Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Mikroekonomia III

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2400-PP2MI3 Kod Erasmus / ISCED: 14.3 / (0311) Ekonomia
Nazwa przedmiotu: Mikroekonomia III
Jednostka: Wydział Nauk Ekonomicznych
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla II r. licencjackich Międzykierunkowych Studiów Ekonomiczno-Matematycznych
Przedmioty obowiązkowe dla II r. studiów licencjackich - Ekonomia Międzynarodowa
Przedmioty obowiązkowe dla II r. studiów licencjackich - Ekonomia Przedsiębiorstwa
Przedmioty obowiązkowe dla II r. studiów licencjackich - Finanse, Inwestycje i Rachunkowość
Przedmioty obowiązkowe dla II r. studiów licencjackich - Informatyka i Ekonometria
Przedmioty obowiązkowe dla II r. studiów licencjackich (Ekonomia) - program wspólny
Przedmioty obowiązkowe dla II roku matematyki specjalności MSEM
Punkty ECTS i inne: 6.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Mikroekonomia I, Mikroekonomia II, Analiza matematyczna

Znajomość podstaw mikroekonomii -- teorii konsumenta oraz teorii producenta. Znajomość podstaw analizy matematycznej.

Skrócony opis:

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z podstawami mikroekonomii i jej zastosowaniem w naukach społecznych. Najważniejsze omawiane tematy to: równowaga rynkowa, zaburzenia rynkowe, rola rządu, efekt zewnętrzne, dobra publiczne, informacja, ekonomia dobrobytu.

Pełny opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z wybranymi zagadnieniami mikroekonomii (rozdziały zgodnie z Varian 2013, wydanie czwarte zmienione);

wyjaśnienie pojęcia równowagi cząstkowej na rynku dóbr finalnych (r. 16); omówienie problematyki ingerencji rządowej (w tym: różnych form podatków, ceł, subsydiów, ograniczeń na ceny i ograniczeń ilościowych) i ich wpływu na ceny, poziom sprzedaży, nadwyżki konsumenta i producenta, efektywność ekonomiczną (r 16);

wprowadzenie podstawowych pojęć i narzędzi ekonomii dobrobytu – modelu czystej wymiany, pojęcia równowagi ogólnej, diagramu

Edgewortha, Prawa Walrasa, praw ekonomii dobrobytu (r. 31);

produkcja a pierwsze twierdzenie ekonomii dobrobytu, produkcja a drugie twierdzenie ekonomii dobrobytu, przewaga komparatywna,

efektywność Pareta (r. 32); agregacja preferencji, funkcja dobrobytu społecznego, maksymalizacja dobrobytu (r.33); efekty zewnętrzne, zaburzenia rynkowe, metody internalizacji efektów zewnętrznych w tym podatku Pigou (r.34); omówienie pojęcia dóbr publicznych i klubowych, jazda na gapę, głosowanie mechanizm Vickreya- Clarke’a-Grovsa, przykład mechanizmów VCG, problemy z mechanizmem VCG (r. 36) wprowadzenie podstawowych zagadnień z zakresu asymetrii informacji (ex ante i ex post), pojęcia poprawności motywacyjnej, modelu

pryncypał-agent; (r. 37)

Literatura:

Obowiązkowa:

Varian, H.R. (2013), Mikroekonomia. Kurs średni. Ujęcie nowoczesne, PWN [V]

Dodatkowa:

Borland, Jeff (2008). Microeconomics: case studies and applications. Cengage Learning

Mansfield, Edwin and James Peoples (2003). Microeconomics Theory and Applications + Microeconomic Problems: Case Studies and

Exercises for Review, W.W. Norton

Laidler, D. i S. Estron (1989), Wstęp do mikroekonomii, Pearson Higher Education

Pindyck, R.S. i D.L. Rubinfeld (2004), Microeconomics, Prentice Hal

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu przedmiotu student:

rozumie pojęcie równowagi cząstkowej na rynku dóbr finalnych i na rynku czynników produkcji; zna najważniejsze narzędzia ingerencji rządowych w rynek, rozumie ich wpływ na ceny, wielkość sprzedaży, nadwyżki konsumentów i producentów oraz dochody budżetowe; zna i rozumie Prawo Walrasa i Prawa Ekonomii Dobrobytu oraz ważniejsze wnioski z tych praw; ma wiedzę w zakresie funkcjonowania podatków motywacyjnych korygujących niedoskonałości rynku;

zna pojęcia negatywnej selekcji, sygnalizowania i prześwietlania, pokusy nadużycia, warunku udziału i warunku poprawności

motywacyjnej; potrafi interpretować zjawiska gospodarcze w kategoriach zmian w funkcjach popytu i podaży, cenach i ilościach dóbr stanowiących przedmiot transakcji rynkowych; umie rozwiązywać typowe zadania dotyczące cen i ilości równowagowych, nadwyżek i efektywności oraz dochodów budżetu dla różnych założeń dotyczących struktury rynku; umie rozwijać i prezentować argumenty ekonomiczne w mowie i piśmie. potrafi dokonywać wyboru odpowiednich instrumentów ekonomicznych do realizacji określonego celu, potrafi przewidzieć wpływ zastosowania tych instrumentów na dobrobyt społeczny i jego redystrybucję; potrafi określić różnicę między efektywnym a sprawiedliwym podziałem zasobów; potrafi analizować zależności na rynku pracy w przypadku różnych struktur rynkowych oraz wpływ zastosowania różnych instrumentów ekonomicznych na stopę bezrobocia; potrafi analizować podstawowe modele równowagi ogólnej i wyciągać wnioski z prawa Walrasa oraz Praw Ekonomii Dobrobytu; umie identyfikować niedoskonałości rynku takie jak efekty zewnętrzne i dobra publiczne, określać wynikające z nich straty efektywności i proponować sposoby ich ograniczenia, potrafi rozwiązywać podstawowe modele z asymetryczną informacją, w tym modele pryncypała/agenta; potrafi wskazać różnice oraz słabe i mocne strony różnych metod wyboru społecznego.

Metody i kryteria oceniania:

Ocena z przedmiotu zależy od liczby zdobytych punktów, będącej średnią ważoną liczby punktów za poszczególne składowe (wagi

podano w nawiasie):

a) aktywny udział w zajęciach (20%)

b*) udział w debacie (10%)

c**) przygotowanie pracy pisemnej (10%)

d) końcowy egzamin w formie testowej - 30 pytań (60%).

Składowa b*) zadanie realizowane w małych zespołach, wyznaczenie grup w gestii prowadzącego.

Składowa c**) zadanie realizowane samodzielnie lub w parach.

Do zaliczenia przedmiotu niezbędne jest uzyskanie min. 50% maksymalnej liczby punktów za końcowy egzamin ORAZ min. 50% maksymalnej łącznej liczby punktów.

Poprawiać w drugim terminie można egzamin oraz pracę.

Poprawienie pracy wymaga spełnienia następujących warunków:

- poprawiać można jedynie pracę, która w pierwszym terminie nie została zaliczona (próg zaliczenia to 5 pkt) lub nie została złożona,

- praca musi zostać napisana na nowy temat,

- temat musi być uzgodniony z prowadzącym konwersatorium,

- nowy wynik unieważnia stary,

- praca musi zostać oddana do pierwszego dnia sesji poprawkowej.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-27
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Giergiczny
Prowadzący grup: Ewa Aksman, Anna Bartczak, Marek Giergiczny, Olga Kiuila, Michał Krawczyk, Anna Kukla-Gryz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2020-10-15 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Ewa Aksman, Anna Bartczak, Marek Giergiczny, Olga Kiuila, Anna Kukla-Gryz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.