelowych (target costing)

6. Ewidencja i rozliczanie kosztów działalności pomocniczej w spółce według różnych metod

7. Rachunek kosztów w cyklu życia produktu (life-cycle costing)

8. Koszty i przychody relewantne (istotne)

9. Strategie cenowe. Decyzje cenowe. Dolna i górna granica ceny

10. Decyzje krótkoterminowe w przedsiębiorstwie

11. Ocena wyników poszczególnych jednostek przedsiębiorstwa (divisional performance)

12. Ceny transferowe

Literatura:

1. Materiały przygotowane przez osobę prowadzącą zajęcia.

2. Materiały ACCA dostępne na stronie internetowej http://www.accaglobal.com/zm/en/student/exam-support-resources/fundamentals-exams-study-resources/f5/technical-articles.html

3. G. Świderska (red.), Controlling kosztów i rachunkowość zarządcza, Difin, Warszawa 2014.

4. Sobańska I. (red.), Rachunek kosztów. Podejście operacyjne i strategiczne, C.H.BECK, Warszawa 2009.

5. Sobańska I. (red.), Rachunek kosztów i rachunkowość zarządcza; Najnowsze tendencje, procedury i ich zastosowanie w przedsiębiorstwach, C.H.BECK, Warszawa 2006.

6. Jarugowa A., Szychta A., Kabalski P., Rachunkowość zarządcza, koncepcje i zastosowania, Wolters Kluwer, Łódź 2010.

7. J. Matuszewicz, Rachunek kosztów, Finans-Servis, Warszawa 2009.

Efekty uczenia się:

A) wiedza

Student

- posiada zaawansowaną wiedzę dotyczącą ewidencjonowania, rozliczania, kalkulacji, a także analizowania kosztów i określania ich wpływu na wyniki finansowe podmiotu gospodarczego,

- zna tradycyjne i nowoczesne koncepcje rachunku kosztów,

- zna zalety i wady różnych systemów rachunku kosztów,

- zna zasady i wady analizy CVP w planowaniu i podejmowaniu decyzji,

- zna koncepcję kosztów relewantnych,

- wie jakie czynniki mogą wpływać na cenę produktu/usługi,

- wie czym jest elastyczność cenowa popytu,

- zna różne strategie cenowe,

- zna różne metody ustalania cen transferowych i ich aspekty podatkowe,

- wie jak ceny transferowe mogą wpłynąć na ocenę działalności ośrodków decyzyjnych i podejmowane w nich decyzje,

- zna zalety i wady stosowania wskaźników ROI i RI w ocenie dokonań poszczególnych jednostek przedsiębiorstwa.

B) umiejętności

Student

- umie rozróżnić klasyfikacje kosztów,

- umie skalkulować jednostkowy i całkowity koszt za pomocą różnych metod,

- potrafi identyfikować nośniki kosztów w metodzie ABC,

- potrafi obliczyć próg rentowności i margines bezpieczeństwa,

- potrafi obliczyć wskaźnik marży na pokrycie przy produkcji wieloasortymentowej,

- potrafi obliczyć koszt docelowy i przychód docelowy przy produkcji jedno- i wieloasortymentowej,

- potrafi zidentyfikować koszty związane z poszczególnymi fazami cyklu życia produktu,

- umie rozliczać koszty świadczeń pomocniczych,

- potrafi zidentyfikować i obliczyć koszty relewantne przy podejmowaniu konkretnych decyzji,

- potrafi wyjaśnić i zastosować koncepcję kosztu utraconych możliwości,

- potrafi wyprowadzić równanie popytu i równanie kosztów całkowitych,

- umie wyznaczyć optymalny poziom produkcji i optymalną cenę produktu wykorzystując krańcowy koszt i krańcowy przychód,

- potrafi wyznaczyć poziom produkcji i cenę maksymalizujące zysk stosując podejście popytowe do wyznaczania cen (metody algebraiczna i tabelaryczna),

- umie wyznaczyć cenę na produkt stosując metody „koszt plus” i kosztów relewantnych,

- potrafi zastosować właściwą w danej sytuacji strategię cenową,

- potrafi skalkulować i porównać koszty wynikające z podejmowania różnych decyzji krótkookresowych w przedsiębiorstwie,

- potrafi obliczyć cenę transferową za pomocą różnych metod,

- umie obliczyć ROI i zysk rezydualny,

- potrafi porównać efektywność różnych ośrodków odpowiedzialności w przedsiębiorstwie i zidentyfikować wiążące się z tym trudności,

- potrafi wykorzystywać i krytycznie analizować informacje o kosztach.

C) kompetencje społeczne

Student

- rozumie znaczenie informacji o kosztach i przychodach oraz wpływu tych informacji na zachowania ludzi w podmiocie gospodarczym,

- wykazuje gotowość do poszerzania swojej wiedzy samodzielnie wyszukaną literaturą na określony temat,

- potrafi współdziałać i pracować w grupie.

KW01, KW02, KW03, KW04, KU01, KU02, KU03, KU04, KU05, KU06, KU07, KK01, KK02, KK03

Metody i kryteria oceniania:

Obecność obowiązkowa. Zaliczenie na podstawie kolokwium na koniec semestru (70% oceny końcowej), aktywności i pracy podczas zajęć (10% oceny końcowej) i kartkówek (20% oceny końcowej). Aby zaliczyć przedmiot należy uzyskać co najmniej 50% punktów z kolokwium i jednocześnie co najmniej 50% wszystkich punktów możliwych do uzyskania z przedmiotu.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Grzegorz Paluszak
Prowadzący grup: Jarosław Kretkiewicz, Grzegorz Paluszak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Tryb prowadzenia:

zdalnie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Mirowska-Wierzbicka
Prowadzący grup: Dorota Mirowska-Wierzbicka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.